Help Print this page 
Title and reference
Kidutusta ja muuta julmaa kohtelua koskevat EU:n suuntaviivat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kidutusta ja muuta julmaa kohtelua koskevat EU:n suuntaviivat

Suuntaviivoilla luodaan Euroopan unionille (EU) toimintaväline kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen torjuntaan EU:n ulkosuhteissa.

ASIAKIRJA

EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä (Suuntaviivojen päivitetty versio). Yleisten asioiden neuvosto, 18. huhtikuuta 2008 [ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kidutuksen ja julman kohtelun torjunnassa Euroopan unioni (EU) tukee aktiivisesti kansainvälisten välineiden lujittamista ja täytäntöönpanoa sekä asiaan liittyvien organisaatioiden työtä. EU toteuttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) puitteissa erilaisia toimia, joista mainittakoon kidutusvälineiden kaupan kieltävän asetuksen antaminen.

YUTP:n yhteydessä toteutetaan seuraavia toimia kidutuksen ja pahoinpitelyn torjumiseksi:

 • EU:n ulkopuolisissa maissa toimivien ulkomaanedustustojen päälliköt laativat määräajoin katsauksia, joihin he sisällyttävät analyysin esille tulleista julmuuksista ja arvioivat EU:n torjuntatoimien vaikutusta
 • lähetystöjen edustajia lähetetään tarkkailijoiksi oikeudenkäynteihin, mikäli on syytä uskoa, että syytettyjä on kidutettu tai pahoinpidelty
 • arvioidaan asiaankuuluvien elinten, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) erityisraportoijien selontekoja, sellaisten tilanteiden tunnistamiseksi, jotka edellyttävät EU:n toimenpiteitä.

EU:n tavoitteena on saada EU:n ulkopuoliset maat kieltämään kidutus ja pahoinpitely ja täyttämään sitoumuksensa. Kansainvälisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi se toteuttaa seuraavia toimia:

 • EU:n ulkopuolisten maiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa käynnistetään poliittinen vuoropuhelu ja siihen liittyvät neuvottelut. Neuvosto on lisäksi hyväksynyt ihmisoikeuksista käytävää vuoropuhelua koskevat suuntaviivat, joilla on tarkoitus laatia alaa koskevat selkeät edellytykset ja periaatteet
 • EU:n ulkopuolisia maita kehotetaan luottamuksellisella tai virallisella yhteydenotolla toteuttamaan kidutuksen ja pahoinpitelyn vastaisia toimia. EU pyytää lisätietoja mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista
 • kahden- ja monenvälisessä yhteistyössä lujitetaan yhteistoimintaa kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) puitteissa. Välineellä tuetaan kansalaisjärjestöjen kidutuksen ja pahoinpitelyn vastaisia toimia sekä kidutuksen uhrien kuntoutukseen liittyviä toimia.

Lisäksi EU kannustaa EU:n ulkopuolisia maita toteuttamaan omia toimia, esimerkiksi

 • kieltämään ja tuomitsemaan kidutuksen ja pahoinpitelyn myös lainsäädännöllisin ja hallinnollisin toimin ja muiden rajoitusten avulla tällaiseen toimintaan käytettävien välineiden valmistamisen ja myynnin estämiseksi
 • noudattamaan kansainvälisiä normeja ja menettelyjä, liittymään kansainvälisiin yleissopimuksiin ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntöön sekä tekemään yhteistyötä asianomaisten YK:n ja/tai Euroopan neuvoston elinten kanssa
 • takaamaan ihmisoikeuksien mukaiset vankeusolosuhteet ja kieltämään salaiset vankilat. EU tukee kansallisten vierailujärjestelyjen mahdollistamista vankiloissa kansalaisjärjestöjen edustajille ja riippumattomille elimille
 • huolehtimaan siitä, että niiden oikeusjärjestelmä on kansainvälisten normien ja menettelyjen mukainen, ja torjumaan rankaisematta jättämisen
 • laatimaan toimenpiteitä erityissuojelua tarvitseville ryhmille, kuten naisille, lapsille ja pakolaisille
 • laatimaan menettelyjä kidutusta koskevien valitusten tekemiseksi, takaamaan korvaukset, vakiinnuttamaan ja lujittamaan kansallisia elimiä ja turvaamaan ammattihenkilöille tehokas koulutus jne.

EU käsittelee näitä kysymyksiä edelleen myös monenvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa, Euroopan neuvostossa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:ssä. Lisäksi se tukee edelleen asiaan liittyviä kansainvälisiä ja alueellisia mekanismeja sekä asiaan liittyviä vapaaehtoisia rahastoja.

Taustaa

Ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen on EU:n ulkosuhteiden keskeisiä toimintalinjoja, ja se kuuluu myös YUTP:n tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen torjuminen on välttämätön osa tätä toimintaa, vaikka ihmisarvoa vakavasti loukkaavien menetelmien käyttö kielletäänkin lukuisissa kansainvälisissä välineissä. Kaikki EU-maat tukevat voimakkaasti unionin toimia, joilla pyritään estämään ja poistamaan kidutus ja pahoinpitely sekä saattamaan näihin tekoihin syyllistyneet vastuuseen teoistaan (tekojen rankaisematta jättämisen torjunta). Nämä toimet täydentävät kuolemanrangaistuksen torjumiseksi tehtävää työtä.

Viimeisin päivitys 30.09.2010

Top