Help Print this page 
Title and reference
OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit

OTC-johdannaiset (over-the-counter derivatives) ovat yleensä yksityisesti neuvoteltuja sopimuksia. Näin ollen niitä koskevat tiedot ovat ainoastaan sopimuspuolten saatavilla, mikä vaikeuttaa niihin liittyvien riskien luonteen ja suuruuden arviointia. Näiden puutteiden korjaamiseksi ja OTC-johdannaisten markkinoiden tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi asetuksella annetaan OTC-johdannaissopimuksia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevia säännöksiä G20-ryhmän Pittsburghissa syyskuussa 2009 antamien sitoumusten mukaisesti.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Asetuksella säännellään tiettyjä johdannaisinstrumentteja, kuten OTC-johdannaissopimuksia , vahvistamalla niiden määritykseen ja kahdenväliseen riskienhallintaan liittyvät vaatimukset. Sillä säädetään myös kaikkia johdannaissopimuksia koskevat raportointivaatimukset sekä keskusvastapuolten ja kauppatietorekisterien .

Asetusta sovelletaan

 • keskusvastapuoliin ja niiden määritysosapuoliin
 • finanssialalla toimiviin ja finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin
 • kauppatietorekistereihin
 • tietyissä tapauksissa markkinapaikkoihin.

Asetusta ei sovelleta

 • Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniin
 • julkista velkaa hallinnoiviin unionin julkisiin elimiin
 • Kansainväliseen järjestelypankkiin.

OTC-johdannaiset: riskienhallinta

Pakolliseen keskusvastapuolimääritykseen soveltuvat OTC-johdannaissopimukset on määritettävä keskusvastapuolessa. Sen arvioimiseksi, onko OTC-johdannaisiin sovellettava määritysvelvoitetta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on otettava huomioon muun muassa seuraavat perusteet:

 • sopimusehtojen standardoinnin aste
 • kyseessä olevien OTC- johdannaislajien määrä ja likviditeetti
 • rehellisten, luotettavien ja hyväksyttyjen hintatietojen saatavuus.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ylläpidettävä julkista rekisteriä, jossa on ajantasaiset tiedot OTC-johdannaislajeista sekä tunnustetuista keskusvastapuolista ja johdannaissopimusten kestosta.

Markkinapaikkojen on toimitettava keskusvastapuolille kauppatietoja niiden pyynnöstä.

Finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten on huolehdittava toiminnallisen riskin ja vastapuoliriskin mittaamisesta, valvomisesta ja pienentämisestä kestävillä ja vakioiduilla menettelyillä.

Keskusvastapuolet: vaatimukset ja valvonta

Keskusvastapuoliin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

 • toimilupa: määrityspalvelujen tarjoamiseksi keskusvastapuolen on saatava toimilupa sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, johon se on sijoittautunut. Keskusvastapuoli voi laajentaa toimintaansa muilla palveluilla ja sillä on oltava 7,5 miljoonan euron suuruinen alkupääoma.
 • kolmannet maat: kolmanteen maahan sijoittautunut keskusvastapuoli voi tarjota määrityspalveluja EU:n markkinapaikoille vain, jos Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on tunnustanut sen.
 • organisaatio: keskusvastapuolen on perustettava riskinarviointikomitea, joka muodostuu sen määritysosapuolten edustajista, hallituksen riippumattomista jäsenistä ja sen asiakkaiden edustajista. Riskinarviointikomitean on annettava hallitukselle neuvoja järjestelyistä, jotka voivat vaikuttaa keskusvastapuolen riskienhallintaan.
 • rekisterinpito: keskusvastapuolen on säilytettävä kaikki tiedot käsittelemistään sopimuksista vähintään kymmenen vuoden ajan.
 • mittaaminen ja arviointi: keskusvastapuoli voi lähes reaaliaikaisesti mitata ja arvioida kuhunkin määritysosapuoleen liittyviä likviditeetti- ja luottoriskejään sekä sellaiseen toiseen keskusvastapuoleen liittyviä likviditeetti- ja luottoriskejään, jonka kanssa se on tehnyt yhteentoimivuusjärjestelyn.
 • vakuudet, tappiot ja maksukyvyttömyysrahasto luottoriskejään rajoittaakseen keskusvastapuoli määrää ja vaatii vakuuksia ja kerää niitä määritysosapuoliltaan. Vakuuksien on oltava riittäviä kattamaan asianmukaisella aikavälillä tappiot, joita aiheuttaa vähintään 99 prosenttia riskimuutoksista. Keskusvastapuolen on myös perustettava ennalta rahoitettu maksukyvyttömyysrahasto kattaakseen edellä mainitun kynnysarvon ylittävät tappiot.

Yhteentoimivuusjärjestelyt

Toimivaltaisten viranomaisten ennakkohyväksynnän saatuaan keskusvastapuolten, jotka tekevät yhteentoimivuusjärjestelyn, on

 • tunnistettava, valvottava ja hallittava kyseisestä järjestelystä aiheutuvia riskejä
 • sovittava kunkin keskusvastapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista
 • tunnistettava luotto- ja likviditeettiriskit, valvottava niitä ja hallittava niitä
 • tunnistettava yhteentoimivuusjärjestelystä aiheutuvat keskinäiset sidossuhteet sekä valvottava niitä ja puututtava niihin.

Kauppatietorekisterit

EU:hun sijoittautuneiden kauppatietorekisterien on rekisteröidyttävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Niillä on oltava vahvat päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyt sekä selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti.

Raportointivelvoite

EU:n tasolla on säädetty johdannaistietoja koskevasta yhtenäisestä raportointivaatimuksesta. Kaikkien vastapuolten ja keskusvastapuolten on ilmoitettava OTC-johdannaissopimusten yksityiskohdat kauppatietorekistereihin. Nämä yksityiskohdat on ilmoitettava viimeistään sopimuksen tekemistä, muuttamista tai päättymistä seuraavana arkipäivänä.

Tiedonvaihto

OTC-markkinoiden avoimuuden takaamiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla, arvopaperimarkkinaviranomaisella ja muilla asianomaisilla viranomaisilla on oikeus tutustua kauppatietorekistereihin tallennettuihin tietoihin.

Lisätietoja: Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika

EUVL

Asetus (EU) N:o 648/2012

16.8.2012

-

EUVL L 201, 27.7.2012

Muutossäädökset/Täydentävät säädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika

EUVL

153/2013

15.3.2013

-

EUVL L 52, 23.2.2013

Asetus (EU) N:o 575/2013

28.6.2013.Sovelletaan 1.1.2014 alkaen, tietyt säännökset pois lukien.

-

EUVL L 176, 27.6.2013

Asetus (EU) N:o 149/2013

15.3.2013

-

EUVL L 52, 23.2.2013

Asetus (EU) N:o 150/2013

15.3.2013

-

EUVL L 52, 23.2.2013

Asetus (EU) N:o 151/2013

15.3.2013

-

EUVL L, 23.2.2013

Asetus (EU) N:o 152/2013

15.3.2013

-

EUVL L 52, 23.2.2013

Asetus (EU) N:o 153/2013

15.3.2013

-

OJ L 52, 23.2.2013

Asetus (EU) N:o 876/2013

3.10.2013

-

EUVL L 244, 13.9.2013

Asetus (EU) N:o 1002/2013

8.11.2013

-

EUVL L 279, 19.10.2013

Asetus (EU) N:o 1003/2013

22.10.2013

-

EUVL L 279, 19.10.2013

Viimeisin päivitys 12.03.2014

Top