Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission suositus – mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

TIIVISTELMÄ

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksessa esitetään perusteet, joiden avulla määritetään, onko yritys mikroyritys vai pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys). Nämä kategoriat perustuvat yrityksen työntekijöiden määrään ja sen liikevaihdon tai taseen loppusummaan, ja ne määrittävät, voidaanko yritys hyväksyä EU:n tai EU-maiden rahoitus- ja tukiohjelmiin. Määritelmät tulivat voimaan 1. tammikuuta 2005.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Määritelmät:

mikroyritys: alle 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto (tietyn ajan kuluessa saadun rahan määrä) tai taseen loppusumma (yrityksen varat ja velat) on enintään 2 miljoonaa euroa

pieni yritys: alle 50 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on alle 10 miljardia euroa.

keskisuuri yritys: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma alle 43 miljardia euroa.

Nämä eri perusteet täyttävät pk-yritykset voivat hyötyä

EU:n ja EU-maiden kansallisista tukiohjelmista, kuten tutkimusta, kilpailukykyä ja innovointia edistävästä rahoituksesta, joihin niillä ei muuten olisi oikeutta EU:n valtiontukisääntöjen nojalla

kevennetyistä vaatimuksista tai pienemmistä kustannuksista noudattaessaan EU:n sääntöjä.

Euroopan komissio seuraa säännöllisesti määritelmien vaikutuksia käytännössä. Syyskuussa 2013 julkaistussa riippumattomassa tutkimuksessa todetaan, ettei perusteita ole syytä muuttaa. Sen sijaan olisi selvennettävä voimassa olevia sääntöjä ja annettava niitä koskevia ohjeita.

Arvioituaan vuonna 2015 pk-yritysten määritelmää koskevaa ensimmäistä käyttäjän opasta komissio julkaisi oppaasta päivitetyn version.

TAUSTAA

Pk-yritysten osuus EU:n kaikista yrityksistä on 90 prosenttia. Ne muodostavat EU:n talouden selkärangan. Ne luovat kaksi kolmasosaa kaikista työpaikoista. Vuonna 2013 yli 21 miljoonaa pk-yritystä tarjosi lähes 90 miljoonaa työpaikkaa eri puolilla EU:ta. Ne edistävät yrittäjyyshenkeä ja innovointia ja auttavat parantamaan EU:n kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä.

SÄÄDÖS

Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1422) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36–41)

Viimeisin päivitys: 11.01.2016

Top