Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n sijoitusrahastojen maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU:n sijoitusrahastojen maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistaminen

Direktiivi 2009/65 - EU:n sijoitusrahastojen maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vaihvistaminen

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta

TIIVISTELMÄ

Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset) ovat Euroopan unionin (EU) tasolla säänneltäviä sijoitusrahastoja*. Direktiivissä määritetään pääasiallisin sääntelykehys yhteissijoitusyrityksille.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään yleiset säännöt EU:n sijoitusrahastoille ja tehostetaan näin yhteissijoitusyritysten rajat ylittävää tarjontaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivin pääasiallisena tavoitteena on

  • tarjota tehokkaampien EU:n yhteissijoitusyritysmarkkinoiden ansiosta sijoittajille laajempi valikoima tuotteita alhaisimmilla kuluilla, paremmat sijoittajia koskevat tiedot ja tehokkaampi varojen valvonta
  • pitää Euroopan sijoitusala kilpailukykyisenä muuttamalla sääntöjä markkinoiden kehityksen mukaisesti.

Erityisesti direktiivissä määritetään säännöt koskien seuraavaa:

  • standardisoidun ja sijoittajatietoja koskevan tiivistelmätietoesitteen avulla kuluttajan on helpompi ymmärtää, mistä tuotteessa on kysymys
  • yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöpassin ansiosta yhdessä EU-maassa sijaitseva rahastoyhtiö voi hallinnoida varoja toisessa EU-maassa
  • yhteissijoitusyritysten markkinointi muissa maissa esimerkiksi yksinkertaistettujen hallintomenetelmien avulla
  • yhteissijoitusyritysten sulautuminen muissa maissa
  • yhteissijoitusyritysten ja niitä hallinnoivien yritysten tiukempi seuranta esimerkiksi kansallisten rahoituspalvelun valvojien välisellä tehostetulla yhteistyöllä.

Direktiivi 2009/65 on yhteissijoitusyrityslainsäädännön neljäs versio ja korvaa UCITS-rahastoja koskevan direktiivin 85/611/ETY.

Direktiiviä 2009/65 muutettiin direktiivillä 2014/91/EU (viides yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi), jossa esiteltiin uudet säännöt koskien yhteissijoitusyritysten säilytysyhteisöjä (omaisuuden säilyttävä yhteisö), esimerkiksi tähän tehtävään pyrkivän yhteisön, tehtävien, tehtävien siirtoa koskevien järjestelyjen ja säilytysyhteisöjen vastuiden osalta.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

7. joulukuuta 2009 alkaen.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

*Sijoitusrahastot: sijoitustuotteita, jotka on luotu kartuttamaan yksinomaan sijoittajan pääomaa, jota sijoitetaan yhteisesti sijoitussalkun rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, joukkovelkakirjoilla ja muilla arvopapereilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/65/EY

7.12.2009

30.6.2011

EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32-96

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120-161

Direktiivi 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1-73

Direktiivi 2013/14/EU

20.06.2013

21.12.2014

EUVL L 145, 31.5.2013, s. 1-3

Direktiivi 2014/91/EU

17.9.2014

18.3.2016

EUVL L 257, 28.8.2014, s. 186-213

Direktiiviin 2009/65/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus N:o 583/2010, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta sijoittajalle annettavien avaintietojen osalta ja avaintietojen tai tarjousesitteen toimittamisessa muuta pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen tai verkkosivuston välityksellä noudatettavien ehtojen osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 1-15)

Komission asetus (EU) N:o 584/2010, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta ilmoituskirjeen vakiomallin ja yhteissijoitusyritystä koskevan todistuksen muodon ja sisällön, toimivaltaisten viranomaisten välisessä ilmoittamisessa käytettävän sähköisen viestinnän sekä paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa noudatettavien menettelyjen osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 16-27)

Komission direktiivi 2010/43/EU, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta organisaatiovaatimusten, eturistiriitojen, liiketoiminnan harjoittamisen, riskienhallinnan sekä säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välisen sopimuksen sisällön osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 42-61)

Komission direktiivi 2010/42/EU, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta rahastojen sulautumisia, master-feeder-rakenteita ja ilmoitusmenettelyä koskevien tiettyjen säännösten osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 28-41)

Viimeisin päivitys: 15.09.2015

Top