Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korruption torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Korruption torjuminen

Tässä Euroopan komission tiedonannossa esitellään tapoja, joilla voidaan lujittaa taistelua korruptiota vastaan EU:ssa ja EU-maiden poliittista tahtoa taistella tehokkaasti korruptiota vastaan.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle - Korruption torjuminen EU:ssa (KOM(2011) 308 lopullinen ), 6.6.2011).

TIIVISTELMÄ

Tässä Euroopan komission tiedonannossa esitellään tapoja, joilla voidaan lujittaa taistelua korruptiota vastaan EU:ssa ja EU-maiden poliittista tahtoa taistella tehokkaasti korruptiota vastaan.

TIEDONANNON TARKOITUS

  • Tiedonannossa ilmoitetaan EU:n korruptiontorjuntakertomuksen julkaisusta kahden vuoden välein. Eri lähteistä saatua tietoa yhdistävässä kertomuksessa tunnistetaan suuntauksia ja heikkouksia, jotka on korjattava, jotta korruptiota voidaan torjua tehokkaammin.
  • Siinä kehotetaan EU-maita hyödyntämään nykyisiä korruptiontorjuntavälineitä, kuten korruption vastaista YK:n yleissopimusta ja Euroopan neuvoston lahjontaa koskevaa siviilioikeudellista yleissopimusta. Siinä myös kehotetaan EU-maita yhdistämään EU:n korruptioon liittyvä lainsäädäntö asianmukaisesti kansallisiin lakeihinsa.
  • Tarkoituksena on lujittaa EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden, kuten Euroopan neuvoston, yhteistyötä EU:n osallistumisella lahjonnan vastaisten valtioiden ryhmän (GRECO) toimintaan.
  • Painottaa korruptiontorjunnan ottamista olennaiseksi osaksi EU-politiikkoja, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisiä toimenpiteitä ovat vahvempi oikeudellinen ja poliisiyhteistyö sekä uudistetut säännöt rikoksella hankittujen varojen menetetyksi tuomitsemisesta. Ulkoisesti komissio aikoo jatkaa korruptiontorjuntatoimien seurantaa maissa, jotka haluavat liittyä unioniin, sekä ottaa korruptiontorjuntatoimet kehitysavun saamisen edellytykseksi.

KORRUPTIONTORJUNTAKERTOMUS

  • EU:n ensimmäisen, helmikuussa 2014 julkaistun korruptiontorjuntakertomuksen 28 maakohtaisessa luvussa todetaan, että EU-maiden välillä on eroja korruption luonteen ja laajuuden suhteen. Yhdessä luvussa käsitellään julkisten hankintojen korruptioalttiutta, joka on erityistä huomiota tarvitseva ongelma.
  • Jokaisessa maakohtaisessa luvussa esitellään korruption suuntauksia ja ongelmia, tunnustetaan hyviä käytäntöjä ja esitellään lopuksi konkreettisia suosituksia.
  • Kertomuksessa myös jaetaan kahden EU:n kansalaisten ja yritysten kokemuksia korruptiosta selvittäneen tutkimuksen tulokset. Yleisesti ottaen 76 prosenttia EU:n kansalaisista pitää korruptiota laajalle levinneenä ongelmana omassa maassaan.

TAUSTAA

Korruptio on EU:n laajuinen ongelma, joka aiheuttaa monenlaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Vaikka käytössä on korruptiontorjuntavälineitä, EU-maat eivät ole ottaneet niitä käyttöön johdonmukaisesti.

AVAINTERMIT

Julkiset hankinnat: viranomaisen, kuten kansallisen tai paikallishallinnon tekemät tavara- ja palveluhankinnat. Vuosittain EU:n bruttokansantuotteesta käytetään 20 prosenttia hankintaan.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston verkkosivuilta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle tavoista, joilla Euroopan unioni voisi osallistua Euroopan neuvoston lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) toimintaan (KOM(2011) 307 lopullinen, 6.6.2011).

Komission päätös, annettu 28 päivänä syyskuuta 2011, korruptiota käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta (EUVL C 286, 30.9.2011, s. 4-11).

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: EU:n korruptiontorjuntakertomus (COM(2014) 38 final, 3.2.2014).

Viimeisin päivitys: 02.01.2015

Top