Help Print this page 
Title and reference
Euroopan järjestelmäriskikomitea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan järjestelmäriskikomitea

Vuoden 2008 finanssikriisi osoitti finanssivalvonnassa olevan monia puutteita. Euroopan unioni on ottanut käyttöön lainsäädännöllisiä toimenpiteitä tällaisten toimintahäiriöiden torjumiseksi ja korvaa nykyisen järjestelmän Euroopan finanssivalvojien järjestelmällä (EFVJ), jonka tarkoituksena on palauttaa Euroopan kansalaisten luottamus ja estää riskejä horjuttamasta maailmanlaajuista finanssijärjestelmää.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta, finanssijärjestelmän makrotason valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksella perustetaan Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK). Se sisältyy joukkoon toimenpiteitä, joilla uudistetaan Euroopan finanssivalvojien järjestelmää (EFVJ), ja sillä luodaan seuraavat kolme viranomaista valvomaan finanssitoimintaa:

Toimenpiteillä uudistetaan myös nykyistä lainsäädäntöä varainhoitoa koskevien asioiden osalta Omnibus II -direktiivillä, ja siihen sisältyy asetus erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille.

Euroopan unionin finanssijärjestelmän valvontaa vahvistetaan lisäksi seuraavilla:

 • Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea,
 • jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai valvontaviranomaiset.

EJRK:n tavoitteet

EJRK vastaa EU:n finanssijärjestelmän makrotalouden vakauden valvonnasta. Yksi sen päätavoitteista on estää ja lieventää järjestelmäriskejä, jotka saattaisivat vaarantaa EU:n taloudellisen vakauden. EJRK:n tehtäviin sisältyvät siten erityisesti seuraavat:

 • kaiken sellaisen tiedon määrittely ja/tai kerääminen ja analysointi, joka on merkityksellistä ja tarpeellista sen toiminnan kannalta,
 • järjestelmäriskien havaitseminen ja priorisointi,
 • varoitusten antaminen ja tarvittaessa varoitusten julkistaminen,
 • suositusten antaminen havaittujen riskien käsittelemiseksi.

EJRK:n organisaatio

ERJK koostuu seuraavista:

 • hallintoneuvosto, joka vastaa tehtävien suorittamisesta,
 • ohjauskomitea, joka avustaa päätöksenteossa,
 • sihteeristö, joka vastaa päivittäisestä toiminnasta,
 • neuvoa-antava tieteellinen komitea ja neuvoa-antava tekninen komitea, jotka antavat neuvoja ja apua.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja toimii puheenjohtajana viiden vuoden toimikauden ajan. Puheenjohtajaa auttaa velvollisuuksien suorittamisessa kaksi varapuheenjohtajaa, joista ensimmäisen valitsevat EKP:n yleisneuvoston jäsenet, ja toinen on yhteiskomitean puheenjohtaja.

EJRK:n jäsenten on suoritettava tehtävänsä puolueettomasti, ja heidän on noudatettava salassapitovelvollisuutta tehtäviään suorittaessaan ja vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

Hallintoneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja sen kokouksia edeltävät ohjauskomitean kokoukset. EJRK:n puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

EJRK voi myös pyytää neuvoja yksityissektorilta tarpeen vaatiessa.

Varoitukset ja suositukset

EJRK antaa varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia korjaaviksi toimiksi, mukaan lukien tarvittaessa lainsäädäntöaloitteet. Suositukset voidaan osoittaa

 • EU:lle,
 • yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle,
 • yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle,
 • yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle,

Tarvittavia toimenpiteitä koskevat suositukset annetaan eri riskitasoja kuvaavan värikoodijärjestelmän mukaan. Jos EJRK katsoo, että sen suosituksia ei ole noudatettu, on sen ilmoitettava tiukkoja salassapitosääntöjä noudattaen asiasta suosituksen saajille, neuvostolle ja tarvittaessa asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1092/2010

16.12.2010

EUVL L 331, 15.12.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010,annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille [EUVL L 331, 15.12.2010].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti [EUVL L 331, 15.12.2010].

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta. [EUVL L 54, 22.2.2014].

Viimeisin päivitys 20.05.2014

Top