Help Print this page 
Title and reference
Tislatut alkoholijuomat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tislatut alkoholijuomat

Tislattujen alkoholijuomien saattamista unionin markkinoille koskevien säännösten yhdenmukaistaminen edistää kuluttajansuojaa sekä alan kehittymistä. Kyseinen oikeudellinen kehys helpottaa teknisten innovaatioiden käyttöönottoa säilyttäen samalla perinteiset valmistusmenetelmät.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa vahvistetaan tislattujen alkoholijuomien määritelmiä, kuvausta, esittelyä, merkintöjä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamista koskevat säännöt. Sitä sovelletaan kaikkiin tislattuihin alkoholijuomiin riippumatta siitä, onko ne tuotettu Euroopan unionissa (EU) vai kolmansissa maissa.

Tislatut alkoholijuomat

Tislatut alkoholijuomat ovat alkoholipitoisia juomia, jotka on tarkoitettu nautittavaksi. Tämän määritelmän mukaisesti niillä on erityiset aistinvaraiset ominaisuudet ja niiden alkoholipitoisuus on vähintään 15 tilavuusprosenttia. Tislatut alkoholijuomat on tuotettu joko suoraan tislaamalla, maseroimalla tai lisäämällä aromeja taikka sekoittamalla tislattua alkoholijuomaa muiden juomien, maatalousperäisen etyylialkoholin tai määrättyjen tisleiden kanssa.

Asetuksen liitteeseen II sisältyy luettelo tislatuista alkoholijuomista luokittain jaoteltuna (rommi, väkevät alkoholijuomat, vodka jne.).

Myyntinimitys

Tislattua alkoholijuomaa, joka on liitteessä II määriteltyihin tislattujen alkoholijuomien luokkiin 1–46 kuuluvalle tuotteelle vahvistetun eritelmän mukainen, pidetään kaupan jollakin liitteessä mainituista nimikkeistä. Tislattuja alkoholijuomia, jotka eivät ole liitteessä II oleviin luokkiin 1–46 sisällytettäville tuotteille vahvistettujen eritelmien mukaisia, pidetään kaupan nimikkeellä "viina".

Tislattuja alkoholijuomia, jotka ovat useamman liitteessä II olevassa luokassa vahvistetun tuote‑eritelmän mukaisia, voidaan myydä yhdellä tai useammalla kyseisten luokkien osalta vahvistetulla nimellä.

Myyntinimitykseen voi lisätä maantieteellisen merkinnän tai sen voi korvata kyseisellä merkinnällä jos tämä ei johda kuluttajaa harhaan.

Pakkausmerkinnät ja esittely

Tislattuihin alkoholijuomiin sovelletaan elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevia yleisiä sääntöjä.

Asetuksessa säädetään kuitenkin esittelyä ja merkintöjä koskevia erityissääntöjä. Jos merkinnöissä ilmoitetaan maatalousperäisen etyylialkoholin valmistamiseen käytetty raaka-aine, kaikki käytetyt maatalousperäiset alkoholit on mainittava määrien mukaisessa alenevassa järjestyksessä.

Ilmausta "sekoitus" voidaan käyttää vain kahden tai useamman samaan luokkaan kuuluvan tislatun alkoholijuoman yhdistelmästä. Näiden juomien koostumuksessa on vain vähäisiä valmistusmenetelmästä, käytetyistä tislauslaitteistoista, kypsytys- tai vanhentamisajasta tai maantieteellisestä tuotantoalueesta johtuvia eroja.

Kypsytysaika tai ikä voidaan ilmoittaa ainoastaan, jos se koskee nuorinta alkoholiainesosaa ja on todettu veroviranomaisen tai muun asemaltaan vastaavan elimen valvonnassa.

Tislattuja alkoholijuomia sisältävien säiliöiden sulkemiseen ei saa käyttää lyijypohjaisia kapseleita tai kalvoja.

Jotta kuluttajat saisivat tuotteista täydellisempää tietoa, asetuksessa säädetyt tiedot esitetään yhdellä tai useammalla Euroopan unionin virallisella kielellä lukuun ottamatta

  • liitteessä II kursiivilla esitettyjä ilmaisuja
  • liitteessä III rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä.

Maantieteelliset merkinnät

Maantieteellinen merkintä osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka paikkakunnalta tuolla alueella, jos kyseisen tislatun alkoholijuoman laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään.

Maantieteellisten merkintöjen rekisteröinti

Jäsenvaltio tai kolmas maa, joka haluaa rekisteröidä maantieteellisen merkinnän, jättää asiaa koskevan hakemuksen komissiolle. Hakemukseen liitetyssä teknisessä asiakirjassa on seuraavat tiedot:

  • tislatun alkoholijuoman nimi ja luokka, mukaan luettuna maantieteellinen merkintä
  • tislatun alkoholijuoman kuvaus
  • maantieteellisen alueen määritelmä
  • kuvaus valmistusmenetelmästä
  • tiedot, joista selviää yhteys maantieteelliseen ympäristöön tai maantieteelliseen alkuperään
  • unionin säännöksissä ja/tai kansallisissa ja/tai alueellisissa säännöksissä mahdollisesti asetetut vaatimukset
  • hakijan nimi ja osoite
  • mahdollinen täydennys maantieteelliseen merkintään ja/tai erityiset merkintöjä koskevat säännöt.

Ennen teknisen asiakirjan julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä komissio tarkistaa 12 kuukauden kuluessa hakemuksen esittämispäivästä, että hakemus on tässä käsitellyn asetuksen mukainen.

Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat kuuden kuukauden kuluessa teknisen asiakirjan julkaisemisesta vastustaa maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä.

Maantieteellisen merkinnän peruuttaminen

Jos tislatun alkoholijuoman ominaisuudet eivät enää vastaa rekisteröintihakemuksen liitteenä olevassa teknisessä asiakirjassa ilmoitettuja ominaisuuksia, komissio voi peruuttaa maantieteellisen merkinnän rekisteröinnin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 110/2008

20.2.2008

-

EUVL L 39, 13.2.2008.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1334/2008

20.1.2009

-

EUVL L 354, 31.12.2008

Asetukseen (EY) N:o 110/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 936/2009, annettu 7 päivänä lokakuuta 2009, tiettyjen tislattujen alkoholijuomien vastavuoroista tunnustamista koskevien, Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisten sopimusten soveltamisesta [EUVL L 264, 8.10.2009]

Tiettyjen tislattujen alkoholijuomien nimiä (erityisesti "Tennessee Whisky tai Tennessee Whiskey", "Bourbon Whisky tai Bourbon Whiskey tai Bourbon Bourbon Whiskeystä käytettynä nimityksenä", "Tequila" ja "Mezcal") on Euroopan unionin sekä Yhdysvaltojen ja Meksikon välisten sopimusten mukaan käytettävä kyseisten valtioiden lakien mukaisesti.

See also

Viimeisin päivitys 20.01.2011

Top