Help Print this page 
Title and reference
Johdannaissopimuksia koskevat EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Johdannaissopimuksia koskevat EU:n säännöt

OTC-johdannaisista* neuvotellaan yleensä yksityisesti. Niitä koskevat tiedot ovat siksi vain sopimuspuolten saatavilla, mikä voi vaikeuttaa niihin liittyvien riskien luonteen ja suuruuden toteamista. Asetuksella pyritään lisäämään OTC-johdannaismarkkinoiden avoimuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä.

TIIVISTELMÄ

OTC-johdannaisista* neuvotellaan yleensä yksityisesti. Niitä koskevat tiedot ovat siksi vain sopimuspuolten saatavilla, mikä voi vaikeuttaa niihin liittyvien riskien luonteen ja suuruuden toteamista. Asetuksella pyritään lisäämään OTC-johdannaismarkkinoiden avoimuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa (jota kutsutaan Euroopan markkinarakenneasetukseksi tai EMIR-asetukseksi) vahvistetaan OTC-johdannaissopimuksia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevat säännöt Pittsburghissa syyskuussa 2009 tehdyn G20-sitoumuksen mukaisesti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

OTC-markkinoiden avoimuuden lisäämiseksi asetuksessa säädetään, että kaikki tiedot kaikista eurooppalaisista johdannaissopimuksista on ilmoitettava kauppatietorekistereihin ja asetettava valvontaviranomaisten, myös Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA), saataville.

Vastapuoliluottoriskin* pienentämiseksi asetuksessa säädetään tiukoista organisaatio-, liiketoiminta- ja vakavaraisuusvaatimuksista, jotka keskusvastapuolten on täytettävä. Vakioidut johdannaissopimukset on myös määritettävä keskusvastapuolessa.

Toiminnallisen riskin* pienentämiseksi asetuksessa säädetään, että OTC-johdannaissopimusten ehdot on vahvistettava ajoissa sähköisin välinein.

Määritys*- ja ilmoitusvelvollisuudet koskevat

finanssialan yrityksiä, esim. pankkeja ja vakuutuslaitoksia,

finanssialan ulkopuolisia yrityksiä, esim. energiayhtiöitä ja lentoyhtiöitä, joilla on suuria positioita OTC-johdannaisissa.

ESMAn tehtävänä on yksilöidä sopimukset, joita määritysvelvollisuus koskee, eli vakioidut sopimukset, jotka on määritettävä keskusvastapuolessa. Lisäksi ESMA valvoo kauppatietorekistereitä* ja laatii sitovia teknisiä standardeja, jotka koskevat asetuksen täytäntöönpanoa.

Euroopan komissio on hyväksynyt teknisiä standardeja ja muita toimenpiteitä asetuksen säännösten toimeenpanemiseksi ja tehostamiseksi. ESMA on laatinut teknisiä standardeja monista eri aiheista, esim. keskusvastapuolten pääomavaatimuksista ja vähimmäistiedoista, jotka kauppatietorekistereille on ilmoitettava. Komissio on myös antanut nk. vastaavuuspäätöksiä tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa toimivien keskusvastapuolten säännöksistä.

Euroopan komissio julkaisi 3. helmikuuta 2015 kertomuksen, jossa suositellaan, että eläkerahastojen OTC-johdannaistransaktiot vapautetaan kahdeksi vuodeksi pakollisesta keskusvastapuolimäärityksestä. Siinä todetaan keskusvastapuolten tarvitsevan tämän ajan kehittääkseen ratkaisuja eläkerahastoja varten.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 16. elokuuta 2012 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* Johdannaisella tarkoitetaan sopimusta, jonka arvo riippuu kohde-etuuden tulevasta arvosta tai tilanteesta. Tämä etuus voi olla esimerkiksi varallisuuserä, indeksi tai korko.

* OTC-johdannainen (over-the-counter derivative) on johdannainen, jolla ei käydä kauppaa pörssissä vaan josta neuvotellaan yksityisesti kahden osapuolen, esimerkiksi pankin ja valmistajan, välillä.

* Vastapuoliluottoriskillä tarkoitetaan riskiä, että vastapuoli, eli finanssitransaktion toinen osapuoli, laiminlyö maksun.

* Keskusvastapuoli on oikeushenkilö, joka on transaktion kahden vastapuolen välissä ja toimii jokaiseen myyjään nähden ostajana ja jokaiseen ostajaan nähden myyjänä. Keskusvastapuolen päätehtävänä on hallita riski, joka voi syntyä, jos toinen vastapuolista ei kykene huolehtimaan erääntyvistä maksuista eli laiminlyö maksuvelvoitteensa.

* Toiminnallisella riskillä tarkoitetaan riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista tai ulkoisista tapahtumista, esim. petoksesta, inhimillisestä virheestä tai terrorismista, aiheutuvan tappion riskiä.

* Määrityksellä tarkoitetaan kaikkia toimia transaktioon sitoutumisesta sen toimitukseen.

* Kauppatietorekisteri on tietokeskus, jonne tiedot johdannaistransaktioista ilmoitetaan. Kauppatietorekisterit ovat kaupallisia yrityksiä. On olemassa globaaleja kauppatietorekistereitä OTC-luotto-, OTC-korko- ja OTC-osakejohdannaisia* varten.

* Osakejohdannaiset ovat erityinen johdannaisluokka, johon kuuluvat muun muassa optiot ja futuurit.

Lisätietoja on saatavilla johdannaisia ja EMIR-asetusta käsittelevillä Euroopan komission verkkosivuilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 648/2012

16.8.2012

-

EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1-59

Muutossäädökset / Täydentävät säädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 153/2013

15.3.2013

-

EUVL L 52, 23.2.2013, s. 41-74

Asetus (EU) N:o 575/2013

28.6.2013.Sovelletaan 1.1.2014 alkaen, tietyt säännökset pois lukien.

-

EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Asetus (EU) N:o 1002/2013

8.11.2013

-

EUVL L 279, 19.10.2013, s. 2-3

Direktiivi 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190-348

Asetus (EU) N:o 591/2014

5.6.2014

-

EUVL L 165, 4.6.2014, s. 31-32

Asetus (EU) N:o 600/2014

2.7.2014

-

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84-148

Asetus (EU) N:o 1317/2014

15.12.2014

-

EUVL L 355, 12.12.2014, s. 6-7

Direktiivi (EU) 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73-117

Asetus (EU) N:o 2015/880

12.6.2015

-

EUVL L 143, 9.6.2015, s. 7-8

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 85 artiklan 2 kohdan mukaisesta arvioinnista, joka koskee keskusvastapuolten edistymistä sellaisten teknisten ratkaisujen kehittämisessä, joiden avulla eläkejärjestelmät voivat siirtää muita kuin käteisvakuuksia marginaalivakuuksiksi, sekä tällaisten ratkaisujen kehittämiseen liittyviä keskusvastapuolten toimia ja niitä tukevien toimenpiteiden tarvetta (COM(2015) 39 final, 3.2.2015).

Viimeisin päivitys 26.06.2015

Top