Help Print this page 
Title and reference
Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin

Työjärjestyksellä määrätään tehtävien hoidosta Euroopan unionin (EU) tilintarkastustuomioistuimessa, jonka tehtävänä on tarkastaa, että EU:n talousarviota toteutetaan moitteettomasti. Tilintarkastustuomioistuin valvoo EU:n tulojen kantamista ja menojen toteutumista.

SÄÄDÖS

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys [EUVL L 103, 23.4.2010].

TIIVISTELMÄ

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työjärjestyksessä, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2010, määrätään tehtävien hoidosta tilintarkastustuomioistuimen sisällä, sen presidentin nimityssäännöistä ja päätöksentekomenettelyistä. Tilintarkastustuomioistuin vahvistaa itse työjärjestyksensä. Työjärjestykselle tarvitaan neuvoston määräenemmistöllä antama hyväksyminen.

Tehtävät

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävät ja valtuudet on määritetty Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklassa.

Tilintarkastustuomioistuin valvoo EU:n ja sen elinten tulojen ja menojen laillisuutta. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten tavoitteena on parantaa varainhoidon tuloksia ja kertoa EU:n kansalaisille julkisten varojen käytöstä.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset toimitetaan

  • asiakirjojen perusteella ja tarvittaessa paikalla EU:n toimielimissä
  • paikalla EU:n puolesta sen tuloja tai menoja hoitavissa elimissä
  • jäsenvaltioissa, myös EU:n talousarvioista tuloja saavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden toimitiloissa.

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastukset yhteistyössä kansallisten tilintarkastuselinten ja EU:n toimielinten kanssa. Sillä on lisäksi oikeus pyytää EU:n toimielimiltä ja elimiltä, EU:n talousarviosta tuloja saavilta laitoksilta sekä kansallisilta valvontaviranomaisilta kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi.

Euroopan investointipankin hoitamien menojen ja tulojen osalta tilintarkastustuomioistuimen oikeudesta tutustua pankin hallussa oleviin tietoihin määrätään tilintarkastustuomioistuimen, pankin ja komission välisellä sopimuksella.

Tilintarkastustuomioistuimen on ilmoitettava toimivaltaisille elimille kaikista sääntöjenvastaisuuksista. Se tekee tässä suhteessa tiivistä yhteistyötä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa.

Nimestään huolimatta tilintarkastustuomioistuimella ei ole tuomiovaltaa eikä valtuuksia määrätä seuraamuksia. Kunkin varainhoitovuoden päätyttyä se laatii vuosikertomuksen, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kertomuksessa tarkastellaan sitä, miten toimivaltaiset elimet hallinnoivat EU:n talousarviota. Kertomus on keskeinen arviointiväline Euroopan parlamentille sen päättäessä talousarviota koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle.

Tilintarkastustuomioistuin antaa lisäksi neuvostolle ja parlamentille lausuman tilien luotettavuudesta sekä EU:n talousarvion käytön asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin voi myös milloin tahansa esittää huomautuksia erityiskysymyksistä, jolloin se voi antaa erityiskertomuksia, sekä antaa EU:n muiden toimielinten pyynnöstä lausuntoja.

Kokoonpano

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 285 ja 286 artiklassa vahvistetaan tilintarkastustuomioistuimen kokoonpanoa koskevat säännöt.

Tilintarkastustuomioistuimen tärkein päätöksentekoelin on kollegio, johon kuuluu yksi jäsen kustakin EU:n jäsenvaltiosta. Jäsenet nimittää Euroopan unionin neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan yksittäisten jäsenvaltioiden ehdotusten perusteella. Jäsenet valitaan henkilöistä, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet kotimaassaan ulkopuolisiin tarkastuselimiin tai jotka ovat erityisen päteviä tähän tehtävään. Jäsenten on hoidettava tehtäviään täysin riippumattomasti. Toimikausi on kuusi vuotta, ja se voidaan uusia.

Kollegion jäsenet valitsevat tilintarkastustuomioistuimen presidentin keskuudestaan salaisella äänestyksellä. Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa ensimmäisellä kierroksella kahden kolmasosan enemmistön tilintarkastustuomioistuimen jäsenten äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei saa tätä ääntenenemmistöä, valituksi tulee ehdokas, joka saa toisella äänestyskierroksella enemmistön äänistä. Presidentin toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia. Presidentin tehtävänä on

  • laatia esityslista
  • kutsua kollegio koolle ja toimia puheenjohtajana sen kokouksissa
  • huolehtia neuvottelujen moitteettomasta kulusta
  • huolehtia siitä, että tilintarkastustuomioistuimen päätökset pannaan täytäntöön
  • huolehtia siitä, että tilintarkastustuomioistuimen yksiköt toimivat moitteettomasti ja että sen eri tehtäviä hoidetaan moitteettomasti
  • nimetä henkilö, joka edustaa tilintarkastustuomioistuinta riita-asioihin liittyvissä menettelyissä
  • edustaa tilintarkastustuomioistuinta sen suhteissa ulkopuoliin organisaatioihin, esimerkiksi EU:n toimielimiin ja muihin tarkastuselimiin.

Tilintarkastustuomioistuin valitsee pääsihteerinsä vaalilla, joka toimitetaan salaisella äänestyksellä. Pääsihteeri vastaa tilintarkastustuomioistuimen sihteeristön tehtävistä. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen organisaatioon kuuluu jaostoja ja komiteoita. Jaostojen tehtävänä on laatia tilintarkastustuomioistuimen hyväksyttäviksi tarkoitetut lausunnot ja kertomukset. Komiteoiden tehtävänä on käsitellä muita kuin jaostojen käsittelemiä kysymyksiä.

Tilintarkastustuomioistuimen istunnoissa jäsenet päättävät enemmistöpäätöksillä vuosikertomuksen, erityiskertomusten tai lausuntojen hyväksymisestä. Istunnot eivät ole julkisia, ellei tilintarkastustuomioistuin päätä toisin. Tilintarkastustuomioistuin voi tapauskohtaisesti tehdä päätöksiä kirjallisella menettelyllä.

Tilintarkastustuomioistuimen perustaminen

Tilintarkastustuomioistuin perustettiin Brysselin sopimuksella 22. heinäkuuta 1975, ja se aloitti toimintansa lokakuussa 1977. Maastrichtin sopimuksella (1992) tilintarkastustuomioistuimesta tuli Euroopan yhteisöjen toimielin. Tilintarkastustuomioistuimen toimipaikka sijaitsee Luxemburgissa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys

1.6.2010

-

EUVL L 103, 23.4.2010

See also

Viimeisin päivitys 06.08.2010

Top