Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvalliset elintarvikelisäaineet korkean kuluttajansuojan takaamiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Turvalliset elintarvikelisäaineet korkean kuluttajansuojan takaamiseksi

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1333/2008 – elintarvikelisäaineet

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Se korvaa aiemmat EU-lainsäädännön tekstit kokoamalla kaikenlaiset elintarvikelisäaineet* yhteen säädökseen.

Siinä on luettelot

hyväksytyistä lisäaineista,

niiden käyttöä ja merkintöjä koskevista vaatimuksista.

Siinä yksinkertaistetaan niitä koskevia lupamenettelyjä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ainoastaan EU:n hyväksymiä lisäaineita on lupa myydä ja käyttää elintarvikkeissa erityisten edellytysten mukaisesti.

Jotta lisäaine pääsee EU:ssa hyväksyttyjen lisäaineiden luetteloon, se ei saa vaarantaa kuluttajien terveyttä eikä sen käyttö saa johtaa kuluttajia harhaan. Sen käytölle on oltava perusteltu tarve, jota ei voida täyttää muulla keinoin.

Lisäaineesta on oltava hyötyä kuluttajille. Siinä voi olla kyse muun muassa

elintarvikkeen ravitsemuksellisen laadun säilyttämisestä

elintarvikkeen valmistuksen, prosessoinnin, käsittelyn, pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin helpottamisesta

erityisruokavaliota noudattavien kuluttajaryhmien tarpeisiin vastaamisesta.

Makeutus- ja väriaineita koskevat erityiset edellytykset.

Lisäaineita olisi käytettävä toivottuun vaikutukseen tarvittava pienin määrä. Määrän kohdalla on otettava huomioon myös hyväksyttävä päiväsaanti ja erityisten kuluttajaryhmien tarpeet.

Elintarvikelisäaineita ei saa lähtökohtaisesti käyttää prosessoimattomissa ruoissa ja imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa, jollei tällaisesta käytöstä säädetä erikseen.

Elintarvikelisäaineiden, riippumatta siitä onko ne tarkoitettu myytäviksi lopullisille kuluttajille vai ei, on noudatettava selkeitä pakkausmerkintöjä, joita ovat mm. nimen ja/tai E-numeron mainitseminen (esimerkiksi paraoranssi on E110).

Lainsäädäntöä ei sovelleta seuraaviin aineisiin, jollei niitä käytetä

valmistuksen apuaineina, eli käytetään tarkoituksella raaka-aineiden prosessointiin

kasvien ja kasvituotteiden suojeluun

elintarvikkeisiin lisättyinä ravintoaineina tai

veden käsittelyyn.

TAUSTAA

Useimmat elintarvikelisäaineiden arvioinnit ovat 1980- ja 1990 -luvulta. Niitä uudelleenarvioidaan nyt, ja menettely on määrä saada päätökseen vuoteen 2020 mennessä. Tämä saattaa johtaa Euroopan komission ehdottamiin nykyisiä käyttöehtoja koskeviin muutoksiin tai tiettyjen aineiden poistamiseen hyväksyttyjen lisäaineiden luettelosta.

KESKEISET TERMIT

* Elintarvikelisäaineet: aineet, joita käytetään elintarvikkeissa eri syistä, kuten makeuttamaan, antamaan väriä tai pidentämään myyntiaikaa. Niiden käytössä on noudatettava EU:n sääntöjä ihmisten terveyden ja kuluttajansuojan korkean tason takaamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008 elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Asetukseen (EY) N:o 1333/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 257/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden uudelleenarviointiohjelman perustamisesta elintarvikelisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisesti (EUVL L 80, 26.3.2010, s. 19–27)

Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1–295). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 12.11.2015

Top