Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tukien vastaiset toimenpiteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tukien vastaiset toimenpiteet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 597/2009 – tukien vastaiset toimenpiteet

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa asetetaan EU:n säännöt, jotka koskevat suojautumista EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta ja tasoitustoimenpiteiden soveltamisedellytyksiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Tasoitustullilla torjutaan tuetun tuonnin haitallisia vaikutuksia EU:n markkinoihin ja palautetaan kilpailu terveelle pohjalle. Tullin maksaa tuoja, ja sen kantavat kyseisen EU-maan tulliviranomaiset.
 • Jos jokin EU:n tuotannonala katsoo, että tietyn tuotteen tuonti EU:n ulkopuolisesta maasta saa tukea ja aiheuttaa vahinkoa samaa tuotetta valmistavalle EU:n tuotannonalalle, se voi tehdä valituksen Euroopan komissiolle.
 • Jos valituksessa on alustavaa näyttöä tuesta tai EU:n tuotannonalalle aiheutuvasta vahingosta sekä tuen ja vahingon välisestä syy-yhteydestä, komissio panee vireille tukien vastaisen tutkimuksen.
 • Komissio voi ottaa käyttöön väliaikaisia tasoitustulleja lisätutkimuksia odotettaessa, jos tukien vastainen tutkimus osoittaa, että muun muassa seuraavat edellytykset täyttyvät:
  • tuontiin myönnetään erityistä tukea
  • tuki aiheuttaa vahinkoa EU:n tuotannonalalle
  • tuen ja vahingon välillä on syy-yhteys ja
  • EU:n etu vaatii toimia tällaisen vahingon estämiseksi.
 • Lisätutkimusten jälkeen komissio voi ottaa käyttöön lopullisia toimenpiteitä 13 kuukauden kuluessa. Niitä sovelletaan yleensä viiden vuoden ajan.
 • Tämän viisivuotisen jakson aikana voidaan esittää pyyntö välivaiheen tarkastelusta, jos tukea ja vahinkoa koskevat olosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet ja muutos on luonteeltaan pysyvä.
 • Toimenpiteiden viimeisenä soveltamisvuonna EU:n tuotannonala voi pyytää komissiota suorittamaan toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun. Siinä selvitetään, johtaako toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti tuen ja vahingon jatkumiseen tai uusimiseen. Jos johtaa, toimenpiteitä voidaan jatkaa vielä toiset viisi vuotta.
 • Tuojat voivat pyytää myös maksamiensa tullien palauttamista, jos ne katsovat, että tuen määrää on pienennetty tai tuki on poistettu.
 • Tukien vastaiset EU-säännöt perustuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) asettamiin maailmanlaajuisiin standardeihin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 7. elokuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Tuki on yleensä EU:n ulkopuolisen maan hallituksen maksama avustus, laina tai muu taloudellinen apu, jolla annetaan etua tuotteitaan EU:hun tuovalle yritykselle tai tuotannonalalle ja joka vääristää siten kilpailua EU:n markkinoilla. Vääristymän poistamiseksi ja terveen kilpailun palauttamiseksi EU voi asettaa tällaiselle tuonnille niin sanottuja tasoitustulleja.

Lisätietoja on saatavana tuen vastaisia toimia käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 597/2009, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2009, muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93–126)

Asetukseen (EU) N:o 597/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – komission 32. vuosikertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille polkumyynnin ja tukien vastaisista EU:n toimista ja suojatoimenpiteistä (2013) (COM(2015) 43 final, 4.2.2015)

Viimeisin päivitys: 21.04.2016

Top