Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitaarisen avun väline

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Humanitaarisen avun väline

Euroopan unionin humanitaarisen avun toimilla toimitetaan hätäapua luonnonkatastrofien, konfliktien ja muiden vastaavien poikkeuksellisten olosuhteiden uhreille.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Taustaa

Asetuksella säädellään kaikkia unionin toimia humanitaarisen avun toimittamiseksi uhreille, joita maan omat viranomaiset eivät pysty tehokkaasti auttamaan. Toiminta on tärkeä osa ulkosuhteita, ja asianomaisella politiikalla pyritään ennakoimaan ja lieventämään inhimillistä kärsimystä tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen keskittyen. Tehokkaan ja kokonaisvaltaisen politiikan varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja komission yhteistyötä tuetaan tekemällä yhteistyötä myös valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Humanitaarisen avun periaatteet

Humanitaariseen apuun, jota toimitetaan ensisijassa kehitysmaihin, sisältyy hätäavun lisäksi katastrofien ehkäisyyn ja jälleenrakennukseen liittyviä toimia. Toimet kestävät niin kauan kuin on tarpeen, ja ne kohdennetaan luonnonkatastrofeista (esim. tulvat ja maanjäristykset) tai ihmisen toiminnasta (esim. sodat ja konfliktit) sekä vastaavista poikkeuksellisista oloista johtuviin välittömiin tarpeisiin.

Humanitaarisen avun toimet

Humanitaarisen avun toimet ovat lyhytkestoisia (enimmillään kuusi kuukautta kestäviä) toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ensi sijassa

  • pelastaa ihmishenkiä hätätilanteissa ja välittömästi niiden jälkeen,
  • toimittaa apua pitkittyneiden, erityisesti konflikteista tai sodista johtuvien kriisien uhreiksi joutuneelle väestölle,
  • toteuttaa hätätilan jälkeisissä tilanteissa erityisesti infrastruktuuriin ja varusteisiin liittyviä lyhytkestoisia kunnostus- ja jälleenrakennustöitä,
  • auttaa selviytymään väestön siirtymisten seurauksista tarvittaessa kotiuttamistoimin ja uudelleen sijoittamista tukemalla,
  • varmistaa valmistautuminen kyseisiin riskeihin ja käyttää asianmukaista varoitus- ja väliintulojärjestelmää.

Lisäksi voidaan rahoittaa avun täytäntöönpanon parantamiseksi toteutettavia toimia kuten toteutettavuustutkimuksia, hankearviointeja, humanitaaristen kysymysten problematiikkaan liittyvää valistustyötä ja yhteisön ja jäsenvaltioiden toimien keskinäisen koordinoinnin tehostamista.

Rahoitus

Humanitaarista apua ei tarvitse maksaa takaisin. Sillä voidaan kattaa esimerkiksi aineellisen avun jakelu, ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät menot tai suojien rakentaminen.

Täytäntöönpano

Unioni voi toimittaa humanitaarista apua komission, valtiosta riippumattomien järjestöjen, kansainvälisten järjestöjen, jäsenvaltioiden ja avunsaajamaiden pyynnöstä.

Komissiolla on käytettävissään kolme erilaista päätöksentekomenettelyä:

  • toimivallansiirtomenettely: nopeuttaakseen toimintaa äkillisissä hätätilanteissa komissio on siirtänyt humanitaarisen avun pääosaston (ECHO) pääjohtajalle valtuudet tehdä päätöksiä tietyissä rajoissa äärimmäisen kiireellisissä tilanteissa (enimmäismäärä on 3 miljoonaa euroa ja toimen enimmäiskesto on kolme kuukautta),
  • valtuutusmenettely: humanitaarisesta avusta vastaavalla komissaarilla on valtuudet tehdä päätöksiä kiireellisistä toimista, joiden rahoituksen määrä on enintään 30 miljoonaa euroa ja kesto enintään kuusi kuukautta, sekä ei-kiireellisistä toimista, joiden rahoituksen määrä on enintään 10 miljoonaa euroa. Näistä päätöksistä järjestetään kuulemismenettely (kabinetti, muut toimielimet). Yli 10 miljoonan euron määrää koskevat kiireelliset päätökset ja yli 2 miljoonan euron määrää koskevat ei-kiireelliset päätökset edellyttävät humanitaarisen avun komitean hyväksyntää,
  • kirjallinen menettely kaikissa tapauksissa, joissa päätöstä ei tehdä toimivallansiirto- tai valtuutusmenettelyllä.

Komission vastuulla ovat myös toimien ohjaus, hallinnointi, seuranta ja arviointi. Tässä työssä sitä avustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva komitea komitologiamenettelyä noudattaen.

Apu voidaan toimittaa valtiosta riippumattomien järjestöjen, kansainvälisten elinten ja järjestöjen, komission tai jäsenvaltioiden erikoiselinten kautta. Komissiolla on keskeinen tehtävä valvoa omien toimiensa ja jäsenvaltioiden toimien välistä koordinointia sekä kansainvälisten elinten ja järjestöjen toimien yhteensopivuutta niiden kanssa.

Arviointi

Tämän alan toimien arvioimiseksi ja parantamiseksi komissio antaa kunkin varainhoitovuoden päätyttyä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen, jossa esitetään yhteenveto rahoitetuista toimista, tietoja niiden täytäntöönpanoon osallistuneista toimijoista sekä tiivistelmä ulkopuolisista arvioinneista. Lisäksi komissio julkaisi vuonna 1999 arvioinnin, joka kattoi kaikki kyseisen asetuksen nojalla vuoden 1996 jälkeen toteutetut toimet.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1257/96

5.7.1996

-

EYVL L 163, 2.7.1996

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Viimeisin päivitys 04.06.2010

Top