Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pk-yrityslähettiläs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Pk-yrityslähettiläs

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) lähettiläs toimii yhteistyössä Euroopan komission ja pk-yritysten yhteisön kanssa. Kahtalaisen roolinsa mukaisesti se toimii samanaikaisesti komissiossa ja vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrityslähettiläs kuuntelee pk-yritysten huolenaiheita ja ajaa niiden etuja EU:n lainsäädäntömenettelyssä. Yrityslähettiläs paitsi antaa komission pk-yrityksiä koskevalle toiminnalle kasvot myös painottaa näiden yritysten merkitystä Euroopan talouskasvulle ja työpaikkojen syntymiselle

Euroopan unionin (EU) kilpailukyky riippuu oleellisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) hyvinvoinnista. EU:n 23 miljoonaa pk-yritystä muodostavat 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä ja tarjoavat suurimman osan uusista työpaikoista. Pk-yritykset ovat näin ollen keskeinen kasvutekijä Euroopan taloudessa, ja ne lisäävät työllisyyttä ja tarjoavat parempia työpaikkoja Lissabonin strategian tärkeimpien tavoitteiden mukaisesti.

Vaikka monet EU:n toimintapolitiikat vaikuttavat pk-yrityksiin, niiden on vaikea saada ääntänsä kuuluviin.

Antaakseen pk-yrityksille mahdollisuuden ilmaista mielipiteitään ja toteuttaakseen käytännössä Santa Maria de Feirassa kesäkuussa 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymässä pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa vahvistetun ”Pienet ensin” -periaatteen, Euroopan komissio päätti nimetä pk-yrityslähettilään.

Komissiossa yrityslähettilään tehtävänä on parantaa tietoisuutta pk-yritysten kohtaamista ongelmista. Yrityslähettiläs tarkastelee EU-politiikkoja, joilla saattaa olla vaikutuksia pk-yrityksiin ja varmistaa, että yritysten tavoitteet ja erityistarpeet otetaan huomioon päätöksenteossa.

Yrityslähettilään tehtävä on osa vaikutusten arviointijärjestelmää, jolla pyritään varmistamaan, että komission ehdotukset arvioidaan etukäteen taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten vaikutusten osalta. Pk-yrityslähettilään olennaisin tehtävä on tuoda pk-yritysten näkökulmaa esiin päätöksenteon alkuvaiheessa ja ennakoida uusien lakien vaikutuksia.

Näin yrityslähettilään työ parantaa pk-yrityksiä koskevien asioiden koordinointia komission sisällä.

Komission ulkopuolella yrityslähettiläs on näkyvä yhteyshenkilö, joka tunnetaan pk-yhteisössä. Yrityslähettilään tehtävänä on luomiensa virallisten ja epävirallisten suorien yhteyksien avulla kuulla pk-yrityksiä ja niitä edustavia järjestöjä. Tiedon keräämisen lisäksi yrityslähettiläs tiedottaa pk-yrityksille EU:n ohjelmista ja rahoituksesta sekä voi vastata esitettyihin kysymyksiin suoraan. Rakentamalla EU:n ja eurooppalaisten yritysten välistä vuoropuhelua yrityslähettiläs osallistuu hallintotapojen parantamiseen Euroopassa.

Ensimmäiseksi pk-yrityslähettilääksi nimitettiin vuonna 2001 Timo Summa, joka toimi yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston johtajana. Aloitteen hänen nimittämisestään teki silloinen yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaava komission jäsenen Erkki Liikanen.

Nykyinen pk-yrityslähettiläs on yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja Calleja Crespo.

Lisätietoa pk-yrityksistä on saatavilla pääosaston eurooppalaisesta pk-yritysportaalista ja pk-yrityslähettilään verkkosivustolta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - ”Pienet ensin” - Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite [KOM(2008) 394 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

EU:n pk-yrityslähettilääseen voi ottaa yhteyttä seuraavassa osoitteessa: Euroopan komission pk-yrityslähettiläs, Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, Yksikkö GROW.H1 - COSME-ohjelma ja pk-yrityslähettilään verkosto B-1049 Bryssel Belgia tai sähköpostitse: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Viimeisin päivitys 08.06.2015

Top