Help Print this page 
Title and reference
EU:n määrällisten kiintiöiden hallintomenettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU:n määrällisten kiintiöiden hallintomenettely

Asetuksella otetaan käyttöön määrällisten kiintiöiden hallintomenettely, joka perustuu yhteisen kauppapolitiikan yhtenäisyyden periaatteeseen ja takaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 717/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta.

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan silloin, kun Euroopan unioni (EU) on vahvistanut yksipuolisesti tai sopimuksin määrällisiä tuonti- tai vientikiintiöitä.

Asetusta ei sovelleta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I lueteltuihin maataloustuotteisiin, kuten ei myöskään muihin sellaisiin tuotteisiin, joihin sovelletaan erityistä yhteistä tuonti- tai vientimenettelyä, johon sisältyy kiintiöiden hallintoa koskevia erityismääräyksiä.

EU:n kiintiöiden yleiset hallintosäännöt

Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen kiintiöiden avaamisesta. Ilmoituksessa mainitaan valittu jakomenetelmä, lisenssihakemusten vastaanottamisen edellytykset, lisenssihakemusten esittämisen määräajat sekä luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista, joille ne on osoitettava.

Avaamisen jälkeen kiintiöt jaetaan viipymättä hakijoiden kesken. Ne voidaan jakaa useaan osaan.

Jakamattomat, myöntämättömät tai käyttämättömät määrät jaetaan uudelleen. Komissio määrää uudelleen jaettavat määrät EU-maiden toimittamien tietojen perusteella.

Määrällisten kiintiöiden hallintomenetelmät

Kiintiöiden hallinto voidaan toteuttaa erityisesti soveltamalla jotakin asetuksessa määritellyistä kolmesta menetelmästä, näiden menetelmien yhdistelmällä tai jollakin muulla tähän tarkoitukseen soveltuvalla menetelmällä.

Perinteisten kauppavirtojen huomioon ottamiseen perustuva menetelmä: Osa kiintiöstä varataan ensisijaisesti perinteisille tuojille tai viejille. Loput varataan muille tuojille tai viejille. Perinteisinä tuojina tai viejinä pidetään niitä, jotka voivat todistaa suorittaneensa kiintiön kohteena olevan yhden tai useamman tuotteen tuontia EU:hun tai vientiä pois EU:sta aikaisemman, viiteajanjaksoksi sanotun ajanjakson kuluessa.

Komissio tutkii EU-maiden toimittamat tiedot tuonti- tai vientihakemusten lukumäärästä ja niissä haetusta kokonaismäärästä ja määrittää seuraavasti määrälliset perusteet, joilla perinteisten tuojien tai viejien hakemukset on hyväksyttävä. Jos kaikki hakemukset kohdistuvat perinteisille tuojille tai viejille tarkoitetun määrän suuruiseen tai sitä pienempään määrään, hakemukset on hyväksyttävä kokonaisuudessaan. Jos kaikki hakemukset kohdistuvat perinteisille tuojille tai viejille tarkoitettua määrää suurempaan määrään, hakemukset hyväksytään suhteessa kunkin toimijan osuuteen koko viiteajanjakson tuonnista tai viennistä.

Muille tuojille ja viejille kiintiöistä kuuluva osuus jaetaan hakemusten esittämisen aikajärjestyksessä.

Hakemusten esittämisen aikajärjestykseen perustuva menetelmä: Periaatteena on, että "ensiksi tullutta palvellaan ensin". Komissio vahvistaa määrän, jonka jokainen toimija voi saada kiintiön täyttymiseen asti. Tämä määrä, joka on kaikille yhtä suuri, vahvistetaan ottaen huomioon tarve myöntää taloudellisesti merkittäviä määriä kyseisen tuotteen luonteen perusteella. Lisenssin saaja voi esittää uuden lisenssihakemuksen heti, kun tämä voi todistaa tosiasiallisesti tuoneensa tai vieneensä kaikki ne tuotteet, joita varten lisenssi on myönnetty.

Jakomenetelmä suhteessa hakemuksia jätettäessä haettuihin määriin: EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat komissiolle vastaanottamiinsa lisenssihakemuksiin liittyvät tiedot. Tietoihin liitetään ilmoitus hakijoiden lukumäärästä ja haetuista kokonaismääristä. Komissio tutkii tiedot ja määrää kiintiön tai sen osien määrän, jolle kansallisten viranomaisten on myönnettävä tuonti- tai vientilisenssit.

Jos lisenssihakemuksissa haettu kokonaismäärä ei ylitä kiintiöiden määrää, hakemukset on hyväksyttävä kokonaisuudessaan. Jos kiintiöiden määrä ylittyy, hakemukset on hyväksyttävä suhteessa haettuihin määriin.

Tuonti- ja vientilisenssejä koskevat säännöt

Tuonti- tai vientilisenssit oikeuttavat tuomaan tai viemään kiintiön alaisia tuotteita. Jos sovelletaan "ensiksi tullutta palvellaan ensin" -periaatetta, EU-maiden on myönnettävä lisenssit viipymättä. Muussa tapauksessa lisenssit myönnetään 10 työpäivän kuluessa siitä, kun EU on tehnyt päätöksen määristä, joille lisenssit voidaan myöntää.

Tuonti- ja vientilisenssit ovat voimassa koko EU:n alueella, paitsi jos kiintiö on rajoitettu olemaan voimassa yhdellä tai useammalla EU:n alueella, jolloin ne ovat voimassa ainoastaan yhdessä tai useammassa EU‑maassa, jossa kyseinen alue tai alueet sijaitsevat. Lisenssien voimassaoloaika on neljä kuukautta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 717/2008

15.8.2008

-

EUVL L 198, 26.7.2008

Viimeisin päivitys 14.02.2011

Top