Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisön tukisuunnitelma dopingin torjumiseksi urheilussa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteisön tukisuunnitelma dopingin torjumiseksi urheilussa

Euroopan komissio esittelee dopingin lisääntymisen syistä tehdyn analyysin tulosten perusteella toimia, joita se on tällä alalla jo toteuttanut tai joita se suunnittelee yhteisön muiden toimielinten ja asiaan liittyvien yhteisön elinten vaatimuksiin vastaamiseksi. Komissio pyrkii erityisesti hyödyntämään dopingin torjunnan alalla käytettävissä olevia yhteisön toimintavälineitä (joita ovat tutkimus, koulutus ja valistus, nuorisotyö, poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyö sekä kansanterveystyö) ja koordinoimaan paremmin nykyisiä säädöksiä. Lisäksi komissio määrittää suuntaviivat EU:n mahdolliselle osallistumiselle Maailman antidopingtoimiston toimintaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Yhteisön tukisuunnitelma dopingin torjumiseksi urheilussa [KOM(99) 643 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissiolla on urheiludopingin torjunnan alalla seuraavat kolme tavoitetta:

 • kerätä asiantuntijoiden näkemykset dopingin eettisistä, oikeudellisista ja tieteellisistä näkökohdista; komissio on tätä varten kääntynyt etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän puoleen ja pyytänyt siltä lausuntoa;
 • edistää maailmanlaajuisen dopingkonferenssin valmistelua vuonna 1999 ja työskennellä yhdessä olympialiikkeen kanssa Maailman antidopingtoimiston perustamiseksi (toimisto perustettiin 10. marraskuuta 1999);
 • hyödyntää yhteisön välineitä jäsenvaltioiden jo toteuttamien toimien täydentämiseksi ja yhteisöllisen ulottuvuuden tuomiseksi niihin ottaen huomioon muun muassa eurooppalaisten urheilijoiden lisääntyneen liikkuvuuden ja dopingiin liittyvät yhteisön toimivaltuudet.

Eettisten sääntöjen asettaminen urheilussa etusijalle ja urheilijoiden terveyden suojelun vahvistaminen

Komissio sitoutuu ottamaan kaikessa toiminnassaan ja tulevan toimintansa suunnittelussa huomioon etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän (GEE) (EN) lausunnot. Työryhmä haluaa palauttaa mieliin eettiset periaatteet, joiden tulee vaikuttaa kaikkeen yhteisön toimintaan:

 • kaikilla, myös urheilijoilla, on oikeus turvallisuuteen;
 • urheilukilpailujen säännönmukaisuus on taattava ja urheilun imago yleensä säilytettävä noudattamalla rehellisyys- ja avoimuusperiaatetta;
 • kaikkein herkimpiin ryhmiin ja nimenomaan lapsiin on kiinnitettävä erityishuomiota, sillä huippu-urheilulla saattaa olla heihin voimakas vaikutus.

Työryhmä on ehdottanut näiden eettisten periaatteiden mukaisesti tiettyjä toimia:

 • Olisi otettava käyttöön tehokas urheilijoiden terveyden valvontajärjestelmä. Tämä voisi tapahtua urheilijoille lääketieteellistä ja psykologista apua tarjoavan sekä heille suunnattavasta tiedotuksesta huolehtivan palvelun avulla.
 • Olisi annettava direktiivi nuorten urheilijoiden suojelemisesta. Tämä koskee erityisesti ammattilaisiksi haluavia nuoria urheilijoita.
 • Olisi annettava erityiset määräykset urheilijoiden suojelusta erityisriskeille altistuvina työntekijöinä.
 • Urheilijoiden terveyteen liittyvää epidemiologista tutkimusta olisi kehitettävä.
 • Dopingia ja urheilijoiden terveyttä käsitteleviä konferensseja olisi järjestettävä yhteistyössä urheilupiirien kanssa.
 • Opettajien ammattikunnan tietoisuutta urheiluetiikan ongelmista olisi lisättävä.
 • Poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä olisi lisättävä.
 • Urheilijoiden sopimuksiin olisi liitettävä dopingia ja sen kieltämistä koskeva maininta.
 • Urheiludopingia käsittelevän eurooppalaisen konferenssin päätteeksi olisi annettava yhteisjulistus urheilun hyvistä toimintatavoista.

