Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä näkökohtia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä näkökohtia

Päätöksellä 94/800/EY suojataan tehokkaasti ja riittävästi kauppaan liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia ottamalla huomioon kansallisten oikeusjärjestelmien erot ja luodaan monenkeskiset puitteet väärennösten torjumista koskeville vähimmäissäännöille.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sopimusten (1986–1994) päätökseen saattamisesta Euroopan yhteisön toimesta sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla [EYVL L 336, 23.12.1994].

Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (TRIPS-sopimus).

TIIVISTELMÄ

Nämä perusperiaatteet koskevat kansallista kohtelua ja kaikkein edullisimmassa asemassa olevan maan kohtelua. WTO:n jäsenmaiden on siten myönnettävä muiden jäsenmaiden kansalaisille yhtä suotuisa kohtelu kuin oman maan kansalaisille. Lisäksi kaikki edut, joita jäsenmaa myöntää toisen jäsenmaan kansalaiselle, on välittömästi ja ehdoitta myönnettävä myös kaikkien muiden jäsenmaiden kansalaisille, vaikka tämä kohtelu olisikin suotuisampaa kuin se, jota kyseinen jäsenmaa osoittaa omille kansalaisilleen.

Teollis- ja tekijänoikeuksien olemassaoloa, laajuutta ja käyttöä koskevat säännöt

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikissa WTO:n jäsenmaissa noudatetaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia asianmukaisia suojelusääntöjä ottamalla mallia Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) perusvelvoitteista, joita se on esittänyt teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä erinäisissä sopimuksissa (teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva Bernin yleissopimus, esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamista koskeva Rooman yleissopimus sekä integroituja piirejä koskeva Washingtonin sopimus). Lukuisia uusia sääntöjä tai entistä tiukempia sääntöjä on otettu käyttöön niillä aloilla, joilla nykyiset yleissopimukset ovat rajallisia tai riittämättömiä.

Tekijänoikeuksien kohdalla WTO:n jäsenten on mukauduttava Bernin kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevan yleissopimuksen perusmääräyksiin. Tietokoneohjelmia suojataan nykyään kirjallisten teosten tavoin. Vuokrausoikeuksien alalla tietokoneohjelmien tekijät ja äänitallenteiden tuottajat voivat joko antaa luvan vuokrata heidän teoksiaan yleisölle tai kieltää se. Vastaavanlaista yksinoikeutta sovelletaan elokuvateoksiin.

Sopimuksessa määritellään ne tavaramerkkien ja kaupallisten merkkien merkkityypit, jotka voivat hyötyä suojauksesta tavaramerkkeinä sekä niiden haltijoille suotavat vähimmäisoikeudet. Lisäksi sopimuksessa esitetään tarkasti velvoitteet, jotka liittyvät tavaramerkkien tai kaupallisten merkkien tai palvelujen tavaramerkkien käyttöön, suojan kesto, lisenssien myöntäminen sekä tavaramerkkien luovutus.

Maantieteellisiä merkintöjä varten WTO:n jäsenten pitää luoda keinot, joilla estetään kaikkien sellaisten merkintöjen käyttö, jotka voivat johtaa kuluttajat harhaan tuotteen alkuperästä sekä kaikenlainen merkintöjen käyttö niin, että se merkitsisi vilpillistä kilpailua. Sopimuksessa määrätään myös maantieteellisten merkintöjen lisäsuojasta viinejä ja väkeviä alkoholijuomia varten, vaikka tässä asiassa ei olekaan vaaraa, että kuluttajaa johdetaan harhaan.

Teollisia malleja suojataan sopimuksen mukaisesti kymmenen vuotta. Niiden haltijoilla on oikeus estää sellaisten tuotteiden valmistus, myynti tai vienti, joiden sisältämä piirros tai malli on kopio suojatusta piirroksesta tai mallista.

