Help Print this page 
Title and reference
Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää muutetaan, jotta yritysten taloudelliset mahdollisuudet voitaisiin ymmärtää paremmin. Yritykset on tarpeen määritellä niiden henkilöstön määrän ja liikevaihdon tai taseen loppusumman perusteella sellaisten yritysten selvittämiseksi, jotka voivat hyötyä etuuksista, jotka liittyvät pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) erityisesti suunnattuihin Euroopan unionin (EU) ohjelmiin tai politiikkoihin.

ASIAKIRJA

Pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annettu komission suositus 2003/361/EY (EUVL L 124, 20.5.2003).

TIIVISTELMÄ

Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää muutetaan, jotta voitaisiin ottaa huomioon vuoden 1996 jälkeen tapahtunut taloudellinen kehitys (inflaatio ja tuottavuuden kasvu) sekä tähän mennessä saatu kokemus.

Uudessa määritelmässä täsmennetään pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) luokitus sekä mikroyrityksen käsite. Määritelmällä vahvistetaan kyseisiä yrityksiä koskevien yhteisön ohjelmien ja politiikkojen vaikutusta. Tarkoituksena on estää se, että pk-yrityksille erityisesti suunnatuista tukijärjestelmistä pääsevät hyötymään yritykset, joiden taloudellinen valta on pk-yrityksiä suurempi.

Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset

Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset määritellään niiden henkilöstön määrän ja niiden liikevaihdon tai taseen loppusumman perusteella.

Keskisuuri yritys määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä ja jonka liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa tai jonka taseen loppusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa.

Pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön määrä on alle 50 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 10 miljoonaa euroa.

Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön määrä on alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa.

Riippumattomat yritykset, omistusyhteysyritykset ja sidosyritykset

Pk-yritysten uudella määritelmällä selvennetään yritysten jaottelu. Määritelmässä erotetaan kolme yritystyyppiä sen mukaan, millainen suhde yrityksellä on toisiin yrityksiin pääoman omistuksen, äänimäärän tai määräysvallan käyttöoikeuden osalta:

  • riippumaton yritys
  • omistusyhteysyritys
  • sidosyritys.

Riippumaton yritys on ehdottomasti yleisin yritystyyppi. Riippumattomia yrityksiä ovat kaikki yritykset, jotka eivät kuuluu kumpaankaan toiseen yritystyyppiin (omistusyhteysyritykset tai sidosyritykset). Yritys on riippumaton, jos

  • se ei omista 25 prosenttia tai enempää toisesta yrityksestä
  • 25 prosenttia tai enemmän siitä ei ole välittömästi yhden tai useamman yksin tai yhdessä toimivan yrityksen tai julkisoikeudellisen yhteisön hallinnassa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta
  • se ei laadi konsolidoitua tilinpäätöstä eikä sitä oteta huomioon sellaisen yrityksen tilinpäätöksessä, joka laatii konsolidoidun tilinpäätöksen, eli se ei ole sidosyritys.

Yritystä voidaan kuitenkin pitää riippumattomana yrityksenä, vaikka 25 prosentin kynnysarvo saavutettaisiin tai ylitettäisiin, kun on kyse tietyistä sijoittajaluokista, esimerkiksi ns. bisnesenkeleistä.

Omistusyhteysyrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka solmivat merkittäviä taloudellisia kumppanuussuhteita muiden yritysten kanssa ilman, että kummallakaan osapuolella on välitöntä tai välillistä määräysvaltaa toisessa yrityksessä. Omistusyhteysyrityksiä ovat yritykset, jotka eivät ole riippumattomia, mutta jotka eivät myöskään ole sidoksissa toisiinsa. Yritys on toisen yrityksen omistusyhteysyritys, jos

  • se omistaa toisesta yrityksestä vähintään 25 mutta alle 50 prosenttia
  • toinen yritys omistaa vähintään 25 prosenttia mutta alle 50 prosenttia kyseisestä yrityksestä
  • kyseinen yritys ei laadi konsolidoitua tilinpäätöstä, jossa otetaan huomioon toisen yrityksen tiedot, eikä se sisälly toisen yrityksen tai sen kanssa sidossuhteessa olevan yrityksen konsolidoituun tilinpäätökseen.

Sidosyritykset muodostavat taloudellisen tilanteen, jossa yritykset kuuluvat samaan ryhmään pääoma- tai äänimääräenemmistön välittömän tai välillisen hallinnan kautta (myös sopimusten tai tietyissä tapauksissa osakkaina olevien luonnollisten henkilöiden kautta) tai siksi, että ne voivat käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä. Tällainen yritystyyppi on harvinainen ja eroaa yleensä selvästi kahdesta edellä mainitusta tyypistä. Jotta yrityksille ei tulisi tulkintavaikeuksia, Euroopan komissio on määritellyt tämän yritystyypin viittaamalla jo monien vuosien ajan sovelletun konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY 1 artiklassa asetettuihin edellytyksiin siinä määrin kuin ne vastaavat määritelmän tarkoitusta. Yritys tietää siten yleensä välittömästi olevansa sidosyritys, jos sen on jo kyseisen direktiivin nojalla laadittava konsolidoitu tilinpäätös tai jos se otetaan huomioon sellaisen yrityksen konsolidoidussa tilinpäätöksessä, jonka on laadittava kyseinen konsolidoitu tilinpäätös.

Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmässä käytettävä henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä mitataan vuosityöyksikköinä (VTY) eli niiden henkilöiden määränä, jotka ovat työskennelleet yrityksessä tai sen lukuun täyspäiväisesti koko tarkasteltavan vuoden ajan. Henkilöt, jotka eivät ole työskennelleet koko vuotta tai jotka ovat työskennelleet osa-aikaisesti, lasketaan VTY:n osina. Mukaan ei lasketa oppisopimussuhteessa tai ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita eikä äitiysvapaalla olevia henkilöitä.

Määritelmän oikeudellinen merkitys

Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä ei ole pakottava kuin muutamissa tapauksissa kuten valtiontuen, rakennerahastojen tai yhteisön ohjelmien - erityisesti tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman - täytäntöönpanon osalta.

Euroopan komissio kehottaa kuitenkin painokkaasti jäsenvaltioita, Euroopan investointipankkia ja Euroopan investointirahastoa pitäytymään määritelmässä. Pk-yritysten hyväksi toteutetut toimenpiteet ovat tällöin entistä johdonmukaisempia ja tehokkaampia.

Aikataulu

Uutta määritelmää sovelletaan vasta 1. päivästä tammikuuta 2005 alkaen, jotta siirtyminen on yhteisön tasolla ja jäsenvaltioissa sujuvaa.

Tähän suositukseen sisältyvän 6. toukokuuta 2003 annetun määritelmän soveltamista koskevan selvityksen perusteella ja ottaen huomioon direktiivin 83/349/ETY 1 artiklaan mahdollisesti tehtävät muutokset, jotka koskevat kyseisessä direktiivissä tarkoitettujen sidosyritysten määritelmää, komissio mukauttaa tarvittavassa määrin määritelmää, erityisesti liikevaihtoa ja taseen loppusummaa koskevia kynnysarvoja, ottaakseen huomioon saadut kokemukset ja talouden kehityksen yhteisössä.

Taustaa

Komissio antoi uuden mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän, joka korvaa 1. tammikuuta 2005 alkaen suosituksella 96/280/EY vahvistetun määritelmän.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Suositus 2003/361/EY

1.1.2005

-

EUVL L 124, 20.5.2003

See also

Lisätietoja on saatavilla yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston portaalista pk-yrityksiä varten.

Viimeisin päivitys 08.08.2007

Top