Help Print this page 
Title and reference
Euroopan investointipankin (EIP) perussääntö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan investointipankin (EIP) perussääntö

Perussäännössä vahvistetaan Euroopan investointipankin (EIP) toimintasäännöt; pankki myöntää Euroopan unionin pitkäaikaisia lainoja. EIP perustettiin Rooman sopimuksen nojalla vuonna 1958, ja se edistää osaltaan EU:n tavoitteiden toteutumista rahoittamalla investointihankkeita, joilla tuetaan Euroopan yhdentymistä, tasapainoista kehitystä, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä innovatiivista osaamistaloutta.

ASIAKIRJA

Euroopan unionista ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja Euroopan investointipankin (EIP) perussäännöstä.

TIIVISTELMÄ

Pöytäkirjassa vahvistetaan Euroopan investointipankin (EIP) kokoonpano ja tehtävät. EIP:llä on oikeushenkilön asema ja oma päätöksentekorakenne, ja se on taloudellisesti itsenäinen. Sen tehtävänä on myötävaikuttaa Euroopan unionin (EU) sisämarkkinoiden kehitykseen myöntämällä lainoja ja takauksia, joilla edistetään hankkeiden rahoittamista kaikilla talouden sektoreilla.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Kotipaikka, jäsenet ja pääoma

EIP:n kotipaikka on Luxemburgissa. EIP:n jäseniä ovat EU:n 28 jäsenvaltiota ja pankin pääoma on yli 242,3 miljardia euroa. Kaikki jäsenvaltiot merkitsevät yhdessä pääoman. Niiden osuus lasketaan sen mukaan, mikä kunkin jäsenvaltion taloudellinen painoarvo (BKT:na ilmoitettuna) on niiden liittymisajankohtana. Pankin pääomaa korotetaan uusien valtioiden liittyessä EU:hun. Lisäksi valtuusto voi yksimielisesti päättää merkityn pääoman korottamisesta.

HALLINTOELIMET

Valtuusto ( DE ) ( EN ) (FR )

Valtuusto muodostuu jäsenvaltioiden nimeämistä ministereistä (yleensä valtiovarainministereistä). Valtuusto on EIP:n keskeisin päätöksentekoelin. Se vahvistaa pankin yleiset toimintalinjat ja tekee tärkeimmät päätökset.

Valtuusto

 • vahvistaa pankin luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat
 • voi päättää merkityn pääoman korottamisesta
 • käyttää toimivaltuuksiaan nimittää ja erottaa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet
 • hyväksyy vuosikokouksessaan vuosikertomuksen, vuosittaisen taseen ja tuloslaskelman
 • valtuuttaa pankin rahoittamaan EU:n ulkopuolella toteutettavia hankkeita
 • voi yksimielisesti tehdä kaikki pankin toiminnan keskeyttämistä koskevat päätökset ja keskeyttää lainojen ja takausten myöntämisen jäsenvaltiolle tai sen kansalaisille, jos kyseinen jäsenvaltio laiminlyö velvollisuutensa
 • hyväksyy pankin työjärjestyksen.

Hallintoneuvosto ( DE ) ( EN ) (FR )

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii pankin pääjohtaja (DE) (EN) (FR), ja se muodostuu 28 jäsenestä ja 18 varajäsenestä, jotka valtuusto nimittää. Jäsenten toimikausi on viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa. Kukin jäsenvaltio ja komissio nimeävät yhden jäsenen henkilöistä, joiden riippumattomuus ja pätevyys on kiistaton.

Hallintoneuvosto päättää EIP:n rahoituksen myöntämisestä ja hoitaa seuraavat tehtävät:

 • sillä on yksinomainen toimivalta päättää lainojen myöntämisestä, takausten antamisesta ja lainojen ottamisesta
 • se vahvistaa lainojen korot ja takauksista suoritettavat toimitusmaksut
 • se huolehtii siitä, että EIP:a johdetaan asianmukaisesti perussopimusten määräyksiä ja valtuuston vahvistamia yleisiä suuntaviivoja noudattaen.

Hallintoneuvosto voi tietyillä aloilla käytettävissään olevan asiantuntemuksen laajentamiseksi täydentää jäsenmääräänsä enintään kuudella asiantuntijalla, joilla on neuvoa-antava rooli ja joilta puuttuu äänioikeus.

Hallitus ( DE ) ( EN ) (FR )

Hallitus on pankin täysipäiväinen toimeenpanoelin. Sen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan varapuheenjohtajaa, jotka valtuusto nimittää kuudeksi vuodeksi hallintoneuvoston ehdotuksesta. Heidät voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi. Valtuusto voi yksimielisesti muuttaa hallituksen jäsenmäärää.

Hallitus

 • vastaa puheenjohtajan alaisuudessa ja hallintoneuvoston valvonnassa pankin juoksevien asioiden hoitamisesta
 • valmistelee hallintoneuvoston päätökset ja varmistaa niiden täytäntöönpanon
 • antaa lausuntonsa lainojen myöntämistä, takausten antamista ja lainojen ottamista koskevista ehdotuksista enemmistöllä.