Patenttien kohdalla WTO:n jäsenten yleinen velvollisuus on noudattaa vuonna 1967 tehdyn Pariisin yleissopimuksen perusmääräyksiä. Tämän lisäksi TRIPS-sopimuksessa määrätään, että kaikkien keksintöjen kohdalla pitää olla mahdollisuus suojaan 20 vuotta kestävän patentin kautta. Lisäksi jotkin keksinnöt voidaan sulkea patentoitavuuden ulkopuolelle, jos niiden hyödyntäminen on kielletty yleiseen järjestykseen tai moraaliin liittyvistä syistä. Muut hyväksytyt poissulkemistapaukset koskevat diagnostiikka-, hoito- ja kirurgiamenetelmiä ihmisten ja eläinten hoitamisessa sekä kasveja ja eläimiä (paitsi pieneliöitä) ja kasvien tai eläinten tuotantoon tähtääviä pääasiallisesti biologisia menetelmiä (paitsi muita kuin biologisia ja mikrobiologisia menetelmiä). Jäsenten on kuitenkin määrättävä, että kasvimuunnoksia suojataan patentilla tai tähän tarkoitukseen sopivalla järjestelmällä.

WTO:n jäsenten on määrättävä integroitujen piirien suunnitelmaluonnosten suojasta integroitujen piirien teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan Washingtonin sopimuksen määräysten mukaisesti. TRIPS-sopimuksessa annetaan eräitä muitakin määräyksiä, jotka koskevat erityisesti suojan kestoa.

Sopimuksessa sanotaan, että liikesalaisuuksia ja sellaista teknistä osaamista, jolla on kaupallinen arvo, pitää suojella kavalluksilta ja kaikilta rehellisen kaupallisen toiminnan vastaisilta toimilta. Toisaalta jäsenet voivat harjoittaa ehkäisemis- ja/tai valvontatoimia sopimukseen perustuvia käyttölupia koskevien kilpailunvastaisten käytänteiden kohdalla.

Välineet, joilla varmistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen

WTO:n jäsenmaiden lainsäädäntöjen pitää sisältää menettelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia noudattavat sekä ulkomaiset oikeuksien haltijat että heidän oman maansa kansalaiset. Näiden menettelyjen ansiosta pitää olla mahdollisuus harjoittaa tehokasta toimintaa kaikkia näihin oikeuksiin kohdistuvia rikkomuksia vastaan. Menettelyjen on oltava moitteettomia, oikeudenmukaisia, niiden ei pidä olla turhan monimutkaisia tai kalliita, eikä niiden pidä aiheuttaa kohtuuttomia viivästyksiä. Oikeusviranomaisen on voitava tarkistaa lopulliset hallinnolliset päätökset.

Sopimuksessa esitetään täsmennyksiä, jotka koskevat todistusseikkoja, määräyksiä, vahingonkorvauksia, tilapäisiä toimenpiteitä ja muita muutoksenhakumenettelyjä.

Siirtymävaihe

Sopimuksen soveltamiseksi teollisuusmailla on käytettävissään vuoden mittainen siirtymävaihe, jotta ne voisivat muokata lainsäädäntöään ja käytänteitään kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti. Tämän vaiheen pituus on viisi vuotta kehitysmaissa ja niissä maissa, joiden suunnitelmatalousjärjestelmää muutetaan parhaillaan markkinataloudeksi, ja yksitoista vuotta kaikkein vähiten kehittyneissä maissa.

Institutionaaliset puitteet

Sopimuksessa perustettiin neuvosto, joka käsittelee teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia. Sen tehtävänä on seurata sopimuksen noudattamista, valvoa, hoitavatko jäsenet velvoitteitaan ja mahdollistaa jäsenten välinen konsultointi.

Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien riitojen ratkaisua hoidetaan Uruguayn kauppaneuvotteluista peräisin olevilla riitojen ratkaisujärjestelmään liittyvin menettelyin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Päätös 94/800/EY

22.12.1994

-

EYVL L 336, 23.12.1994

Viimeisin päivitys 18.05.2011

Top