Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikojen suojelua koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikojen suojelua koskevat säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/120/EY sikojen suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään siitosta tai lihotusta varten kasvatettavien sikojen hoitoa ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset, joissa otetaan huomioon erityisesti niiden luontaisia sosiaalisia käyttäytymistapoja vastaava tilan tarve. Lisäksi siinä vahvistetaan kipua aiheuttavien toimenpiteiden, kuten kastroinnin ja hännän katkaisun, suorittamista koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Sikoja on yleensä pidettävä ryhmissä, ja niiden eläinsuojien on oltava sellaisia, että niillä on
  • pääsy miellyttävälle, asianmukaisesti viemäröidylle ja puhtaalle alueelle, jolla kaikilla eläimillä on mahdollisuus levätä samaan aikaan;
  • mahdollisuus levätä ja päästä ylös ongelmitta;
  • mahdollisuus nähdä muita sikoja (paitsi porsimisaikana);
  • tarjolla koskettelumateriaalia, kuten olkia, heinää ja puuta, jotta eläimillä on mahdollisuus niille luontaiseen ympäristöä tutkivaan käyttäytymiseen.
 • Melutasoa on valvottava ja sioille on tarjottava valaistus vähintään kahdeksan tunnin ajan päivässä.
 • Lattiat eivät saa olla epätasaisia tai liukkaita, ja eläinten käytettävissä oleva vapaa vähimmäisala on suhteutettava eläinten määrään ja painoon. Betonisten rakolattioiden on vastattava vähimmäisvaatimuksia, mutta täysikasvuisiin siitoskarjuihin ja kantaviin emakoihin sovelletaan tiukempia sääntöjä.
 • Siat on ruokittava vähintään kerran päivässä, ja niiden on saatava ruokaa samanaikaisesti muiden ryhmän eläinten kanssa. Yli kahden viikon ikäisten sikojen on saatava raikasta vettä.
 • On toteutettava toimenpiteitä aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseksi ja sellaisten tappeluiden välttämiseksi, jotka eivät kuulu normaaliin käyttäytymiseen. Sioilla on oltava mahdollisuus paeta ja piiloutua muilta sioilta.
 • Kantaville emakoille on tarvittaessa suoritettava käsittely loisia vastaan, ja niille on annettava sekä kuitu- että energiapitoista rehua ja sopivaa materiaalia pesän rakentamista varten. Porsimiselle on järjestettävä vapaata lattia-alaa, joka on varustettava porsaita suojaavilla järjestelmillä ja jossa on tilaa imettämiselle. Porsaita ei yleensä vieroiteta emosta ennen 28 päivän ikää, paitsi jos vieroittamatta jättäminen on vahingollista emakon tai porsaan hyvinvoinnille.
 • Muut kuin välttämättömät kirurgiset toimenpiteet ovat kiellettyjä, lukuun ottamatta seuraavia:
  • porsaiden kulmahampaiden lyhentäminen tietyin edellytyksin;
  • karjujen torahampaiden lyhentäminen muiden eläinten loukkaantumisten estämiseksi tai turvallisuussyistä;
  • hännän osan katkaisu, mikäli ilmenee hännänpurennan kaltaista häiriökäyttäytymistä;
  • urosten kastrointi muilla keinoilla kuin kudoksia repimällä;
  • kärsän rengastus ainoastaan, jos eläimiä pidetään ulkona ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen.
 • Tällaiset toimenpiteet voi toteuttaa ainoastaan eläinlääkäri tai koulutettu henkilö, jolla on kokemusta niiden suorittamisesta asianmukaisesti ja hygieenisesti. Sairaat tai loukkaantuneet siat on pidettävä yksittäiskarsinoissa.
 • Euroopan unionin (EU) maiden on tarkastettava vuosittain edustava otos tiloista, ja Euroopan komissio voi tehdä yhdessä niiden kanssa tarkastuksia paikan päällä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Kodifioitu toisinto (direktiivi 2008/120/EY) on uusi säädös, johon alkuperäinen säädös (direktiivi 91/630/ETY) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset sisältyvät. Sitä on sovellettu 10. maaliskuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava direktiivi 91/630/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1994 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 47, 18.2.2009, s. 5–13)

Viimeisin päivitys: 30.01.2017

Top