Tarkastuskomitea ( DE ) ( EN ) (FR )

Tarkastuskomitean muodostavat valtuuston nimittämät kuusi jäsentä. Se on riippumaton elin, joka vastaa suoraan valtuustolle ja jonka tehtävänä on varmistaa EIP:n toiminnan ja kirjanpidon asianmukaisuus. Se raportoi valtuustolle ja antaa tehdyistä tarkastuksista lausunnon samassa yhteydessä, kun valtuusto hyväksyy hallintoneuvoston vuosikertomuksen.

TAVOITTEET JA TOIMINTA

Tehtävät

Tehtävänsä mukaisesti pankki myöntää lainoja jäsenvaltioille taikka yksityisille tai julkisille yrityksille investointihankkeisiin, jotka toteutetaan jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevilla alueilla. EIP voi poikkeuksellisesti myöntää lainoja kokonaisuudessaan tai osittain jäsenvaltioiden muualla kuin Euroopassa sijaitsevilla alueilla toteuttaviin hankkeisiin.

Rahoitetuilla hankkeilla voidaan esimerkiksi tukea muita heikommassa asemassa olevien alueiden kehitystä tai edistää yritysten modernisointia taikka muuntamista. Hankkeet voivat myös olla kooltaan merkittäviä useiden jäsenvaltioiden yhteishankkeita.

Lainat myönnetään, sikäli kuin mahdollista, vain jos myös muita rahoituslähteitä käytetään (tämä toimii katalysaattorina muiden pankkien osallistumiselle).

Pankki voi myös taata julkisten tai yksityisten yritysten taikka yhteisöjen lainat.

Pankin myöntämien lainojen korkotaso ja takauksista suoritettavat toimitusmaksut mukautetaan pääomamarkkinoilla vallitseviin olosuhteisiin ja lasketaan siten, että pankki voi niistä saamillaan tuloilla maksaa kulunsa ja perustaa vararahaston. Vararahasto perustetaan asteittain tavoitteen ollessa 10 prosenttia merkitystä pääomasta.

Lainanantotoiminnassa noudatettavat periaatteet

EIP huolehtii siitä, että sen varoja käytetään EU:n edun kannalta mahdollisimman järkevästi.

Se ei hanki osuuksia yrityksistä eikä ota vastuuta niiden hallinnosta, ellei tämä ole välttämätöntä pankin oikeuksien turvaamiseksi sen varmistaessa saataviensa takaisinmaksun.

Pankki tai jäsenvaltiot eivät saa asettaa lainoille ehtoja, jotka edellyttävät lainaksi annettujen varojen käyttämistä jossakin tietyssä jäsenvaltiossa. Pankki ei rahoita hanketta eikä osallistu hankkeen rahoittamiseen, jos jäsenvaltio, jonka alueella hanke on toteutettava, vastustaa hanketta.

Lainanhaun eri vaiheet

Laina- ja takaushakemukset osoitetaan pankille joko komission tai sen jäsenvaltion välityksellä, jonka alueella hanke aiotaan toteuttaa. Yritys voi myös hakea lainaa tai takausta suoraan pankilta.

Komission välityksellä jätetyistä hakemuksista pyydetään asianomaisen jäsenvaltion lausunto ja päinvastoin. Yrityksen suoraan jättämästä hakemuksesta pyydetään komission ja asianomaisen jäsenvaltion lausunto.

Hallitus tutkii, ovatko laina- ja takaushakemukset perussäännön mukaisia. Hallituksen tuen saamiseksi hankkeiden ja ohjelmien on oltava taloudellisesti ja teknisesti sekä ympäristön ja rahoituksen näkökulmasta elinkelpoisia. Jokainen investointihanke arvioidaan huolellisesti ja sen toteutusta seurataan loppuun asti.

Jos hallitus puoltaa lainan myöntämistä tai takauksen antamista, se toimittaa sopimusluonnoksen hallintoneuvostolle, joka tekee asiassa päätöksen.

Jos hallituksen lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto voi vain yksimielisesti myöntää lainan tai antaa takauksen.

Jos komission lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto voi vain yksimielisesti myöntää lainan tai antaa takauksen; tällöin komission nimeämä jäsen ei osallistu äänestykseen.

Jos sekä hallituksen että komission lausunto on kielteinen, hallintoneuvosto ei saa myöntää lainaa tai antaa takausta.

Pääomamarkkinatoimet

EIP:llä on valtuudet toteuttaa tehtäviinsä liittyviä pääomamarkkinatoimia. Se voi

 • lainata tehtäviensä toteuttamiseksi tarvittavat varat pääomamarkkinoilta
 • ostaa ja myydä arvopapereita rahoitusmarkkinoilla
 • tehdä sijoituksia rahamarkkinoilla.

Euroopan investointirahasto (EIR)

Pöytäkirjassa EIP valtuutetaan perustamaan tytäryhtiöitä tai muita yksikköjä, jotka ovat oikeushenkilöitä ja taloudellisesti itsenäisiä. Valtuusto hyväksyy yksimielisesti näiden laitosten perussäännön.

EIP perusti vuonna 1994 Euroopan investointirahaston. EIR kuuluu EIP-ryhmään. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa riskipääoman tarjoaminen pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi EIP voi osallistua EIR:n hoitoon ja osallistua sen pääoman merkitsemiseen aina valtuuston vahvistamaan määrään asti.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Pöytäkirja (N:oo5) Euroopan investointipankin perussäännöstä

-

-

EUVL C 83, 30.3.2010

12.11.2013

Top