Help Print this page 
Title and reference
Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto

Neuvosto vahvisti vuonna 2005 yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisen. Viraston tehtävänä on jäsenvaltioiden toteuttamien kalastuksen valvonta- ja tarkastustoimien koordinoinnin järjestäminen ja jäsenvaltioiden avustaminen yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) sääntöjen soveltamisessa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 768/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta [Ks. muutossäädökset].

YHTEENVETO

Viraston toimenkuva ja tehtävät

Virasto on Euroopan unionin teknis-hallinnollinen elin, jonka tehtävänä on

  • koordinoida jäsenvaltioiden toteuttamia kalastuksen valvonta- ja tarkastustoimia
  • koordinoida jäsenvaltioiden yhteen kokoamien kansallisten valvonta- ja tarkastusresurssien käyttöä
  • auttaa jäsenvaltioita toimittamaan komissiolle ja kolmansille osapuolille kalastustoimintaa sekä kalastuksen valvonta- ja tarkastustoimia koskevia tietoja
  • avustaa jäsenvaltioita yhteisen kalastuspolitiikan mukaistan, niille kuuluvien tehtävien ja velvollisuuksien täyttämisessä
  • auttaa jäsenvaltioita ja komissiota yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon yhdenmukaistamisessa kaikkialla unionin alueella etenkin erityisten valvonta- ja tarkastusohjelmien, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastus) torjuvien ohjelmien sekä kansainvälisten valvonta- ja tarkastusohjelmien täytäntöönpanon osalta
  • osallistua jäsenvaltioiden ja komission puolesta valvonta- ja tarkastustekniikkoja koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan
  • edistää kalastuksenvalvojien kouluttamista ja jäsenvaltioiden välistä kokemustenvaihtoa
  • edistää kalastuksenvalvojien kouluttamista ja jäsenvaltioiden välistä kokemustenvaihtoa
  • koordinoida laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa.

Komission pyynnöstä viraston on myös huolehdittava unionin ja sen jäsenvaltioiden kansainvälisiin velvollisuuksiin liittyvistä tehtävistä. Se auttaa yhteisöä ja jäsenvaltioita näiden ja kolmansien maiden sekä sellaisten alueellisten kansainvälisten kalastusjärjestöjen, joissa unioni on jäsenenä, välisten suhteiden hoitamisessa. Virasto voi myös tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa alueellisten kansainvälisten järjestöjen tai kahdenvälisten kalastussopimusten puitteissa. Se voi lisäksi huolehtia jäsenvaltioiden puolesta kansainvälisten kalastussopimusten mukaisista velvollisuuksista.

Lisäksi virasto voi tuottaa jäsenvaltioille sopimuspohjaisia palveluita, jotka koskevat esimerkiksi valvonta-alusten vuokraamista ja käyttöä.

Toiminnan koordinointi

Virasto koordinoi valvonta- ja tarkastusohjelmien täytäntöönpanoa laatimalla yhteiskäyttösuunnitelmia.

Virasto laatii yhteiskäyttösuunnitelmat neuvoteltuaan asiasta jäsenvaltioiden kanssa.

Viraston pääjohtaja antaa suunnitelmaluonnoksen tiedoksi asianomaisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Luonnos hyväksytään, ellei sitä koskevia vastaväitteitä ole esitetty 15 työpäivän kuluessa. Jos vastaväitteitä esitetään, pääjohtaja saattaa asian komission käsiteltäväksi tarvittavien muutosten tekemiseksi, jotta suunnitelma voidaan hyväksyä.

Yhteiskäyttösuunnitelmiin sovelletaan yhteisiä perusteita, viitearvoja, ensisijaisia tavoitteita ja menettelyitä, jotka komissio määrittelee valvonta- ja tarkastusohjelmissaan. Suunnitelmissa määritellään kansallisten resurssien käyttö ja aineellisten ja henkilöresurssien jakautuminen ajanjaksoilla ja alueilla, joilla niitä on määrä käyttää.

Yhteiskäyttösuunnitelmissa vahvistetaan myös edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltion valvonta- ja tarkastusresursseilla on pääsyoikeus toisen jäsenvaltion suvereniteettiin kuuluville vesille.

Virasto arvioi vuosittain jokaisen yhteiskäyttösuunnitelman tehokkuuden ja tutkii käytettävissä olevien tietojen perusteella, onko olemassa vaara, että kalastustoimet eivät olisi säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden mukaisia.

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 antoi virastolle uusia toimivaltuuksia, jotka tehostavat sen toimintaa.

