Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Johdannaissopimuksia koskevat EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Johdannaissopimuksia koskevat EU:n säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Euroopan markkinarakenneasetuksessa (jota kutsutaan EMIR-asetukseksi) vahvistetaan OTC-johdannaisia* (over-the-counter derivatives) koskevia sopimuksia (OTC-johdannaissopimukset), keskusvastapuolia* ja kauppatietorekistereitä* koskevat säännöt Pittsburghissa syyskuussa 2009 tehdyn G20-sitoumuksen mukaisesti.
 • EMIR-asetuksella pyritään saavuttamaan siinä asetetut sääntelytavoitteet eli vähentämään järjestelmäriskiä, parantamaan johdannaismarkkinoiden avoimuutta ja säilyttämään rahoitusvakaus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • OTC-markkinoiden avoimuuden lisäämiseksi asetuksessa säädetään, että kaikki tiedot kaikista eurooppalaisista johdannaissopimuksista on ilmoitettava kauppatietorekistereihin ja asetettava valvontaviranomaisten, myös Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA), saataville.
 • Vastapuoliluottoriskin* pienentämiseksi asetuksessa säädetään tiukoista organisaatio-, liiketoiminta- ja vakavaraisuusvaatimuksista, jotka keskusvastapuolten on täytettävä. Vakioidut johdannaissopimukset on myös määritettävä keskusvastapuolessa (ks. määritys*).
 • Toiminnallisen riskin* pienentämiseksi asetuksessa säädetään, että OTC-johdannaissopimusten ehdot on vahvistettava ajoissa sähköisin välinein.
 • Määritys*- ja ilmoitusvelvollisuudet koskevat
  • finanssialan yrityksiä, esim. pankkeja ja vakuutuslaitoksia,
  • finanssialan ulkopuolisia yrityksiä, esim. energiayhtiöitä ja lentoyhtiöitä, joilla on suuria positioita OTC-johdannaisissa.

ESMAn tehtävänä on yksilöidä sopimukset, joiden olisi kuuluttava määritysvelvollisuuden piiriin, eli vakioidut sopimukset, jotka on määritettävä keskusvastapuolessa. Lisäksi ESMA valvoo kauppatietorekistereitä*. Euroopan komissio on hyväksynyt ESMAn luonnosten pohjalta useita toimenpiteitä, muun muassa teknisiä standardeja, asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttämiseksi. ESMA on laatinut teknisiä standardeja monista eri aiheista, esim. keskusvastapuolten pääomavaatimuksista ja vähimmäistiedoista, jotka kauppatietorekistereille on ilmoitettava. Komissio on myös antanut nk. vastaavuuspäätöksiä tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa toimivien keskusvastapuolten säännöksistä.

Elokuussa 2015 komissio antoi delegoidun asetuksen, jonka mukaan osa OTC-korkojohdannaislajeja koskevista sopimuksista on määritettävä keskusvastapuolessa. Sen soveltamisalaan kuuluvat euron, Englannin punnan, Japanin jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräiset koronvaihtosopimukset, joiden erityispiirteitä ovat esimerkiksi

 • johdannaisen viiteindeksi,
 • sopimuksen jäljellä oleva voimassaoloaika,
 • nimellismäärän tyyppi (eli nimellismäärä, jota käytetään tiettyä johdannaista koskevien maksujen laskennassa).

Euroopan komissio antoi 5. kesäkuuta 2015 EMIR-asetuksen 85 artiklan mukaisen delegoidun asetuksen. Siinä jatketaan eläkejärjestelmien keskusvastapuolimääritykseen sovellettavaa väliaikaista vapautusta 16. elokuuta 2017 saakka. Nykykäytännön mukaan eläkejärjestelmien, joihin kuuluvat kaikki eläkerahastoluokat, olisi hankittava käteisvaroja keskusvastapuolimääritystä varten. Koska eläkejärjestelmillä ei ole hallussaan merkittäviä määriä käteisvaroja eikä erittäin likvidejä varoja, tällaisen vaatimuksen asettaminen niille edellyttäisi hyvin kauaskantoisten ja kalliiden muutosten tekemistä niiden liiketoimintamalliin. Tämä puolestaan voisi viime kädessä vaikuttaa eläkkeensaajien tuloihin.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 16. elokuuta 2012.

TAUSTAA

OTC-johdannaisista (over-the-counter-derivatives) neuvotellaan yleensä yksityisesti. Näin ollen niitä koskevat tiedot ovat ainoastaan sopimuspuolten saatavilla, mikä voi vaikeuttaa niihin liittyvien riskien luonteen ja suuruuden toteamista.

KESKEISET TERMIT

* Johdannaisella tarkoitetaan sopimusta, jonka arvo riippuu kohde-etuuden tulevasta arvosta tai tilanteesta. Tämä etuus voi olla esimerkiksi varallisuuserä, indeksi tai korko.

* OTC-johdannainen (over-the-counter derivative) on johdannainen, jolla ei käydä kauppaa pörssissä vaan josta neuvotellaan yksityisesti kahden osapuolen, esimerkiksi pankin ja valmistajan, välillä.

* Vastapuoliluottoriskillä tarkoitetaan riskiä, että vastapuoli, eli finanssitransaktion toinen osapuoli, laiminlyö maksun.

* Keskusvastapuoli on oikeushenkilö, joka on transaktion kahden vastapuolen välissä ja toimii jokaiseen myyjään nähden ostajana ja jokaiseen ostajaan nähden myyjänä. Keskusvastapuolen päätehtävänä on hallita riski, joka voi syntyä, jos toinen vastapuolista ei kykene huolehtimaan erääntyvistä maksuista eli laiminlyö maksuvelvoitteensa.

* Kauppatietorekisteri on tietokeskus, jonne tiedot johdannaistransaktioista ilmoitetaan. Kauppatietorekisterit ovat kaupallisia yrityksiä. On olemassa globaaleja kauppatietorekistereitä OTC-luotto-, OTC-korko- ja OTC-osakejohdannaisia* varten (ks. viimeinen keskeinen termi).

* Määrityksellä tarkoitetaan kaikkia toimia transaktioon sitoutumisesta sen toimitukseen.

* Toiminnallisella riskillä tarkoitetaan riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista tai ulkoisista tapahtumista, esim. petoksesta, inhimillisestä virheestä tai terrorismista, aiheutuvan tappion riskiä.

* Osakejohdannaiset ovat erityinen johdannaisluokka, johon kuuluvat muun muassa optiot ja futuurit.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012,, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1-59)

Asetukseen (EU) N:o 648/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2205, annettu 6 päivänä elokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 314, 1.12.2015, s. 13–21)

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1515, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta eläkejärjestelmiin liittyvien siirtymäkausien pidentämiseksi (EUVL L 239, 15.9.2015, s. 63–64)

Viimeisin päivitys: 14.01.2016

Top