Help Print this page 
Title and reference
Eläinten suojelu lopettamishetkellä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eläinten suojelu lopettamishetkellä

Tämän asetusehdotuksen tavoitteena on eläinten suojelun parantaminen teurastuksen tai lopettamisen yhteydessä muun muassa menettelytapoja koskevan toimintaohjeiston käyttöönoton, henkilöstön koulutuksen ja uusien välineiden avulla. Ehdotuksen tavoitteena on myös varmistaa alan toimijoille tasapuoliset toimintamahdollisuudet sisämarkkinoilla.

EHDOTUS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä.

TIIVISTELMÄ

Tätä asetusta sovelletaan elintarvikkeiden, villan, nahan, turkisten ja muiden tuotteiden tuotantoa varten pidettävien eläinten lopettamiseen. Sitä sovelletaan myös hätälopettamisen ja tarttuvien tautien torjunnan yhteydessä.

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät tieteellisten kokeiden, metsästyksen ja kulttuuri- tai urheilutapahtumien yhteydessä lopetetut eläimet ja eläinlääkärin lopettamat eläimet samoin kuin omaa käyttöä varten lopetetut siipikarja ja kaniinit.

Eläinten hyvinvoinnin huomioon ottaminen

Tällä asetuksella on tarkoitus ottaa käyttöön menettelytapoja koskeva toimintaohjeisto * eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi teurastushetkellä. Kunkin toimijan * tehtävänä on ottaa toimintaohjeisto käyttöön ja soveltaa sitä suojellakseen teurastettavaksi tarkoitettuja eläimiä mahdollisimman tehokkaasti kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

Tätä taustaa vasten toimijoiden on arvioitava tainnutusmenetelmiensä * tehokkuus eläimistä saatujen indikaattoreiden avulla. Säännöllisillä tarkistuksilla varmistetaan, etteivät tainnutetut eläimet tule tajuihinsa ennen teurastamista.

Kiinnipito- ja tainnuttamisvälineiden valmistajien on liitettävä myymiinsä välineisiin käyttöohje, jossa täsmennetään, minkä tyyppisille eläimille välineet on tarkoitettu, sekä annetaan tiedot välineiden parhaasta mahdollisesta käytöstä. Käyttäjien on noudatettava valmistajien suosituksia.

Lisäksi kunkin teurastamon toiminnanharjoittaja nimittää eläinten hyvinvoinnista vastaavan henkilön. Hänen tehtävänsä on valvoa tämän asetuksen säännösten noudattamista. Pienille teurastamoille myönnetään poikkeus tästä velvoitteesta.

Henkilöstön pätevyyden kehittäminen

Elävistä eläimistä huolehtivalla henkilöstöllä on oltava kelpoisuustodistus, joka osoittaa, että sillä on riittävät tiedot eläinten hyvinvoinnista. Kelpoisuustodistus on voimassa enintään viisi vuotta. Yllä mainittu todistus annetaan akkreditoidun elimen järjestämän riippumattoman tutkinnon perusteella.

Tässä asetuksessa säädetään myös eläinten hyvinvointia käsittelevien kansallisten asiantuntijalaitosten perustamisesta. Laitokset antavat teurastamojen henkilöstölle teknistä apua ja suorittavat uusien tainnutusvälineiden ja teurastamorakennusten tieteellistä arviointia. Lisäksi ne vastaavat eläinten hyvinvointiin liittyviä kelpoisuustodistuksia antavien elinten akkreditoinnista.

Tarttuvien tautien torjumiseksi suoritettava lopettaminen

Yhteisön lainsäädännön edellyttämissä eläinten terveyttä koskevissa valmiussuunnitelmissa (tarttuvien tautien torjunta) on määrättävä tarkasti teurastusta koskevat logistiset menettelyt, jotta varmistetaan eläinten hyvinvoinnin asianmukainen huomioon ottaminen. Edellä mainitun asetuksen säännöksistä myönnetään poikkeuksia silloin, kun säännösten noudattaminen vaikuttaisi ihmisten terveyteen tai hidastaisi merkittävästi taudin hävittämistä. Ehdotuksessa säädetään myös suunnittelua, valvontaa ja kertomusten laatimista koskevista parannuksista.

Teurastamoihin sovellettavat lisäsäännökset

Tainnutusmenetelmistä laaditaan tarkempi luettelo. Menetelmien on vastattava tieteen kehitystä, ja niissä on otettava huomioon yhteiskunnallis‑taloudelliset kysymykset. Lisäksi tekniset muutokset vaikuttavat teurastamojen rakenteisiin, suunnitteluun ja laitteistoihin.

Taustaa

Tämä asetus on johdonmukainen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan yhteisön toimintasuunnitelman kanssa, jossa otettiin käyttöön eläinten hyvinvointiin liittyvien indikaattoreiden käsite.

Tällä asetuksella korvataan eläinten suojelusta teurastus- tai lopettamishetkellä annettu asetus 93/119/EY, jota ei koskaan muutettu tieteen ja tekniikan kehityksestä huolimatta.

Asiakirjan avainkäsitteet

  • "Toimintaohjeisto": menettelytapoja koskevat kirjalliset ohjeet, joiden tarkoituksena on tietyn toiminnon tai tehtävän suoritustavan yhdenmukaistaminen.
  • "Toimija": luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vastaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan harjoittamisesta.
  • "Tainnuttaminen": tarkoituksellisesti aikaansaatu tapahtuma, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1099/2009

8.12.2009

-

EUVL L 303, 18.11.2009.

Viimeisin päivitys 16.06.2010

Top