Laitteiden hankkiminen, vuokraaminen ja tilaaminen

Virasto voi tästä lähtien hankkia, vuokrata tai tilata yhteiskäyttösuunnitelmien ja valvonta- ja tarkastusohjelmien täytäntöönpanoa varten tarvittavia laitteita.

Yhteisön tarkastajat

Jäsenvaltiot tarjoavat erityisiin valvonta- ja tarkastusohjelmiin sekä kansainvälisiin valvonta- ja tarkastusohjelmiin henkilöresursseja; tämän lisäksi viraston viranomaisia voidaan nimittää yhteisön tarkastajan virkaan kansainvälisille vesille.

Hätäyksikkö

Jos yhteiseen kalastuspolitiikkaan kohdistuu vakava riski, jota ei voida käytettävissä olevin keinoin ehkäistä, virasto voi perustaa omasta aloitteestaan tai kahden jäsenvaltion pyynnöstä hätäyksikön.

Hätäyksikkö vastaa kaikkien tarvittavien tietojen keräämisestä ja arvioimisesta sekä käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrittämisestä yhteiseen kalastuspolitiikkaan kohdistuvan riskin ehkäisemiseksi mahdollisimman tehokkaasti.

Monivuotinen työohjelma

Viraston monivuotisessa työohjelmassa asetetaan nykyään viiden vuoden ajalle sen yleiset tavoitteet, toimeksianto, tehtävät ja suoritusindikaattorit sekä kutakin viraston toimea koskevat ensisijaiset tavoitteet.

Meriasioita koskeva yhteistyö

Viraston on edistettävä Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa. Se vastaa erityisesti hallinnollisten sopimusten tekemisestä muiden elinten kanssa hallintoneuvoston hyväksynnän saatuaan.

Sisäinen rakenne ja toiminta

Virasto on Euroopan unionin elin, jonka toimipaikka on Vigossa Espanjassa.

Viraston henkilöstö muodostuu tilapäisesti sen palvelukseen kutsutuista tai osoitetuista virkamiehistä sekä muista toimihenkilöistä, joita virasto ottaa palvelukseen tarpeidensa mukaan.

Virastolla on hallintoneuvosto, joka vahvistaa tarvittavat menettelyt tehtävänsä hoitamiseksi. Hallintoneuvosto koostuu kuudesta Euroopan komission edustajasta sekä yhdestä kunkin jäsenvaltion kokemuksen perusteella nimeämästä edustajasta.

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan, jonka toimikausi on viisi vuotta ja joka voidaan valita tehtäväänsä uudelleen.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa virastoa ja varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden täytäntöönpano. Hän hyväksyy viraston seuraavan vuoden työohjelman ja lopullisen talousarvion sekä edellisen vuoden yleiskertomuksen.

Talousarvio

Virasto saa rahoituksensa kolmesta lähteestä: yhteisön talousarviosta, jäsenvaltioille tarjoamistaan palveluista sekä julkaisuista, koulutuksesta ja muista palveluista perimistään maksuista.

Arviointi

Hallintoneuvosto teettää viiden vuoden kuluessa viraston toiminnan alkamisesta riippumattoman ulkoisen arvioinnin asetuksen täytäntöönpanosta. Sen jälkeen vastaava arviointi tehdään viiden vuoden välein.

Arvioinneissa tarkastellaan asetuksen vaikutuksia sekä viraston hyödyllisyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta yhteisen kalastuspolitiikan yhdenmukaiseen soveltamisen varmistamiseksi.

Tausta

Yhteisen kalastuspolitiikan vuonna 2002 toteutetun uudistuksen jälkeen lainsäädännön yhtenäisten soveltamisedellytysten käyttöön ottamisesta on tullut yhteisen kalastuspolitiikan avaintekijä. Sitä varten on perustettava pysyvä organisaatio – yhteisön kalastuksenvalvontavirasto – jonka avulla voidaan taata jäsenvaltioiden valvonta- ja tarkastustoimien koordinointi kalastusalalla.

Tilintarkastustuomioistuimen suositusten (erityiskertomus N:o°7/2007) mukaisesti viraston toimivaltuuksia on tämän jälkeen vahvistettu selvästi yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1224/2009. Viraston asemaa vahvistettiin valvonnan ja tarkastusten alalla erityisesti yhteiskäyttösuunnitelmien sekä valvonta- ja tarkastusohjelmien osalta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 768/2005

10.6.2005

-

EUVL L 128, 21.5.2005

Muutosäädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1224/2009

1.1.2010

-

EUVL L 343, 22.12.2009

Viimeisin päivitys 27.05.2010

Top