Help Print this page 
Title and reference
Euroopan investointirahasto (EIR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan investointirahasto (EIR)

Euroopan investointirahaston (EIR) perussäännössä määritellään sen toiminnan säännöt. EIR tukee pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kehitystä. EIR:n ovat perustaneet Euroopan investointipankki (EIP), Euroopan komissio sekä joukko yksityisiä eurooppalaisia rahoituslaitoksia.

SÄÄDÖS

Euroopan investointirahaston perussääntö, jonka yhtiökokous on hyväksynyt 14. kesäkuuta 1994 ja jota on muutettu yhtiökokouksen päätöksellä 19. kesäkuuta 2000 [EYVL C 225, 10.8.2001]

TIIVISTELMÄ

Euroopan investointipankin (EIP) perussäännössä sen valtuustolle annetaan toimivaltuudet päättää yksimielisesti Euroopan investointirahaston (EIR) perustamisesta. EIR perustettiin valtuuston päätöksellä 25. toukokuuta 1993 ja se aloitti toimintansa vuonna 1994. Sen nykyisessä perussäännössä määritellään sen tavoitteet, rakenne, pääoma, jäsenet, varat, toimintavälineet, valvontasäännöt sekä EIP:n elinten ja rahaston elinten väliset suhteet.

Yhteisön tavoitteiden saavuttaminen

EIR:n päätavoite on pienten ja keskisuurten yritysten perustamisen, kasvun ja kehityksen tukeminen riskipääoman ja takausten välityksellä. Se voi harjoittaa toimintaansa yhteisön jäsenvaltioiden alueella, ehdokasmaissa, joiden liittymisprosessi on käynnistetty, EFTA-maissa (EN) sekä rajatylittävien hankkeiden osalta Euroopan unioniin rajoittuvissa maissa. Rahasto on oikeushenkilö ja taloudellisesti itsenäinen.

EIR tukee yhteisön tavoitteiden saavuttamista seuraavilla tavoilla:

 • antamalla takauksia sekä muita vastaavia instrumentteja lainojen ja muiden sitoumuksien vakuudeksi kaikissa laillisissa muodoissa;
 • hankkimalla, hallussapitämällä, hoitamalla ja myymällä osuuksia yrityksistä EIR:n yhtiökokouksessa sovittujen ehtojen mukaisesti;
 • harjoittamalla muuta toimintaa, joka liittyy EIR:n tehtäviin, mukaan luettuna ottolainaustoiminta.

Näihin tarkoituksiin perussäännössä osoitetaan kahden miljardin euron osakepääoma. Yhtiökokous voi päättää osakepääoman korottamisesta 85 prosentin enemmistöllä annetuista äänistä. Jos osakepääomaa korotetaan, kukin jäsen voi merkitä osan korotuksesta samassa suhteessa kuin oli tämän merkitsemä osuus rahaston pääomasta ennen korotusta. Rahaston jäsenten vastuu rahaston sitoumuksista rajoittuu kunkin osakemerkinnän maksamatta olevaan osaan.

Johtoelimet

Rahaston toimintaa johtavat ja sen hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous. Yhtiökokoukseen osallistuvat rahaston jäsenet, toisin sanoen Euroopan yhteisö, jota edustaa Euroopan komissio, EIP ja rahoituslaitokset, joiden luettelo on liitetty perussääntöön.

Yhtiökokous tekee päätökset, joiden perusteella rahasto voi harjoittaa rahoitustoimintaa yhteisön tavoitteisiin pyrkimiseksi. Lisäksi yhtiökokous

 • hyväksyy rahaston työjärjestyksen;
 • päättää uusien jäsenten hyväksymisestä;
 • hyväksyy hallituksen esittämän vuosikertomuksen;
 • hyväksyy vuosittaisen tuloslaskelman ja taseen;
 • päättää rahaston tuloksen käytöstä ja voitonjaosta jne.

Yhtiökokous pidetään vähintään kerran vuodessa hallituksen puheenjohtajan kutsusta. Kunkin rahaston jäsenen äänimäärä on yhtä suuri kuin tämän merkitsemien osakkeiden lukumäärä. Yhtiökokouksen päätökset hyväksytään annettujen äänten enemmistöllä, jollei perussäännössä toisin määrätä. Yhtiökokous on päätösvaltainen, kun rahaston jäsenet, joilla on vähintään puolet rahaston merkitystä pääomasta, ovat saapuvilla tai edustettuina. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii sen jäsenen edustaja, jonka osakkeiden lukumäärä rahastossa on suurin. Yhtiökokouksella on myös oikeus muuttaa hallituksen jäsenten lukumäärää.

