Help Print this page 
Title and reference
Tuetulta tuonnilta suojautuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tuetulta tuonnilta suojautuminen

Tällä asetuksella saatetaan Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen puitteissa tehdyn tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen määräykset osaksi Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöä, jotta varmistetaan tukisääntöjen tehokas ja avoin soveltaminen.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 597/2009, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2009, muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa säädetään EU:n säännöistä tasoitustullien käyttöön ottamiseksi. Niiden tarkoituksena on minkä tahansa sellaisen tuen tasoittaminen, joka on myönnetty välittömästi tai välillisesti minkä tahansa kolmannesta maasta peräisin olevan tuotteen valmistukseen, tuotantoon, vientiin tai kuljetukseen, jos tuotteen luovutus EU:n markkinoille aiheuttaa vahinkoa kilpailijoille.

Asetusta (EY) N:o 597/2009 sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (”polkumyyntiä koskeva perusasetus”) rinnalla. Säännökset, jotka koskevat vahingon, EU:n tuotannonalan, menettelyn vireillepanon, tutkimuksen, väliaikaisen tullin, lopullisen tullin ja menettelyn päättämisen määrittämistä, ovat joitakin yksityiskohtia lukuun ottamatta hyvin samankaltaiset molemmissa asetuksissa.

Tuen määritelmä

Tuen katsotaan olevan kyseessä, jos alkuperä- tai viejämaan julkiset viranomaiset (mukaan luettuna julkisoikeudelliset elimet) myöntävät taloudellista tukea tai kyse on tulo- tai hintatuesta missä tahansa tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994 -sopimus) XVI artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, ja jos sitä kautta koituu yrityksille etua.

Tasoitustullin alaiset tuet

Tuki johtaa tasoitustullin toteuttamiseen ainoastaan, jos se kohdistuu erityisesti tiettyyn yritykseen tai tuotannonalaan taikka tiettyyn yritysten tai tuotannonalojen ryhmään. Tuki on erityistä, jos tuen myöntävä viranomainen rajoittaa mahdollisuuden saada tukea nimenomaisesti tiettyihin yrityksiin. Joissakin tapauksissa tuet, jotka vaikuttavat olevan ei-erityisiä, voivatkin käytännössä olla erityisiä ja siten tasoitustullin alaisia.

Tasoitustullin alaisen tuen laskeminen

Tasoitustullin alaisen tuen määrä perustuu tuen vastaanottajalle tutkimusjakson aikana annettavaan etuun. Asetuksessa vahvistetaan seuraavat säännöt tuen vastaanottajalle annettavan edun laskemiseksi:

julkisten viranomaisten tekemää sijoitusta yrityksen omaan pääomaan ei pidetä edun antamisena, ellei investoinnin voida katsoa olevan vastoin alkuperä- ja/tai viejämaan alueella olevien yksityisten sijoittajien tavanomaista sijoituskäytäntöä

julkisten viranomaisten myöntämää lainaa ei pidetä edun antamisena, ellei yrityksen julkisilta viranomaisilta saamastaan lainasta maksamien luottokustannusten määrän ja vastaavasta kaupallisesta lainasta ilman tällaista takausta, jonka yritys voisi tosiasiallisesti saada markkinoilta, maksamien luottokustannusten määrän välillä ole eroa

julkisen viranomaisen myöntämää lainatakausta ei pidetä edun antamisena, ellei takauksen saaneen yrityksen julkisten viranomaisten takaamasta lainasta maksamien luottokustannusten määrän ja vastaavasta kaupallisesta lainasta ilman tällaista takausta maksamien luottokustannusten määrän välillä ole eroa

hyödykkeiden tai palvelujen toimittamista tai hyödykkeiden ostamista julkisten viranomaisten toimesta ei pidetä edun antamisena, ellei hyödykkeitä tai palveluja toimiteta riittämättömänä pidettävää vastiketta vastaan tai hyödykkeitä osteta yli riittävänä pidettävää vastiketta vastaan suhteessa vallitseviin markkinaolosuhteisiin kyseisessä maassa.

Tasoitustullin alaisen tuen määrä lasketaan tuetun ja EU:hun viedyn tuotteen osalta yksikkökohtaisesti. Määritettäessä tätä määrää voidaan tuen kokonaismäärästä vähentää tietyt osuudet, kuten maksut ja kustannukset, jotka välttämättä aiheutuvat tuen saamisesta, sekä vientiverot, tullit ja maksut, jotka peritään tuotteen viemisestä EU:hun ja jotka on erityisesti tarkoitettu tuen vaikutuksen tasaamiseen. Jos tukea ei myönnetä suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin, tasoitustullin alainen tuen määrä määritetään jakamalla tuen kokonaisarvo tutkimusjakson aikana tapahtuneelle kyseisten tuotteiden tuotannolle, myynnille tai viennille.

Vahingon määrittäminen

Vahingon määrittäminen perustuu sitä tukevaan näyttöön, ja siihen kuuluu objektiivinen tarkastelu, joka kohdistuu:

tuetun tuonnin määrään

tuonnin vaikutukseen samankaltaisten tuotteiden hintoihin EU:n markkinoilla

tämän tuonnin vaikutuksiin EU:n tuotannonalaan.

