Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lammas- ja vuohieläinten tunnistaminen ja rekisteröinti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lammas- ja vuohieläinten tunnistaminen ja rekisteröinti

Euroopan unioni (EU) on perustanut järjestelmän lammas- ja vuohieläinten tunnistamiseksi ja rekisteröimiseksi. Järjestelmä helpottaa eläinten jäljittämistä. Sen avulla on ennen kaikkea mahdollista tunnistaa jokainen eläin yksilöllisesti sekä jäljittää eläimen syntymätila.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Yksilölliseen jäljittämiseen tarkoitetun järjestelmän avulla voidaan seurata jokaista lammas- ja vuohieläintä syntymästä alkaen ja kaikissa yhteisön sisäisen kaupan vaiheissa.

Tunnistaminen

Kaikki yhteisön alueen tiloilla syntyneet lammas- ja vuohieläimet tunnistetaan

  • ensimmäisellä tunnistimella, joka on elektroninen transponderi tai korvaan kiinnitetty kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä korvamerkki, jonka on oltava korroosionkestävä, mahdoton väärentää, luettavissa eläimen koko elinajan ja sellainen, että se pysyy eläimessä kiinni sitä vahingoittamatta. Merkin on oltava sellainen, että se näkyy helposti kauas. Siinä on oltava tilan sijaintijäsenvaltion koodi sekä yksilöllinen koodi
  • toisella tunnistimella, joka voi olla elektroninen transponderi sellaisilla eläimillä, joilla on jo korvamerkki ensimmäisenä tunnistimena, taikka korvamerkki, vuohiseen laitettava merkintä tai tatuointi sellaisilla eläimillä, joilla on jo elektroninen transponderi ensimmäisenä tunnistimena (tatuointia ei voida käyttää eläimillä, jotka on tarkoitettu yhteisön sisäiseen kauppaan).

Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisen järjestelmän käytön sellaisten ennen kahdentoista kuukauden ikää teurastettaviksi tarkoitettujen eläinten osalta, joita ei ole tarkoitettu yhteisön sisäiseen kauppaan eikä vientiin kolmansiin maihin. Vaihtoehtoisessa järjestelmässä eläimillä on vain yksi korvamerkki, jossa on maakoodi ja syntymätilan tunnistuskoodi.

Eläin on varustettava tunnistimilla kuuden kuukauden kuluessa eläimen syntymästä ja ennen kuin eläin siirretään syntymätilaltaan. Jäsenvaltiot voivat pidentää tätä määräaikaa yhdeksään kuukauteen laajaperäisessä tuotannossa tai ulkolaitumilla pidettävien eläinten osalta. Kolmansista maista tuodut eläimet on varustettava tunnistimilla määräpaikkana olevalla tilalla 14 päivän kuluessa.

Rekisteri, siirtoasiakirja ja tietokannat

Jokaisen henkilön, joka on vastuussa eläimistä tilapäisesti tai pysyvästi, on pidettävä rekisteriä, joka sisältää tiettyjä tietoja. Nämä tiedot on esitettävä myös siirtoasiakirjassa, joka seuraa jokaisen eläinryhmän mukana aina, kun niitä siirretään.

Siirtoasiakirjat voivat olla erilaisia eri jäsenvaltioissa. Jotkin maat voivat vaatia lisätietoja asetuksessa säädettyjen pakollisten tietojen lisäksi. Siirtoasiakirjat säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan. Siirtoasiakirjat voivat olla valinnaisia niissä jäsenvaltioissa, joissa on käytössä täysin toimiva sähköinen keskustietokanta. Jokainen siirtoasiakirjan malli on annettava tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on keskusrekisteri, jossa on tiedot kaikista kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevista tiloista. Tiedot koskevat tilaa, eläimistä vastuussa olevia henkilöitä, toimialaa, tuotantosuuntaa ja pidettyjä lajeja.

Jokaisessa jäsenvaltiossa on 1. tammikuuta 2008 alkaen oltava atk-pohjainen tietokanta, joka sisältää tietyt pakolliset tiedot tiloista ja eläinten siirroista. Eläinten pitäjän on toimitettava eläinten siirtoja koskevat tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle seitsemän päivän kuluessa.

Elektronisen tunnistusjärjestelmän soveltaminen on pakollista 31. joulukuuta 2009 lähtien. Velvoite ei kuitenkaan koske ennen kyseistä päivää syntyneitä eläimiä ja 31. joulukuuta 2014 saakka. Jäsenvaltiot, joissa lammas- ja vuohieläinten kokonaismäärä on enintään 600 000 eläintä, voivat määrätä, että nämä elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat valinnaisia muiden kuin yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen eläinten osalta.

Asetuksen noudattamisen varmistamiseksi suoritetaan tarkastuksia, joita toimittavat jäsenvaltiot sekä komission paikan päälle lähettämät asiantuntijat. Rikkomisiin sovelletaan seuraamuksia.

Komitea

Komissiota avustaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

Taustaa

Kyseessä oleva asetus laadittiin, koska haluttiin lujittaa lammas- ja vuohieläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyviä yhteisön säännöksiä. Myös nautaeläinten osalta meneteltiin samoin antamalla asetus nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 21/2004

29.1.2004

-

EUVL L 5, 9.1.2004

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1791/2006

1.1.2007

-

EUVL L 363, 20.12.2006

Asetus (EY) N:o 1560/2007

22.12.2007

-

EUVL L 340, 22.12.2007

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 45/2012

9.2.2012

-

EUVL L 17, 20.1.2012.

Asetukseen (EY) N:o 21/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2006/968/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta [EUVL L 401, 30.12.2006].

Komission asetus (EY) N:o 1505/2006, annettu 11 päivänä lokakuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin yhteydessä suoritettavista vähimmäistarkastuksista [EUVL L 280, 12.10.2006].

Komission asetus (EU) N:o 506/2010 annettu 14 päivänä kesäkuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 liitteen muuttamisesta eläintarhoissa pidettävien lammas- ja vuohieläinten osalta [EUVL L 149, 15.06.2010].

Neuvoston asetus (EU) N:o 517/2013 annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden, elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan, liikennepolitiikan, energian, verotuksen, tilastojen, Euroopan laajuisten verkkojen, oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden, ympäristön, tulliliiton, ulkosuhteiden, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä toimielinten alan tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta [EUVL L 158, 10.06.2013].

Viimeisin päivitys 21.04.2014

Top