Help Print this page 
Title and reference
Tekstiilituotteet: tekstiilikuitujen nimitykset ja merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tekstiilituotteet: tekstiilikuitujen nimitykset ja merkinnät

Kuluttajien asianmukaisen tiedottamisen sekä vaatetus- ja tekstiilimarkkinoiden sujuvuuden varmistamiseksi Euroopan unionissa (EU) on tekstiilikuitujen nimityksiä sekä tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteita ja merkintöjä koskeva asetus.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Kuluttajien asianmukaisen tiedottamisen sekä vaatetus- ja tekstiilimarkkinoiden sujuvuuden varmistamiseksi Euroopan unionissa (EU) on tekstiilikuitujen nimityksiä sekä tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteita ja merkintöjä koskeva asetus.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan säännöt

tekstiilikuitujen nimityksille sekä niiden määritelmille ja käytölle tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen ilmoittamisessa,

muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia sisältävien tekstiilituotteiden merkinnöille,

analyysimenetelmälle, jolla tarkistetaan selosteessa tai merkinnöissä annetut tiedot.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetus kattaa

yksinomaan tekstiilikuiduista koostuvat tuotteet ja

tekstiilituotteisiin rinnastettavat tuotteet, kuten tuotteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja.

Poikkeuksen muodostavat tuotteet, jotka on siirretty sopimuksella jatkojalostettaviksi kotonaan työskenteleville henkilöille, itsenäisille yrityksille tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville räätäleille.

Kuitujen nimitykset

Tekstiilituotteiden kuitukoostumusta kuvailtaessa on käytettävä asetuksen liitteessä I lueteltuja nimityksiä.

Valmistajat voivat tehdä Euroopan komissiolle hakemuksen uuden tekstiilikuidun nimityksen lisäämiseksi liitteessä I olevaan luetteloon. Hakemukseen on sisällyttävä liitteen II mukaisesti laadittu tekninen tiedosto. Liitteessä luetellaan vähimmäisvaatimukset.

Kuitukoostumuksen ilmoittaminen

Ainoastaan sellaisen tekstiilituotteen, jossa on vain yhtä kuitulajia, saa varustaa selosteella tai merkinnällä ”100-prosenttinen” tai ”puhdas” tai ”täys-”.

Termiä ”uusi villa” (ja liitteessä III lueteltuja termejä) saa käyttää selosteissa vain, jos tuote koostuu yksinomaan villakuidusta, jota ei ole aikaisemmin käytetty valmiissa tuotteessa ja joka ei ole ollut muissa kuin tuotteen valmistukselle välttämättömissä kehruuprosesseissa.

Monikuituisiin tuotteisiin on liitettävä seloste tai merkintä, jossa ilmoitetaan kaikkien kuitujen nimitykset ja niiden painoprosenttiosuudet alenevassa järjestyksessä.

Muuta kuin tekstiiliä olevien eläinperäisten osien (esimerkiksi kangaslaukun nahkahihna) esiintyminen tekstiilituotteissa on ilmoitettava käyttämällä ilmausta ”sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia”.

Tekstiilituotteiden selosteet ja merkinnät

Kuluttajille myytäviin tekstiilituotteisiin on liitettävä niiden kuitukoostumuksen ilmoittava seloste tai merkintä, jonka on oltava kestävä ja helposti luettavissa, nähtävissä ja saatavilla. Selosteiden ja merkintöjen liittäminen tuotteisiin on niiden myyjän vastuulla.

Tekstiilituotteeseen, joka sisältää kahta tai useampaa tekstiilikuitusisällöltään erilaista tekstiiliosaa, on liitettävä seloste tai merkintä, jossa mainitaan kunkin osan tekstiilikuitusisältö.

Selosteiden tai merkintöjen on oltava sen maan virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, jonka alueella tekstiilituotteet myydään.

Liitteessä V lueteltujen tekstiilituotteiden merkintä ei ole pakollista.

Markkinavalvonta

EU-maiden markkinavalvontaviranomaisten on tarkistettava tekstiilituotteiden kuitukoostumus liitteen VIII edellyttämällä tavalla.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 7.11.2011 alkaen.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission tekstiili- ja vaatetusalan lainsäädännön verkkosivustolta.

VIITE

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1007/2011

7.11.2011

-

EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1-64

Asetukseen (EU) N:o 1007/2011 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu versio on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 23.04.2015

Top