Maailman antidopingtoimisto: uusi yhteistyötaho

Toinen osa yhteisön toimintaa on mahdollinen osallistuminen Maailman antidopingtoimiston (EN) toimintaan.

Montrealiin sijoitettu Maailman antidopingtoimisto perustettiin 10. marraskuuta 1999 Lausannessa. Se pyrkii edistämään ja koordinoimaan dopingin torjuntaa kansainvälisellä tasolla. Se muodostuu muun muassa olympialiikkeen, julkisten elinten, hallitustenvälisten organisaatioiden ja yksityissektorin edustajista.

EU ja sen jäsenvaltiot osallistuivat aktiivisesti toimiston perustamiseen vuonna 1999 niin poliittisella tasolla kuin rahoittajina.

Osallistuminen toimiston perustamiseen oli tuona ajankohtana erittäin paljon yhteisön edun mukaista, sillä useat antidopingtoimistolle osoitetuista tehtävistä liittyvät yhteisön toimivaltaan.

Toimisto tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden olympialiikkeen ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Euroopan unioni on alusta lähtien halunnut taata riippumattomuus- ja avoimuusperiaatteiden noudattamisen toimiston toiminnassa. Jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan neuvoston edustajat esiintyivät toimiston perustamisen valmisteluvaiheen aikana yksimielisesti tavoitteenaan taata näiden periaatteiden noudattaminen ja erityisesti se, että tulevassa toimistossa kummallakin osapuolella on yhtä suuri edustus ja että tärkeimmät päätökset tehdään yksimielisesti.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) (EN) puolestaan kutsui Euroopan yhteisön mukaan toimiston perustamiseen. KOK toivoi tämän 10. marraskuuta 1999 perustetun toimiston olevan täydessä toiminnassa syyskuussa 2000 järjestettäviä Sydneyn olympialaisia varten.

KOK ja Euroopan unioni sopivat 2. marraskuuta 1999 toimiston perussääntöä koskevasta luonnoksesta ja lisäsivät siihen seuraavat täsmennykset:

 • Tekstissä on ehdottomasti mainittava, kuinka tärkeää kaikkien asiaan liittyvien tahojen on sitoutua poliittisesti ja moraalisesti toimiston toimintaan.
 • Toimiston tehtävänä pitäisi olla kiellettyjen aineiden luettelon laatiminen ja sen muuttaminen tarvittaessa. Sen on tässä tehtävässään käytettävä aluksi lähteenä KOK:n lääketieteellisen komitean laatimaa luetteloa.
 • Toimiston olisi oltava vastuussa koelaboratorioiden hyväksymisestä ja valvontamenetelmien yhdenmukaistamisesta.
 • Toimiston olisi järjestettävä ja koordinoitava kilpailujen välillä tapahtuvaa valvontaa tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten urheiluliittojen ja viranomaisten kanssa.
 • Hallintoelinten ja urheilujärjestöjen olisi oltava tasavertaisesti edustettuina hallintoneuvostossa, joka on riippumaton kaikista ulkopuolisista vaikutteista, kuten asiattomista kaupallisista eduista.
 • Tärkeät päätökset olisi tehtävä yksimielisesti.

KOK on tämän Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston edustajien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella virallisesti tallettanut toimiston perussäännön hallintoneuvoston perustamista varten.

Unionilla oli 1. tammikuuta 2002 asti kestäneen siirtymävaiheen aikana kaksi edustajaa hallintoneuvostossa. Komissiolla oli tarkkailija-asema.

Vaikka neuvosto oli suunnitellut yhteisön maksavan rahoitusosuuden Maailman antidopingtoimiston toimintabudjettiin vuodesta 2002 lähtien, komissio ilmoitti kuitenkin joulukuussa 2001, ettei EU osallistuisi sen koommin WADA:n tulevaan toimintaan kuin rahoitukseenkaan, koska juridiset ja poliittiset edellytykset eivät täyttyneet.

