Help Print this page 
Title and reference
Kalastuksen valvontajärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kalastuksen valvontajärjestelmä

EU:n uuden kalastuksenvalvontajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) sääntöjen noudattaminen koko tuotantoketjussa, kalastusaluksesta vähittäismyyjään. Merelläkin suoritetaan edelleen tarkastuksia, mutta niitä tehostetaan muun muassa satamissa, kuljetuksen aikana, jalostuslaitoksissa ja markkinoilla, jotta voidaan varmistaa, että kala on pyydystetty laillisesti.

Valvontajärjestelmää sovelletaan kaikkiin EY:n vesialueilla harjoitettaviin kalastustoimiin sekä kalastustoimiin, joita yhteisön alukset ja Euroopan unionin kansalaiset harjoittavat yhteisön ja sen ulkopuolisten maiden vesialueilla. Sitä sovelletaan myös kalastustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen, herkästi häiriintyvien kalakantojen virkistyskalastukseen sekä vesiviljelyyn.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen.

TIIVISTELMÄ

Euroopan yhteisön kalastuksenvalvontajärjestelmän rakenteen uudistaminen on ajanmukaistanut yhteisön järjestelmää, joka koskee valvontaa ja tarkastuksia sekä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) toimenpiteiden toteuttamista koko markkinointiketjussa. Kaikkia kalastustoimien valvontaan ja seurantaan liittyviä näkökohtia on yleisesti tehostettu.

Kalastustoimien valvonta ja seuranta

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarkastamaan kalastustoimia kalastustuotteiden tuotantoketjun kaikissa vaiheissa ja varsinkin purkamisen, jälleenlaivauksen, jalostuksen, kuljetuksen ja kaupanpitämisen aikana. Satelliittiseurantajärjestelmän (VMS), sähköisten kalastuspäiväkirjojen, saalistietojen sähköisen toimitusjärjestelmän ja muiden uudenaikaisten tarkastustekniikoiden käyttöä on laajennettu. Kalastustietojen keräämistä, käsittelyä ja analysointia on huomattavasti tehostettu. Käyttöön on otettu saaliiden järjestelmällinen punnitusjärjestelmä. Kalastustuotteiden uuden jäljitysjärjestelmän avulla voidaan seurata kaikkia kalastustuotteita alukselta aina vähittäismyyjän tasolle.

Valvontaa tehostetaan uusilla toimenpiteillä, kuten riskianalyyseilla, jotka perustuvat pitkälti kaikkien merkittävien tietojen järjestelmällisiin ja täydellisiin ristiintarkastuksiin ja joiden tarkoituksena on keskittää valvontatoimet sinne, missä lainvastaisten menettelyjen riski on suurin.

Yksi asetuksen uusista soveltamisaloista, on se, että jäsenvaltioiden on seurattava tiettyjä kalastuslaivastojen hallinnointikriteerejä, kuten kalastuskapasiteettia ja konetehoa. Erityisiä valvontatoimenpiteitä varten laaditaan yleiset vaatimukset, jotka koskevat monivuotisia suunnitelmia ja elvytyssuunnitelmia, kalastusrajoitusalueita ja poisheitettyjä saaliita. Asetuksessa vahvistetaan myös periaatteet uudelle valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden järjestelmälle.

Tarkastusvaltuudet

Asetuksella laajennetaan komission tarkastusvaltuuksia. Se voi vastedes ryhtyä tietyin edellytyksin suorittamaan tarkastuksia itsenäisesti ilmoittamatta niistä etukäteen asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Seuraamukset

Asetuksella otetaan käyttöön varoittavia seuraamuksia, joiden laajuus vahvistetaan yhdenmukaisesti koko Euroopan unionissa (EU) ja vakavaan rikkomukseen syyllistymisellä saatujen kalastustuotteiden arvon perusteella. Asetuksessa säädetään myös vakavissa rikkomuksissa sovellettavasta pisteytysjärjestelmästä, jonka perusteella kalastusluvan haltijoilta ja alusten kapteeneilta peruutetaan automaattisesti luvat silloin, kun he ovat syyllistyneet tiettyyn määrää vakavia rikkomuksia. Tähän toimenpiteeseen turvaudutaan viime kädessä ja silloin, kun kalastusluvan voimassaolo on keskeytetty useamman kerran. Asetuksessa säädetään niin ikään toimenpiteistä, joita toteutetaan, kun jäsenvaltio ei noudata yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä ja kun tästä aiheutuu haittaa kalakannoille. Tällöin voidaan keskeyttää EU:n rahoitustuen maksaminen tai vähentää tuen määrää, sulkea pyyntialueita ja supistaa kiintiöitä.

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Asetuksella vahvistetaan järjestelmä, jonka mukaisesti jäsenvaltiot auttavat toisiaan ja vaihtavat järjestelmällisesti tietoa valvontatoimintansa yhteydessä. Siinä ehdotetaan myös uutta lähestymistapaa valvontatietojen hallintaan ja toimittamiseen. Tämä tapahtuisi kansallisilla verkkosivustoilla, jotka on suojattu ja joihin komissiolla on suora pääsy etäyhteyden kautta.

Koordinointielin

Asetuksella laajennetaan yhteisön kalastuksenvalvontaviraston toimivaltuuksia siten, että se voi tarjota konkreettisempaa apua uuden valvontajärjestelmän yhdenmukaisessa täytäntöönpanossa. Mikäli yhteiseen kalastuspolitiikkaan kohdistuu vakava riski, kyseinen virasto voi myös tarvittaessa perustaa hätäyksikön.

Yhteisen kalastuspolitiikan valvonta ja soveltaminen kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Uudella asetuksella vahvistetaan myös komission ja jäsenvaltioiden tehtävien erot päällekkäisyyksien välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että komissio keskittää voimansa pääasialliseen toimintaansa eli valvoo ja tarkastaa, miten jäsenvaltiot soveltavat yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Uusi asetus korvaa nykyisen oikeudellisen kehyksen, joka on vahvistettu neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1224/2009

1.1.2010

-

EUVL L 343, 22.12.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Erityinen valvonta- ja tarkastusohjelma

Komission päätös 2010/210/EU, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2010, tonnikalan elvytykseen Itä-Atlantilla ja Välimerellä liittyvästä erityisestä valvonta- ja tarkastusohjelmasta tehdyn päätöksen 2009/296/EY muuttamisesta [EUVL L 89, 9.4.2010].

Viimeisin päivitys 19.05.2010

Top