Help Print this page 
Title and reference
Euroopan investointirahastojen - yhteissijoitusyritysten - globaalin kilpailukyvyn vahvistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan investointirahastojen - yhteissijoitusyritysten - globaalin kilpailukyvyn vahvistaminen

Piensijoittajien ja -rahoittajien keskuudessa suosittujen yhteissijoitusyritysten (siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten) toiminta kehittyy, kun direktiivissä 2009/65 annettuja rahastoja koskevia sääntöjä päivitetään.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EU, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Yhteissijoitusyrityksistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu direktiivi 2009/65 tuli voimaan 1.7.2011. Siinä säädetään eurooppalaisten sijoitusrahastojen perustamisen ja hallinnoinnin EU:n laajuisista säännöistä.

Sijoitusrahastojen tarkoituksena on sijoittajien varojen yhteinen sijoittaminen rahoitusvälineisiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja muihin arvopapereihin. 1980-luvulla käyttöönotetut yhteissijoitusyritykset ovat eurooppalainen sijoitusrahastomuoto, jonka arvo oli vuonna 2009 viisi biljoonaa euroa, mikä vastaa puolta EU:n bruttokansantuotteesta.

Direktiivissä päivitetään yhteissijoitusyrityksiä koskevat säännöt. Pääasiallisena tavoitteena on:

 • tarjota sijoittajille laajempi tuotevalikoima alhaisemmilla kustannuksilla tehostamalla EU:n yhteissijoitusyritysmarkkinoita, parantamalla sijoittajien tiedottamista ja tehostamalla rahastojen valvontaa,
 • varmistaa Euroopan sijoitusalan kilpailukyky sopeuttamalla säännöt markkinoiden kehitykseen.

Direktiiviin on tehty seuraavia muutoksia:

 • Sijoittajien tiedottaminen paranee ilmoituskirjeen vakiomallin avulla. Sijoittajan avaintiedot -ilmoituskirjeessä on kiinnitetty huomiota sekä luettavuuteen että sijoittajien tarvitsemiin tietoihin.
 • Aito EU-passi yhteissijoitusyritysten hallintayhtiöille: byrokratian vähentämiseen tähtäävän passin avulla toisessa EU-maassa sijaitseva hallintayhtiö voi hallita varoja muissa maissa.
 • Yhteissijoitusyritysten markkinointi muissa maissa helpottuu yksinkertaisempien hallinnollisten menettelyjen ansiosta.
 • Yhteissijoitusyritysten fuusioituminen muissa maissa helpottuu, mikä mahdollistaa eurooppalaisten rahastojen keskimääräisen koon kasvattamisen.
 • Varojen yhdistäminen helpottuu, mikä muun muassa parantaa sijoittajansuojaa luomalla puitteet master-feeder-järjestelyille, kun rahasto sijoittaa yli 85 prosenttia varoistaan toiseen rahastoon.
 • Yhteissijoitusyritysten ja niitä hallinnoivien yritysten tiukempi valvonta valvojien välistä yhteistyötä parantamalla.

Direktiivi 2009/65 on neljäs yhteissijoitusyrityksiä koskeva säädös, joka korvaa yhteissijoitusyrityksistä annetun direktiivin 85/611/ETY.

Yhteissijoitusyrityksistä annettuun direktiiviin tehtiin parannuksia komission 1 päivänä heinäkuuta 2010 hyväksymässä neljässä täytäntöönpanosäädöksessä. Niillä pyritään parantamaan edelleen sijoittajansuojaa, vähentämään byrokratiaa ja tekemään EU:n sijoitusrahastoista entistä kilpailukykyisempiä.

Yhteisyrityksistä annettua direktiiviä muutettiin 21 päivänä toukokuuta 2013 annetulla direktiivillä 2013/14/EU. Muutosten tavoitteena oli suojella yhteissijoitusjärjestelyissä mukana olevia sijoittajia liialliselta tukeutumiselta luottoluokituksiin. Hallinta- ja sijoitusyritysten muun muassa edellytetään itse arvioivan luottokelpoisuutta eikä tukeutuvan yksinomaisesti tai mekaanisesti luottoluokituslaitosten antamiin luottoluokituksiin.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2009/65/EY

7.12.2009

30.6.2011

EUVL L 302, 17.11.2009

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010

Direktiivi 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUVL L 174, 1.7.2011

Direktiivi 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

EUVL L 145, 31.5.2013

Direktiiviin 2009/65/EU tehdyt muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Täytäntöönpanoasetukset

Komission asetus (EU) N:o 583/2010 , annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010 , sijoittajille annettavista avaintiedoista / kirjallisesta tarjousesitteestä ( EUVL L 176, 10.7.2010 ).

Asetuksen tavoitteena on standardisoida sijoittajille annettavia avaintietoja asettamalla sääntöjä siitä:

 • mitä tietoja on annettava sijoituspolitiikan tavoitteista
 • miten riski-hyötysuhde esitetään (numeroasteikolla 1-7).
 • miten kulut esitetään ja selitetään.

Asetusta sovelletaan myös yhteissijoitusyrityksiin, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta alarahastosta.

Komission asetus (EU) N:o 584/2010 , annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010 , ilmoituskirjeen vakiomallista ja yhteissijoitusyritystä koskevan todistuksen muodosta ja sisällöstä, toimivaltaisten viranomaisten välisessä ilmoittamisessa käytettävästä sähköisestä viestinnästä sekä paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa noudatettavista menettelyistä ( EUVL L 176, 10.7.2010 ).

Asetuksen tavoitteena on yhtenäistää yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointia muissa jäsenvaltioissa koskevaa ilmoitusmenettelyä.

Siinä säädetään yhteissijoitusyritysten käyttämän ilmoituskirjeen vakiomallin muodosta ja sisällöstä. Siinä myös määritetään sen todistuksen muodosta ja sisällöstä, jota jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset käyttävät vahvistuksena siitä, että yhteissijoitusyritys täyttää direktiivissä 2009/65/EY asetetut edellytykset. Asetuksessa määritetään myös yksityiskohtainen menettely, jota noudatetaan ilmoitusasiakirjojen siirtämisessä sähköisessä muodossa toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Lisäksi siinä säädetään rahastonhoitajien rajat ylittävien toimintojen valvonnasta.

Direktiivit

Komission direktiivi 2010/43/EU , annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010 , organisaatiovaatimuksista, eturistiriidoista, liiketoiminnan harjoittamisesta, riskienhallinnasta sekä säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välisen sopimuksen sisällöstä ( EUVL L 176, 10.7.2010 ).

Komission direktiivi 2010/44/EU , annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010 , rahastojen sulautumisia, master-feeder-rakenteita ja ilmoitusmenettelyä koskevista tietyistä säännöksistä ( EUVL L 176, 10.7.2010 ).

Ehdotukset

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteissijoitusyrityksistä annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkkiopolitiikkojen ja seuraamusten osalta. (COM(2012) 350 final - ei julkaistu EUVL:ssä).

Viimeisin päivitys 21.01.2014

Top