Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n matkailutilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU:n matkailutilastot

Matkailu on tärkeä talouden ala Euroopan unionissa (EU), minkä vuoksi päättäjien ja muiden alalla työskentelevien ja toimivien avuksi kerätään matkailutilastoja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 692/2011, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2011, Euroopan matkailutilastoista ja neuvoston direktiivin 95/57/EY kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Matkailu on tärkeä talouden ala Euroopan unionissa (EU), minkä vuoksi päättäjien ja muiden alalla työskentelevien ja toimivien avuksi kerätään matkailutilastoja.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään Euroopan matkailutilastojen kehittämistä, tuottamista ja levittämistä koskevat yhteiset säännöt ja menetelmät. Se liittyy läheisesti Euroopan tilastoista annettuun asetukseen (EY) N:o 223/2009.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on kerättävä, laadittava, käsiteltävä ja toimitettava yhdenmukaisia tilastoja matkailualan kysynnästä ja tarjonnasta.

Kerättävät tiedot

EU-maiden on kerättävä tietoa sisäisestä matkailusta (mm. kotimaanmatkailu ja ulkomailta suuntautuva matkailu) majoitusliikkeiden (jotka tarjoavat lyhytaikaisia majoituspalveluita maksullisena palveluna) kapasiteetin osalta. Lisäksi kerätään seuraavia tietoja:

  • majoitusliikkeiden lukumäärä,
  • vuodepaikkojen lukumäärä,
  • huoneiden lukumäärä.

Seuraavat tiedot kerätään sekä kansallisella että alueellisella tasolla (yhteinen alueellisten yksiköiden luokitus - NUTS - taso 2):

  • majoitustyyppi (hotellit, majoitusliikkeet, leirintäalueet),
  • sijaintipaikan tyyppi (taajaan asuttu alue, alue, jossa keskimääräinen asukastiheys, tai harvaan asuttu alue, rannikkoalue tai muu kuin rannikkoalue),
  • koko (pieni, keskikokoinen tai suuri majoitusliike).

EU-maiden on myös kerättävä tietoja majoitusliikkeistä, joilla on huoneita varattuna liikuntaesteisille henkilöille, pyörätuolien käyttäjät mukaan luettuina.

Lisäksi kerätään tietoja majoitusliikkeiden käyttöasteeseen liittyviä tietoja, kuten yöpymisten lukumäärä, maassa asuvien henkilöiden ja muiden kuin maassa asuvien henkilöiden yöpymiset sekä huoneiden ja vuodepaikkojen käyttöaste. Samoin kuin kapasiteettia koskevien tietojen kohdalla myös osa näistä tiedoista kerätään myös alueellisella tasolla (NUTS taso 2).

EU-maat keräävät tietoja kansallisesta matkailusta (kotimaanmatkailu ja ulkomailta saapuva matkailu). Tiedot koskevat matkailuun osallistumista ja matkojen ominaispiirteitä. Tiedot perustuvat muuttujiin, kuten muun muassa henkilökohtaisten matkojen pituuteen ja kohteeseen, ja sosiodemografisiin muuttujiin, kuten muun muassa ikäryhmään, koulutustasoon (vapaaehtoinen) ja pääasialliseen toimintaan (vapaaehtoinen).

EU-maat kokoavat lisäksi kolmen vuoden välein tietoja henkilökohtaisiin matkoihin osallistumattomuuden syistä (taloudelliset syyt, ajanpuute, terveyssyyt jne.).

Lopuksi EU-maat keräävät tietoja koti- ja ulkomaan päivämatkojen kysynnästä. Nämä tiedot perustuvat seuraaviin muuttujiin:

  • päivämatkojen lukumäärä (henkilökohtaiset matkat ja työmatkat),
  • menot,
  • kohdemaa (ulkomaanmatkat),
  • sosiodemografiset muuttujat.

EU-maat lähettävät kerran vuodessa Eurostatille raportin kerättyjen tietojen laadusta. Eurostat laatii ja päivittää menetelmäoppaan, joka sisältää suuntaviivoja tuotettavista tilastoista.

Tietolähteet

EU-maat voivat tuottaa tarvittavat tilastotiedot yhdistämällä seuraavia eri lähteitä: kyselytutkimukset, muut asianmukaiset lähteet (mukaan luettuna hallinnolliset tiedot), asianmukaiset tilastolliset estimointimenetelmät.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 11.8.2011 alkaen.

Lisätietoja:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 692/2011

11.8.2011

-

EUVL L 192, 22.7.2011, s. 17-32

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 253/2013

10.4.2013

-

EUVL L 79, 21.3.2013, s. 5-6

Viimeisin päivitys: 06.08.2015

Top