Help Print this page 
Title and reference
Vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä

Ympäristöystävällisempien vetykäyttöisten ajoneuvojen valmistus on lisääntymässä EU:n automarkkinoilla. Euroopan komissio katsoo tarpeelliseksi vahvistaa tällaisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat tekniset vaatimukset edistääkseen niiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella vahvistetaan säännökset, jotka koskevat vetykäyttöisten * moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää.

Millaisiin ajoneuvoihin asetusta sovelletaan?

Asetusta sovelletaan

Siinä määritellään myös vetykomponenttien ja -järjestelmien asentamista koskevat vaatimukset.

Mitkä ovat valmistajien velvollisuudet?

Valmistajien on varustettava vetykäyttöiset ajoneuvot tämän asetuksen vaatimusten mukaisilla vetykomponenteilla ja -järjestelmillä. Niiden on myös toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaisille asiaankuuluvat tiedot ajoneuvoja koskevista eritelmistä ja testiolosuhteista.

Mitä vaatimuksia on asetettu vetykomponenteille ja -järjestelmille?

Vetykomponenttien ja -järjestelmien on täytettävä seuraavat yhteiset vaatimukset:

  • niiden on kestettävä sähköisiä, mekaanisia, termisiä ja kemiallisia käyttöolosuhteita
  • niiden on kestettävä odotettuja lämpötiloja ja paineita käyttöikänsä ajan
  • niiden on kestettävä täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja eri käyttölämpötiloja
  • ne on suunniteltava siten, että ne voidaan asentaa liitteessä VI mainittujen vaatimusten mukaisesti
  • ne on valmistettava materiaaleista, jotka sopivat yhteen vedyn kanssa
  • niiden on toimittava yhteen vetyasemien kanssa.

Vetyjärjestelmät on suojattava ylipaineelta, ja vetykomponentit on merkittävä täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistetulla tavalla.

Siirtymäsäännökset

Kansallisten viranomaisten on 24. helmikuuta 2012 alkaen katsottava uusien ajoneuvotyyppien vaatimustenmukaisuustodistusten voimassaolon päättyneen, jos kyseiset ajoneuvot eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia. Kansallisten viranomaisten on myös kiellettävä uudentyyppisten vetykomponenttien myynti, jos nämä eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia.

Taustaa

Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu ovat Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita. Vetypolttoaine voi olla kiinnostava vaihtoehto nykyisille polttoaineille. Sen vuoksi tämäntyyppisiä ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset on yhdenmukaistettava, jotta kansalliset tekniset esteet eivät rajoittaisi tähän luokkaan kuuluvien ajoneuvojen kehitystä.

Keskeiset termit

  • Vetykäyttöinen ajoneuvo: moottoriajoneuvo, jonka käyttövoimana käytetään vetyä.
  • Vetykomponentti: vetysäiliö ja kaikki muut vetykäyttöisen ajoneuvon osat, jotka ovat suorassa kosketuksessa vetyyn tai jotka muodostavat osan vetyjärjestelmästä.
  • Vetyjärjestelmä: vetykäyttöiseen ajoneuvoon asennettu vetykomponenttien ja liitososien muodostama kokonaisuus lukuun ottamatta käyttövoimajärjestelmää tai apuvoimalaitteita.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 79/2009

24.2.2009

-

EUVL L 35, 4.2.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 406/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 79/2009 täytäntöönpanosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Tällä asetuksella täydennetään asetusta (EY) N:o 79/2009 määrittelemällä tarkasti tiettyjä termejä, kuten ”vetyanturi”, ”täyttökerta”, ”liitos” ja ”vetysuodatin”. Siinä asetetaan myös hallinnollisia säännöksiä, jotka koskevat ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää sen vetykäyttövoiman osalta ja EY-tyyppihyväksyntää vetykomponenttien ja -järjestelmien osalta.

Viimeisin päivitys 16.06.2010

Top