Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

Polkumyyntiä tapahtuu, kun yritys myy tuotteen vientimarkkinoilla edullisempaan hintaan kuin omilla kotimarkkinoillaan. Kilpailun tasapuolisuuden varmistamiseksi Euroopan unioni (EU) voi määrätä polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä samoille tuontitavaroille, joita EU:n valmistajat myyvät EU:n markkinoilla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Tässä asetuksessa määritellään polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden määräämistä koskeva menettelytapa EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä voidaan määrätä, mikäli seuraavat kohdat täyttyvät:

  • tuote on tuotu polkumyynnillä
  • EU:n samankaltaisia tuotteita* valmistavalle tuotannonalalle koituu merkittävää vahinkoa*
  • polkumyynnillä tuodun tuotteen ja merkittävän vahingon* välillä on syy-yhteys
  • polkumyynnin vastainen toimenpide ei saa olla EU:n etujen vastainen.

Mikäli nämä ehdot täyttyvät, kyseisille EU:hun tuotaville tavaroille voidaan määrätä polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet ovat yleisesti ottaen arvoon perustuviaveroja, toisin sanoen prosentti tuotteen tuontiarvosta. Ne voidaan määrätä myös erityistulleina, toisin sanoen vakioarvona tiettyä tuotemäärää kohden, esimerkiksi 100 euroa tonnia kohden tuotteelta tai hintasitoumuksena. Hintasitoumus on viejän sitoumus kunnioittaa vähimmäismääräisiä tuontihintoja.

EU:ssa tuoja maksaa tullit ja kyseisen EU-maan kansalliset tulliviranomaiset keräävät maksut.

Toimenpiteiden kesto on yleensä viisi vuotta. Voimassa olevia toimenpiteitä voidaan tarkistaa uudelleen (välivaiheen tarkastelu) tietyin ehdoin. Tarkastelun laajuus rajoittuu yleensä alkuperäisten toimenpiteiden yhteen tai useampaan elementtiin, esimerkiksi polkumyynnin tasoon ja/tai vahinkoihin, tuotteen määrään, toimenpiteiden luonteeseen.

Viiden vuoden jälkeen toimenpiteiden voimassaolo päättyy, paitsi jos voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa osoittautuu, että toimenpiteiden loppuessa polkumyynti ja vahingot todennäköisesti jatkuisivat.

Maahantuojat voivat pyytää täyden tai osittaisen hyvityksen maksetuista tulleista, jos he voivat osoittaa, että maksettuihin tulleihin perustuva polkumyyntimarginaali* on poistettu tai sitä on laskettu.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

11. tammikuuta 2010 alkaen.

Lisätietoja löytyy polkumyyntiä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* merkittävä vahinko: huomattava EU:n tuotannonalalle koituva vahinko, esimerkiksi markkinaosuuden menetys, alentunut hintataso ja/tai heikentynyt kannattavuus, jotka ovat aiheutuneet polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista

* samankaltainen tuote: tuote, joka on identtinen tai muistuttaa läheisesti kysymyksessä olevaa tuotetta

* polkumyyntimarginaali: viejän veloittaman kotimarkkinoiden tuotehinnan (normaali arvo) ja EU:n markkinoilla veloittaman tuotehinnan (vientihinta) erotus.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1225/2009

11.1.2010

-

EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51-73

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 765/2012

6.9.2012

-

EUVL L 237, 3.9.2012, s. 1-2

Asetus (EU) N:o 1168/2012

15.12.2012

-

EUVL L 344, 14.12.2012, s. 1-2

Asetus (EU) N:o 37/2014

20.2.2014

-

EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1-51

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Komission 33. vuosikertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille polkumyynnin ja tukien vastaisista EU:n toimista ja suojatoimenpiteistä (2014) (COM(2015) 385 final, 3.8.2015)

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top