Menettelyn aloittaminen

Menettely pannaan vireille EU:n tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa, tekemän kirjallisen valituksen perusteella. Jos valitusta ei ole tehty, mutta jäsenvaltiolla on riittävät todisteet tuesta ja siitä EU:n tuotannonalalle aiheutuneesta vahingosta, se voi toimittaa nämä todisteet viipymättä komissiolle. Valituksessa on oltava todisteet tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavasta tuesta (myös sen määrästä, jos mahdollista), vahingosta sekä väitetyn tuetun tuonnin ja väitetyn vahingon välisestä syy-yhteydestä.

Valitus katsotaan EU:n tuotannonalan tekemäksi tai sen puolesta tehdyksi, jos sitä tukevat ne EU:n tuottajat, joiden yhteinen tuotanto on yli 50 prosenttia sen samankaltaisen tuotteen kokonaistuotannosta, jonka tuottaa se osa EU:n tuotannonalaa, joka joko tukee tai vastustaa valitusta. Tutkimusta ei kuitenkaan voida panna vireille, jos valitusta tukevien EU:n tuottajien osuus samankaltaisen tuotteen kokonaistuotannosta EU:ssa on alle 25 prosenttia.

Väliaikaiset toimenpiteet

Väliaikaiset tullit voidaan ottaa käyttöön, jos:

tutkimus on aloitettu, siitä on annettu ilmoitus ja asianomaisille osapuolille on annettu riittävä mahdollisuus antaa tietoja ja esittää huomautuksia

on alustavasti todettu, että tuotava tuote saa tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea ja että EU:n tuotannonalalle aiheutuu tästä vahinkoa

EU:n etu vaatii toimia tällaisen vahingon estämiseksi.

Lopullisen tasoitustullin käyttöön ottaminen

Jos tosiasioiden perusteella todetaan, että tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea ja siitä aiheutunutta vahinkoa esiintyy, ja jos EU:n etu vaatii toimintaa, komissio ottaa käyttöön lopullisen tasoitustullin. Tullin suuruus ei saa ylittää todettua tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavan tuen määrää, ja sen olisi oltava tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavan tuen kokonaismäärää alhaisempi, jos tämä alhaisempi määrä on riittävä EU:n tuotannonalalle aiheutuneen vahingon poistamiseksi.

KESKEISET KÄSITTEET

Polkumyynti: toimi, jonka tarkoituksena on estää yritystä viemästä tuotetta alhaisemmilla hinnoilla kuin mikä on tuotteen normaaliarvo kotimarkkinoilla.

Tasoitustoimenpide: toimi, jonka tarkoituksena on (tasoitustullin muodossa) kompensoida sitä, että julkisoikeudellinen elin on tukenut tuotteen valmistamista.

Tasoitustulli: tuetuilla tuottajilla on epäreilu etuasema kilpailijoihinsa nähden. Tasoitustulli on tuotteiden tuontivero sen kompensoimiseksi, että niiden tuottamista on tuettu, ja niiden hinnan nostamiseksi sille tasolle, millä se olisi ilman tukea.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 597/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93-126

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 muuttamisesta (COM(2013)192 final, 10.4.2013).

Komissio ehdottaa seuraavia muutoksia nykyisiin polkumyyntiä ja tasoitustoimenpiteitä koskeviin sääntöihin:

Asianomaisille tahoille ilmoitettaisiin kahta viikkoa ennen aikomuksesta ottaa käyttöön väliaikaiset tullit. Jos päätetään, että väliaikaisia tulleja ei oteta käyttöön, vaan tutkimuksia jatketaan, asianomaisille tahoille ilmoitettaisiin tästäkin aikomuksesta kahta viikkoa ennen lopullista käyttöön ottamisen päivämäärää.

Jotta EU-tuottajia voidaan suojella tehokkaasti vastatoimilla uhkaamiselta, tällaisten uhkausten katsottaisiin muodostavan erityiset olosuhteet, jotka edellyttävät komission oma-aloitteisesti käynnistämän tutkimuksen aloittamista.

Alhaisemman tullin säännöstäluovutaan, kun kyseessä ovat sääntöjen kiertäminen , raaka-aineisiin liittyvät rakenteelliset vääristymät ja vientituet.

Tutkimuksen aikana kerätyt tullit olisi maksettava takaisin viejille, kun toimia ei jatketa voimassaolon päättymistä koskevan tutkimuksen loppuun saattamisen jälkeen.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille kaupan suojatoimien uudistamisesta - kaupan suojatoimien mukauttaminen Euroopan talouden nykyisiin tarpeisiin (COM(2013)191 final, 10.4.2013).

Komissio kuvailee kehittyvää taloudellista ympäristöä ja selittää miksi se ehdottaa muutoksia tehtäväksi EU:n kaupan suojatoimia koskeviin sääntöihin. Sen mukaan EU:n kaupan suojatoimia olisi kehitettävä käytännöllisellä ja tasapainoisella tavalla tuottajien, viejien ja käyttäjien hyväksi.

Viimeisin päivitys 10.04.2014

Top