Help Print this page 
Title and reference
Uusien autojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uusien autojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Maantiekuljetukset ovat yksi suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Tämän alan päästöjen vähentämiseksi asetuksessa vahvistetaan uusille henkilöautoille raja-arvot.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009 päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella asetetaan normit, joilla säännellään uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä. Asetuksessa vahvistettu päästötaso on 130 g/CO2/km. Vuodesta 2020 hiilidioksidin päästötaso on laskettava 95 grammaan.

Ajoneuvotyypit, joihin asetusta sovelletaan

Asetusta sovelletaan moottoriajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmää koskevan direktiivin liitteessä II määriteltyihin M1-luokan ajoneuvoihin, jotka rekisteröidään Euroopan unionissa (EU) ensimmäistä kertaa ja joita ei ole aiemmin rekisteröity EU:n ulkopuolella.

Päästötavoitteet

Ajoneuvojen valmistajia koskevat keskimääräiset hiilidioksidipäästötavoitteet, joiden laskentakaavat esitetään tämän asetuksen liitteessä I.

Kunkin valmistajan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi otetaan huomioon seuraavat prosentuaaliset osuudet kunkin valmistajan uusista henkilöautoista:

 • 65 % vuonna 2012
 • 75 % vuonna 2013
 • 80 % vuonna 2014
 • 100 % vuodesta 2015 alkaen.

Asetuksessa on erityissäännöksiä ajoneuvoista, joissa käytettävän bensiinin etanolipitoisuus on 85 prosenttia (E85). Jotta voidaan määrittää, noudattaako valmistaja sille asetettua hiilidioksidipäästötavoitetta, on tämäntyyppisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä alennettava 5 prosentilla 31 päivään joulukuuta 2015 ulottuvalla kaudella. Tätä vähentämistavoitetta sovelletaan ainoastaan, jos vähintään 30 prosenttia siinä jäsenvaltiossa olevista huoltoasemista, jossa ajoneuvo on rekisteröity, kykenee tarjoamaan tämäntyyppistä biopolttoainetta.

Asetuksen tavoitteena on kannustaa autoteollisuutta investoimaan uusiin teknologioihin superbonuksin, joilla edistetään vähäpäästöisten autojen kehittämistä. Laskettaessa keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä kukin uusi henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

 • 3,5:tä autoa vuonna 2012
 • 3,5:tä autoa vuonna 2013
 • 2,5:tä autoa vuonna 2014
 • 1,5:tä autoa vuonna 2015
 • yhtä autoa vuonna 2016.

Valmistajien yhteenliittymät

Päästötavoitteidensa noudattamiseksi valmistajat voivat muodostaa yhteenliittymän. Tätä tarkoitusta varten niiden on toimitettava Euroopan komissiolle tiedot, joihin kuuluu luettelo yhteenliittymään kuuluvista valmistajista, yhteenliittymän johtajaksi nimetyn valmistajan nimi ja osoitus siitä, että tällä on valmiudet hoitaa tehtävänsä.

Keskimääräisten päästöjen seuranta ja ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on kerättävä jokaisena kalenterivuonna erilaisia tietoja kustakin alueellaan rekisteröidystä uudesta henkilöautosta (mukaan lukien valmistaja, tyyppihyväksyntänumero, hiilidioksidipäästöt jne.) ja toimitettava ne komissiolle. Niiden on lisäksi toimitettava komissiolle 28. helmikuuta mennessä seuraavat tiedot:

 • lähteet, joista edellä mainitut tiedot on kerätty
 • EY-tyyppihyväksyttyjen uusien henkilöautojen rekisteröintien määrä
 • yksittäin hyväksyttyjen uusien henkilöautojen rekisteröintien määrä
 • kansallisesti piensarjatyyppihyväksyttyjen uusien henkilöautojen rekisteröintien määrä
 • alueellaan E85-polttoainetta myyvien huoltoasemien prosentuaalinen osuus kaikista huoltoasemista.

Komissio pitää tiedoista julkisesti saatavilla olevaa keskusrekisteriä ja suorittaa kunkin valmistajan osalta alustavan laskelman

 • edellisen kalenterivuoden keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä
 • edellisen kalenterivuoden päästötavoitteesta
 • valmistajan edellisen vuoden keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja sen kyseisen vuoden päästötavoitteen välisestä erosta.

Liikapäästömaksu

Vuodesta 2012 alkaen valmistajan on maksettava liikapäästömaksu, jos se ylittää hiilidioksidipäästötavoitteensa. Vuodesta 2019 alkaen maksun laskutapa muutetaan.

Tietyille valmistajille myönnettävät poikkeukset

Valmistaja voi hakea komissiolta poikkeusta seuraavissa tapauksissa:

 • se valmistaa alle 10 000 uutta EU:ssa rekisteröitävää henkilöautoa
 • se ei kuulu mihinkään valmistajaryhmään
 • se kuuluu valmistajaryhmään, joka valmistaa alle 10 000 uutta EU:ssa rekisteröitävää henkilöautoa
 • se kuuluu valmistajaryhmään, mutta sillä on omat tuotantolaitokset ja suunnittelukeskus.

Komissio voi myöntää poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi.

Ekoinnovointi

Laitetoimittajat ja valmistajat voivat ottaa käyttöön innovatiivisia teknologioita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Näiden teknologioiden avulla saavutettu osuus valmistajan päästötavoitteen alentumiseen voi olla korkeintaan 7 g CO2/km.

Tällä asetuksella kumotaan päätös N:o 1753/2000/EY.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 443/2009

8.6.2009

EUVL L 140, 5.6.2009

Muutossäädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

397/2013

8.5.2013

-

EUVL L 120, 1.5.2013

Asetus (EU) N:o 333/2014

-

-

EUVL L 103, 5.4.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 1014/2010 , annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tässä asetuksessa vahvistetaan suuntaviivat, jotka koskevat jokaisesta uudesta henkilöautosta kerättäviä ja ilmoitettavia tietoja. Näitä tietoja käytetään määritettäessä hiilidioksidipäästötavoitteet ja arvioitaessa, ovatko valmistajat saavuttaneet tavoitteet.

Nämä tiedot perustuvat asianomaisen henkilöauton vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyviin tietoihin. Ne koskevat myös ajoneuvoja, jotka

 • aiheuttavat vähän hiilidioksidipäästöjä
 • toimivat etanolilla
 • on varustettu innovatiivisilla teknologioilla.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 396/2013 asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa koskevien tiettyjen vaatimusten osalta.

Täytäntöönpanoasetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1014/2010 niiden muutosten kanssa, jotka on tehty asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteeseen II.

Viimeisin päivitys 07.02.2014

Top