Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastukselta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastukselta

Tämän asetuksen tavoitteena on aavan meren haavoittuvia meriekosysteemejä uhkaavien tuhoisien kalastuskäytäntöjen poistaminen Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen suosituksiin kuuluvilla toimenpiteillä. Asetusta sovelletaan yhteisön aluksiin, jotka toimivat aavalla merellä alueilla, joita alueellinen kalastusjärjestö ei sääntele ja jotka näin ollen tarvitsevat lippuvaltion sääntelyä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 734/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta

YHTEENVETO

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat aavalla merellä kalastustoiminnassaan pohjapyydyksiä käyttävät yhteisön kalastusalukset *. Alueelliselle kalastusjärjestölle (EN) kuuluvilla alueilla toimivia aluksia asetus ei koske. Sama pätee aluksiin, jotka harjoittavat toimintaansa alueella, jolla alueellista kalastusjärjestöä ollaan juuri perustamassa tai jolla on toteutettu väliaikaisia meriympäristön suojelutoimenpiteitä.

Jotta yhteisön alukset voivat harjoittaa toimintaansa aavalla merellä pohjapyydyksillä, niiden on saatava erityiskalastuslupa. Erityiskalastuslupaa koskeviin hakemuksiin on liitettävä yksityiskohtainen kalastussuunnitelma, jossa esitetään

  • toiminta-alue;
  • kohdelajit;
  • käytettyjen pohjapyydysten tyyppi ja käytön edellytykset;
  • tarvittaessa kartoitus merenpohjista, joissa kalastustoimintaa harjoitetaan.

Luvan antaa lippuvaltion toimivaltainen viranomainen, joka suorittaa etukäteen vaikutusten arvioinnin. Tutkimus perustuu haavoittuvien meriekosysteemien sijaintia kalastussuunnitelmassa määritetyllä toiminta-alueella koskeviin tieteellisiin ja teknisiin tietoihin *. Tutkimuksessa on osoitettava, että kalastustoimilla ei ole huomattavia haittavaikutuksia * kyseessä oleviin ekosysteemeihin.

Kaikista kalastussuunnitelmaan tehdyistä muutoksista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, joka tutkii, voiko suunnitelmista aiheutua uhkaa alueille, joilla on tai saattaa olla haavoittuvia meriekosyysteemejä. Lippuvaltion toimivaltainen viranomainen peruuttaa erityiskalastusluvan, jos alus ei noudata määrättyä kalastussuunnitelmaa.

Ennalta varautumisen periaatetta sovelletaan, jos toimivaltaisella viranomaisella ei ole luotettavaa tieteellistä tietoa tietystä alueesta. Tässä tapauksessa pohjapyydyksiä ei saa käyttää. Pohjakalastustoimet hyväksytään ainoastaan, jos niillä ei vahingoiteta haavoittuvia meriekosysteemejä.

Kun alus havaitsee ennakoimatta haavoittuvan meriekosysteemin, sen on lähdettävä alueelta ja luovuttava kalastustoimista siellä. Alus saa aloittaa toimet uudestaan vain kalastussuunnitelmassa määrätyllä alueella, joka sijaitsee vähintään viiden meripeninkulman päässä paikasta, jossa havainto tehtiin. Aluksen on ilmoitettava mahdollisimman pian toimivaltaisille viranomaisille havainnostaan ja annettava niille yksityiskohtaiset asiaa koskevat tiedot (havainnon laji, sijainti, ajankohta jne).

Jäsenvaltiot kieltävät pohjapyydyksillä harjoitettavan kalastuksen alueella, jos tieteellisten tietojen mukaan kalastukselle avoimella alueella on tai todennäköisesti on haavoittuvia meriekosysteemejä. Jäsenvaltiot ilmoittavat asiasta komissiolle, joka puolestaan antaa ilmoituksen kaikille jäsenvaltioille.

Jos kalastusaluksella ei ole satelliittipaikannusjärjestelmää (EN), aluksen päällikön on ilmoitettava maantieteellinen sijaintinsa kahden tunnin välein lippujäsenvaltion kalastuksen seurantakeskukseen (FMC). Alus saa jatkaa matkaansa vasta toimivaltaisen viranomaisen todettua, että VMS toimii jälleen moitteettomasti.

Tarkkailijoiden on tehtävä havaintoja erityiskalastusluvan saaneiden alusten toimista koko kalastussuunnitelman toteuttamisen ajan. Tämän tarkkailukauden ajan tarkkailijoiden on koottava tietoja saaliista, kalastussuunnitelman muutoksista, haavoittuvien ekosysteemien havaitsemisista ja siitä, missä syvyydessä pohjapyydyksiä on käytetty. Tehtävän päättymistä seuraavien 20 päivän kuluessa tarkkailijoiden on toimitettava raportti asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Raportista on sen jälkeen lähetettävä jäljennös komissiolle.

Taustaa

Tämä asetus on osa yhteistä kalastuspolitiikkaa ja unionin ympäristöpolitiikkaa, koska sillä vahvistetaan säännöt, joilla mahdollistetaan tietyistä kalastuskäytännöistä meriympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäiseminen ja eliminoiminen.

Asetuksella pannaan täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen laatimat suositukset (päätöslauselma 61/105 (EN), annettu 8 päivänä joulukuuta 2006) tuhoisien kalastuskäytäntöjen poistamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Säädöksen keskeiset termit

  • Pohjapyydykset: pyydykset, jotka normaalissa kalastustoiminnassa ovat kosketuksessa merenpohjaan, esimerkiksi pohjatroolit, pohjaharat, pohjaan ankkuroidut verkot, pohjaan ankkuroidut pitkäsiimat, merrat ja sulkupyydykset.
  • Meriekosysteemi: dynaaminen kokonaisuus, jossa kasvi-, eläin- ja pieneliöyhteisöt toimivat elottomassa ympäristössään toiminnallisena yksikkönä.
  • Haavoittuva meriekosysteemi: mikä tahansa meriekosysteemi, jonka koskemattomuus on uhattuna niiden merkittävien haittavaikutusten vuoksi, jotka johtuvat pohjapyydysten suorasta kosketuksesta normaalissa kalastustoiminnassa, kuten muun muassa riutat, merenalaiset vuoret, hydrotermiset halkeamat, kylmän veden korallit tai kylmän veden sienieläinten kasvualustat. Haavoittuvimpia ekosysteemejä ovat ne ekosysteemit, jotka häiriintyvät helposti ja jotka lisäksi elpyvät hitaasti tai eivät ehkä elvy koskaan.
  • Merkittävät haittavaikutukset: vaikutukset, jotka uhkaavat ekosysteemin koskemattomuutta tavalla, joka haittaa kyseisten populaatioiden kykyä uusiutua ja joka huonontaa elinympäristöjen pitkän aikavälin luonnollista tuotantokykyä tai aiheuttaa muutenkin kuin väliaikaisesti lajien runsauden tai elinympäristö- tai yhteisötyyppien merkittävää vähenemistä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 734/2008

31.7.2008

-

EUVL L 201, 30.7.2008

Viimeisin päivitys 08.09.2008

Top