Help Print this page 
Title and reference
Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen

Suurin osa Euroopan unionin (EU) alueella tehtävistä kaupoista tapahtuu maksun lyhyempi- tai pidempiaikaisen lykkäämisen periaatteella siten, että toimittaja antaa asiakkaalleen aikaa laskun maksamiseen. Usein laskut kuitenkin maksetaan vasta pitkän ajan kuluttua määräpäivästä, millä on kielteisiä vaikutuksia yritysten maksuvalmiuteen ja niiden taloushallintoon. Näiden haittojen vähentämiseksi tässä direktiivissä luodaan puitteet kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumiselle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä pyritään torjumaan kaupallisissa toimissa * tapahtuvia maksuviivästyksiä *, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kilpailukykyä.

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin kaupallisista toimista korvauksena suoritettaviin maksuihin yritysten tai yritysten ja viranomaisten välillä. Sen ulkopuolelle voidaan jättää

  • velat, joiden osalta on aloitettu maksukyvyttömyysmenettely velallista vastaan
  • menettelyt, joiden tavoitteena on velkojen uudelleenjärjestely
  • kuluttajien kanssa suoritettavat toimet
  • muihin maksuihin liittyvät korot (esimerkiksi shekki- ja vekselilakien nojalla suoritettavat maksut ja vahingonkorvauksena suoritettavat maksut, mukaan lukien vakuutusyhtiöitten suorittamat maksut).

Yritysten väliset kaupalliset toimet

Maksuviivästyksen yhteydessä velkojalla on oikeus periä viivästyskorkoa, mikäli velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin perustuvat velvoitteensa eikä ole saanut erääntynyttä määrää * ajoissa. Velkojalla on oikeus periä korkoja sopimuksessa määrättyä maksupäivää tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä seuraavasta päivästä lukien.

Talouden toimijoiden välisten toimien osalta direktiivissä säädetään näiden sopimusvapauksia kunnioittaen, että niiden on maksettava laskunsa 60 päivän sisällä, paitsi jos toisin on nimenomaisesti sovittu eivätkä muut menettelyt ole velkojan kannalta selvästi kohtuuttomia.

Jos sopimuksessa ei ole määrätty maksupäivää, velkojalla on oikeus viivästyskorkoon 30 kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, jona velallinen on vastaanottanut laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen, mikäli velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää.

Velkoja voi lisäksi hakea velalliselta korvauksia perintäkuluista.

Yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset toimet

Maksuviivästyksen yhteydessä ja velallisen ollessa viranomainen velkojalla on oikeus periä viivästyskorkoa, mikäli velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin perustuvat velvoitteensa eikä ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa.

Kun velallinen on viranomainen, laskun vastanottamispäivästä ei voida velallisen ja velkojan välillä sopia. Laskun maksuaika ei saa ylittää seuraavia määräaikoja:

  • 30 päivää laskun vastaanottamisesta
  • 30 päivää tavaran tai palvelun vastaanottamisesta, mikäli laskun vastaanottamispäivästä ei ole varmuutta.

Jäsenvaltiot voivat pidentää maksuaikaa tietyin edellytyksin enintään 60 päivään.

Lakisääteisen viivästyskoron määrä vastaa Euroopan keskuspankin viitekorkoa korotettuna vähintään kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Viranomaiset eivät voi asettaa maksuviivästyksille alempia viivästyskorkoja.

Kohtuuttomat sopimusehdot ja sopimattomat menettelyt

Sopimusehtoa ei voida panna täytäntöön, mikäli se aiheuttaa vahinkoa tai on kohtuuton velkojaa kohtaan, esimerkiksi jos sen mukaan viivästyskorkoa ei voida periä tai perintäkuluista ei voi saada korvausta.

Sopimattomien menettelyjen torjumiseksi jäsenvaltioiden on taattava tästä direktiivistä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien avoimuus, ja niiden on julkaistava sovellettava lakisääteinen viivästyskorko.

Jäsenvaltiot voivat myös kannustaa ottamaan käyttöön säännöstöjä, joissa määritetään maksuajat.

Perintämenettelyt

Velkoja voi nostaa kanteen tai jättää hakemuksen tuomioistuimelle, jos velkaa ei ole riitautettu.

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 2000/35/EY.

Keskeiset termit

  • Maksuviivästys: maksu, jota ei suoriteta sopimukseen tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa.
  • Kaupalliset toimet: yritysten tai yritysten ja viranomaisten väliset toimet, jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen suorittamiseen korvausta vastaan.
  • Erääntynyt määrä: pääoma, joka olisi pitänyt maksaa sopimukseen tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa ja johon sisältyvät laskussa tai vastaavassa maksuvaatimuksessa eritellyt sovellettavat verot, tullit tai maksut

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2011/7/EU

15.3.2011

16.3.2013

EUVL L 48, 23.2.2011

See also

  • Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto – Maksuviivästysten torjuminen (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 27.06.2011

Top