Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuminen

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS) on uhka elollisten vesiluonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle. Se vaarantaa yhteisen kalastuspolitiikan perustan ja heikentää valtamerten parempaa hallinnointia edistäviä kansainvälisiä pyrkimyksiä.

Tämän taloudellisesti erittäin kannattavan ilmiön torjumiseksi tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin (EU) markkinoille pääsyn rajoittamisesta yksinomaan lakien ja asetusten mukaisiin sertifioituihin kalastustuotteisiin, merellä tapahtuvien toimintojen valvonnan tehostamisesta, LIS-kalastusta harjoittavien toimijoiden tunnistamisesta, kalataloutta koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon parantamisesta ja rikkomuksista määrättävien seuraamusten tehokkaammasta soveltamisesta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella Euroopan yhteisöön perustetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen) ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskeva järjestelmä, jota sovelletaan yhteisöön kuuluvilla vesillä ja kansainvälisillä vesillä. Järjestelmän tehokkuus perustuu toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot toteuttavat yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

LIS-kalastusta harjoittavat kalastusalukset

Kalastusaluksen oletetaan harjoittavan LIS-kalastusta, jos

 • sillä ei ole voimassa olevaa kalastuslupaa
 • se laiminlyö velvollisuutensa kirjata tai ilmoittaa saalistiedot
 • se kalastaa kalastuskieltoalueella
 • se kalastaa lajeja, joiden kalastus on kielletty
 • se käyttää kiellettyjä tai säännösten vastaisia pyydyksiä
 • se väärentää tai salaa tunnistetietoja
 • se salaa tai vääristelee tutkintaan liittyvää todistusaineistoa
 • se estää tarkastusviranomaisten työtä
 • se ottaa alukselle, jälleenlaivaa tai purkaa kaloja, jotka ovat lainsäädännön mukaan alamittaisia
 • se osallistuu LIS-alusluetteloihin kirjattujen alusten harjoittamiin toimiin
 • se harjoittaa kalastusta alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella noudattamatta kyseisen järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, sen lippuvaltio ei ole järjestön jäsen tai se ei tee yhteistyötä järjestön kanssa
 • se on valtioton alus.

Nimetyt satamat

Kolmansien maiden kalastusalukset saavat käyttää satamalaitteita ainoastaan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden nimeämissä satamissa. Kolmansien maiden ja EU:n kalastusalusten väliset jälleenlaivaukset on kielletty merellä: niitä voi suorittaa ainoastaan nimetyissä satamissa.

Satamatarkastukset

Valtio, jonka alueella satama sijaitsee, on velvollinen tarkastamaan EU:hun tuodut kalastustuotteet. Näin voidaan osoittaa, että mainitut tuotteet ovat laillisia ja että kalastusalus on sääntöjen mukainen eli että sillä on vaadittavat lisenssit ja luvat ja se noudattaa kalastuskiintiöitä.

Saalistodistukset

Saalistodistus takaa sen, että EU:hun tuodut tuotteet eivät ole peräisin LIS-kalastuksesta. Saalistodistukset myöntää lippuvaltio. Tarkastusten helpottamiseksi ne kulkevat kalastustuotteiden mukana koko toimitusketjun ajan.

Luettelo LIS-kalastusaluksista ja yhteistyöhön osallistumattomista kolmansista maista

Komissio laatii kaksi mustaa listaa. Ensimmäinen laaditaan LIS-kalastusta harjoittavista aluksista ja toinen valtioista, jotka suhtautuvat niihin suopeasti. Molemmissa tapauksissa luettelon laadintamenettelyssä säädetään suojatoimista ja muutoksenhakumekanismeista, joilla taataan, että asianomaisten valtioiden aluksia kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Seuraamukset

Jäsenvaltiot soveltavat LIS-kalastustoimiin liittyvien luonnollisten tai oikeushenkilöiden osalta tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Rikkomuksen perusteella määrätty enimmäisseuraamus on suuruudeltaan vähintään viisi kertaa saatujen kalastustuotteiden arvo. Kun on kyse viiden vuoden kuluessa toistuneesta rikkomuksesta, jäsenvaltioiden on määrättävä enimmäisseuraamus, joka on suuruudeltaan vähintään kahdeksan kertaa kyseisen rikkomuksen kautta saatujen kalastustuotteiden arvo.

Keskinäinen avunanto

LIS-kalastuksen ehkäiseminen edellyttää, että jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset tekevät tehokkaampaa yhteistyötä sekä keskenään että kolmansien maiden ja komission kanssa.

Komissio perustaa LIS-kalastusta koskevan tietojärjestelmän, joka auttaa hallintoviranomaisia estämään tämäntyyppisiä kalastustoimia ja helpottaa niiden tutkintaa ja niihin liittyviä syytetoimia.

Taustaa

Tämä asetus (yhdessä siihen liitetyn tiedonannon kanssa) on yksi ensimmäisistä askeleista kohti yhdennettyä meripolitiikkaa. Se perustuu vuonna 2002 hyväksyttyyn LIS-kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteisön toimintasuunnitelmaan, ja siinä noudatetaan kansainvälisellä tasolla (FAO, alueellinen kalastuksenhoitojärjestö) toteutettuja toimia laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1005/2008

29.10.2008

EUVL L 286, 29.10.2008

LIITTEIDEN MUUTTAMINEN

Liite 1 – Luettelo tuotteista, jotka eivät kuulu kalastustuotteiden luettelon piiriin Asetus (EY) N:o 1010/2009 (EUVL L 280, 27.10.2009)

Asetus (EU) N:o 86/2010 (EUVL L 26, 30.1.2010)

Asetus (EU) N:o 202/2011 (EUVL L 57, 2.3.2011).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Soveltamissäännöt

Komission asetus (EY) N:o 1010/2009, annettu 22 päivänä lokakuuta 2009, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 280, 27.10.2009).

Kalastusluvat

Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) N:o 2847/93 ja (EY) N:o 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008).

LIS-kalastuksen torjuntaan osallistuvat alukset

Komission asetus (EU) N:o 468/2010, annettu 28 päivänä toukokuuta 2010, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta (EUVL L 131, 29.5.2010).

Saalistodistuksista vastaavat viranomaiset

Luettelo jäsenvaltioista ja niiden toimivaltaisista viranomaisista koskien Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 artikloja 15(2), 17(8) ja 21(3) (EUVL C 320, 24.12.2009).

Nimetyt satamat

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 artiklan 5(2) mukainen luettelo EU:n jäsenvaltioiden satamista, joissa kolmansien maiden kalastusalusten kalastustuotteiden purkamis- ja jälleenlaivaustoimet ovat sallittuja ja satamapalvelut ovat saatavissa (EUVL C 320, 24.12.2009).

See also

Viimeisin päivitys 20.04.2011

Top