Help Print this page 
Title and reference
Kaupan esteiltä suojautuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaupan esteiltä suojautuminen

Käsillä olevassa asetuksessa säädetään menettely, jolla yritykset ja Euroopan unioniin (EU) kuuluvat maat voivat pyytää EU:n toimielimiä tutkimaan EU:n ulkopuolisten maiden käyttöön ottamia kaupan esteitä. Sillä pyritään poistamaan tällaisista kaupan esteistä aiheutuvat vahingot tai kielteiset kaupalliset vaikutukset kansainvälisen kaupan sääntöjen mukaisesti.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 3286/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi

TIIVISTELMÄ

Käsillä olevassa asetuksessa säädetään menettely, jolla yritykset ja Euroopan unioniin (EU) kuuluvat maat voivat pyytää EU:n toimielimiä tutkimaan EU:n ulkopuolisten maiden käyttöön ottamia kaupan esteitä. Sillä pyritään poistamaan tällaisista kaupan esteistä aiheutuvat vahingot tai kielteiset kaupalliset vaikutukset kansainvälisen kaupan sääntöjen mukaisesti.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tavoitteena on parantaa EU:n valmiuksia panna oikeuksiaan täytäntöön kansainvälisessä kauppajärjestelmässä. On tärkeää varmistaa, että kauppakumppanit noudattavat sovittuja kaupan sääntöjä, jotta kauppasopimukset hyödyttäisivät EU:n taloutta. Lainsäädäntö kattaa EU:n kaupan alan toimet muissa maissa käyttöön otettuja laittomia kaupan toimenpiteitä vastaan ja mahdollistaa tehokkaat toimet EU:n yritysten ja työntekijöiden etujen turvaamiseksi. Keskeisellä sijalla on asetuksella perustettu valitusmenettely kaupan esteiden poistamiseksi.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Asetuksen nojalla voidaan tehdä valituksia jonkin EU:n teollisuudenalan tai yhden taikka useamman EU:n yrityksen puolesta. Myös EU-maat voivat tehdä kaupan esteitä koskevia valituksia. Valituksessa on oltava riittävät todisteet kaupan esteiden olemassaolosta sekä niistä aiheutuvista vahingoista ja kielteisistä kaupallisista vaikutuksista.

Valitukset tehdään kirjallisina ja osoitetaan Euroopan komissiolle. Komission on 45 päivän kuluessa päätettävä valituksen käsiteltäväksi ottamisesta. Määräaikaa voidaan lykätä valituksen tehneen pyynnöstä lisätietojen toimittamista varten.

Kunkin EU-maan edustajista koostuva neuvoa-antava komitea, jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja, antaa näitä tietoja asianomaisille maille. Komiteassa nämä maat voivat myös tuoda esiin näkemyksiään.

Jos komissio päättää ottaa valituksen käsiteltäväksi, se ilmoittaa tutkimusmenettelyn aloittamisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL). Ilmoituksessa mainitaan tuote ja palvelu sekä ne maat, joita asia koskee. Sen jälkeen komissio kerää asianosaisilta osapuolilta kaikki olennaiset tiedot.

Päättäessään käynnistää toimia tämän tutkintamenettelyn perusteella EU voi toteuttaa kaikki sellaiset kauppapolitiikan toimenpiteet, jotka ovat olemassa olevien kansainvälisten velvoitteiden ja menettelyjen mukaisia. Niihin kuuluvat erityisesti seuraavat:

1.

tariffimyönnytysten keskeyttäminen ja uusien tai korotettujen tullien käyttöönotto

2.

tavaroiden tuonnin tai viennin määrällisten rajoitusten käyttöönotto tai korottaminen

3.

tavaroita, palveluja tai toimittajia koskevien myönnytysten keskeyttäminen julkisten hankintojen alalla.

Neuvoston on 30 päivän kuluessa tehtävä päätös komission ehdotuksesta, joka koskee yhden tai useamman edellä mainitun toimenpiteen toteuttamista.

EU muutti vuonna 2014 asetusta (EU) N:o 654/2014 ja lisäsi siihen uusia sääntöjä ja menettelyjä. Niillä varmistetaan, että EU voi harjoittaa tehokkaasti ja nopeasti oikeuksiaan keskeyttää tai peruuttaa kansainvälisten kauppasopimusten mukaisia myönnytyksiä tai muita velvoitteita.

Komissio voi erittäin kiireellisissä tapauksissa antaa säädöksiä EU:n ulkopuolisia maita vastaan toteutettavista toimista. Kyse on välittömästi sovellettavista täytäntöönpanosäädöksistä, ja tätä menettelyä voidaan käyttää vain asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa. Edempänä mainitut kolme toimenpidettä sisältyvät niihin toimenpiteisiin, joista voidaan säätää täytäntöönpanosäädöksellä.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta alettiin soveltaa 1. tammikuuta 1995. Asetusta (EU) N:o 654/2014 on sovellettu 17. heinäkuuta 2014 alkaen.

KESKEISET TERMIT

Kaupan este: kaikki EU:n ulkopuolisten maiden käyttöön ottamat, kansainvälisen kaupan säännöissä kielletyt kaupalliset käytännöt, joiden nojalla myönnetään vahinkoa kärsineelle osapuolelle oikeus pyrkiä poistamaan kyseisen käytännön vaikutukset. Nämä kansainvälisen kaupan säännöt ovat pääasiassa WTO:n antamia ja unionin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tekemissä kahdenvälisissä sopimuksissa vahvistettuja sääntöjä.

Myönnytykset tai muut velvoitteet: tariffimyönnytykset tai muut etuudet, joita EU on sitoutunut soveltamaan kaupassaan EU:n ulkopuolisten maiden kanssa niiden kansainvälisten kauppasopimusten nojalla, joissa se on sopimuspuolena.

Vahinko: kaikki merkittävä vahinko, jonka kaupan este uhkaa aiheuttaa EU:n teollisuudelle EU:n markkinoilla.

Epäsuotuisat kaupalliset vaikutukset: vaikutukset, joita kaupan este aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa jonkin tuotteen tai palvelun osalta EU:n yrityksille jonkin EU:n ulkopuolisen maan markkinoilla.

Lisätietoa on saatavana kaupan esteiden tutkintaa koskevalla Euroopan komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 3286/94

1.1.1995

-

EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71-78

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 356/95

24.2.1995

-

EYVL L 41, 23.2.1995, s. 3

Asetus (EY) N:o 125/2008

5.3.2008

-

EUVL L 40, 14.2.2008, s. 1-2

Asetus (EU) N:o 654/2014

17.7.2014

-

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 50-58

Asetukseen (EY) N:o 3286/94 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 02.04.2015

Top