Hallitus. Hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee ja rahaston jäsenet nimeävät. Hallituksen jäsenten on oltava riippumattomia ja toimittava rahaston etujen mukaisesti. He ovat vastuuvelvollisia yksinomaan yhtiökokoukselle. Heidät nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama jäsen voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Hallitus

 • tekee rahaston toimintaa koskevat päätökset;
 • hyväksyy rahaston toimintaa ja johtamista koskevat suuntaviivat ja toimintaohjeet;
 • laatii ehdotuksia yhtiökokouksen päätettäväksi;
 • vahvistaa pääomasijoituksia koskevat yleiset ehdot;
 • asettaa tuottovaatimukset rahaston toiminnalle jne.

Hallituksen puheenjohtajana toimii joku sen jäsenistä. Hallitus kokoontuu aina kun rahaston etu sitä vaatii, kuitenkin vähintään yhden kerran vuoden jokaisen neljänneksen aikana. Hallituksen päätökset hyväksytään ääntenenemmistöllä, edellyttäen, että saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä.

Toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja johtaa rahastoa riippumattomasti, mutta on vastuuvelvollinen hallitukselle. Hänen toimikautensa on viisi vuotta ja sama henkilö voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Toimitusjohtaja vastaa rahaston juoksevasta hallinnosta. Tätä varten toimitusjohtajan on muun muassa

 • meneteltävä hallituksen antamien suuntaviivojen ja toimintaohjeiden mukaisesti;
 • esitettävä rahaston vuosikertomus hallitukselle;
 • vastattava rahaston tilinpäätöksen laatimisesta;
 • annettava hallitukselle muut kertomukset ja asiakirjat, joista perussäännössä määrätään.

EIR:n toiminta

Rahaston tilit tarkastaa vuosittain tilintarkastuslautakunta, jonka muodostaa kolmesta viiteen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa.

Rahasto saa korvauksena toiminnastaan palkkioita ja muita tuottoja, joita määrättäessä on otettava huomioon toiminnasta aiheutuvat riskit, toimintakulujen kattaminen ja varausten muodostaminen.

Takaustoiminnan osalta hallitus vahvistaa rajat rahaston sitoumuksille. Sen sijaan hankkeisiin tehtävissä pääomasijoituksissa rajat rahaston sitoumuksille määrää yhtiökokous.

EIR:n kokonaissitoumukset saavat takaustoiminnassa olla korkeintaan kolme kertaa merkityn osakepääoman määrä (yhtiökokous voi päättää tämän enimmäismäärään korottamisesta siten, että sen määrä on enintään viisi kertaa merkitty osakepääoma) ja pääomasijoituksissa yhtiökokouksen vahvistama määrä.

Hallitus voi olosuhteiden niin vaatiessa tilapäisesti keskeyttää rahaston toiminnan. Se jättää asian yhtiökokoukselle tarkempaa käsittelyä varten ja tämä voi 85 prosentin määräenemmistöllä annetuista äänistä päättää rahaston toiminnan lakkauttamisesta.

Rahasto tekee tehtäviinsä liittyen yhteistyötä kolmansien osapuolten kuten kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Rahaston ja sen toiminnan edunsaajien väliset riidat käsitellään toimivaltaisissa kansallisissa tuomioistuimissa. EIR:n kotipaikka on Luxemburg.

Taustaa

Euroopan investointipankki (EIP) on julkinen pankki, joka pyrkii edistämään Euroopan unionin politiikkojen toteutumista. Se perustettiin samanaikaisesti Euroopan talousyhteisön (ETY) kanssa Rooman sopimuksella vuonna 1958. EIP myöntää lainoja, jotka se rahoittaa rahoitusmarkkinoilta otetuilla lainoilla eikä täten käytä talousarviovaroja. Se rahoittaa hankkeita usein yhdessä Euroopan komission kanssa, joka hallinnoi EU:n avustuksia, erityisesti rakennerahastoja.

EIR on EIP-ryhmän haara, joka on erikoistunut riskipääomaan. EIR perustettiin vuonna 1994 tukemaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Se tekee investointeja riskipääomarahastoihin tavoitteenaan tukea uusilla teknologia-aloilla toimivia ja nopeasti kasvavia yrityksiä. Lisäksi se tarjoaa takauksia pk-yritysten velkojen vakuudeksi pankeille, jotka myöntävät keskipitkän tai pitkän aikavälin lainoja kyseisille yrityksille. Lisäksi EIR tarjoaa aktiivisesti strategista ja teknistä neuvontaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppaneille rahoitusjärjestelyjen ja neuvontapalvelun yksikössään (Financial engineering and advisory services).

Viimeisin päivitys 10.11.2005

Top