EU sinällään tyytyy tällä haavaa vain tukemaan toimiston työtä ja saattaa harkita aktiivista osallistumista tulevaisuudessa.

On kuitenkin huomattava, että EU:n 25 jäsenvaltiota osallistuvat kukin erikseen Maailman antidopingtoimiston rahoitukseen.

Yhteisön välineiden hyödyntäminen

Kolmas osa komission toimintaa dopingin torjunnan alalla on yhteisön välineiden hyödyntäminen ja tässä yhteydessä voidaan toteuttaa kahdentyyppisiä toimia:

 • sääntelytoimenpiteiden koordinoinnin parantaminen
 • sellaisten yhteisön ohjelmien parempi hyödyntäminen, joilla on mahdollista tukea myönteisiä toimia dopingin torjunnassa koko Euroopan laajuisesti.

Jotta dopingia vastaan nykyään toteutettavat toimet olisivat kestäviä ja tehokkaita, on ehdottomasti pyrittävä varmistamaan, että eri toimijoiden omilla vastuualueillaan toteuttamat toimet saadaan koordinoitua ja että niillä saadaan luotua todellista yhteisvaikutusta. Näitä eri toimijoita ovat urheilupiirit, valtiot, kansainväliset järjestöt, Euroopan unioni ja Maailman antidopingtoimisto.

Toiminnan tavoitteena on

 • korostaa dopingaineita, niiden havaitsemismenetelmiä, dopingin terveysvaikutuksia ja dopingia sosiaalis-taloudellisena ilmiönä käsittelevää tutkimusta;
 • ottaa yleissivistävää koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskevat ohjelmat käyttöön dopingiin liittyvän tiedottamisen, kasvatuksen ja valistamisen sekä sen käytön ehkäisyn alalla;
 • käyttää täysimääräisesti hyväksi poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyöohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia;
 • tehostaa lääkkeitä koskevaa tiedotusta;
 • kehittää kansanterveyteen liittyviä toimia.

Doping ja urheilu

Dopingin luonne on muuttumassa. Piristeiden nauttiminen ei ole enää, poikkeuksia lukuun ottamatta, yhden urheilijan yksittäinen teko kilpailupäivänä. Kyse on nykyään pikemminkin järjestelmällisistä joukkuetasolla toteutetuista toimista, joissa tieteessä tapahtunutta edistymistä käytetään eettisten sääntöjen vastaisiin tavoitteisiin. Nykyään käytetään esimerkiksi yhä enemmän aineita, joiden avulla dopingaineet voidaan peittää kokeissa.

Komissio kiinnittää erityistä huomiota dopingin käytön syihin, joista tärkeimpiä on suuriin sponsorointisopimuksiin liittyvien televisiointioikeuksien räjähdysmäinen lisääntyminen viime aikoina. Sen seurauksena pelissä olevat taloudelliset panokset ovat lisänneet urheilukilpailujen määrän moninkertaiseksi ja johtaneet palautumisajan lyhentymiseen, mikä myös osaltaan lyhentää ammattilaisurheilijoiden urheilu-uraa. On myös syytä mainita tiettyjen urheilujärjestöjen ja niiden sponsoreiden välillä tehtyjen sopimusten kieroutuneet vaikutukset. Sopimuksilla myönnetään palkkioita urheilijan saamien tulosten perusteella. Urheilijan paineita saattaa lisätä koko ympäristö, johon kuuluvat valmentajat, lääkärit, seuran johto ja urheilijan perheenjäsenet.

Olennainen osa tätä ongelmaa ovat nuoret urheilijat, sillä urheilu-ura aloitetaan entistä varhemmin.

Dopingin torjunta on erittäin hyvä keino osoittaa, miten yhteisön toiminnalla voidaan vahvistaa eri tasoilla, lähinnä jäsenvaltioissa, toteutettuja toimia ja vastata näin kansalaisten odotuksiin ottaen samalla kuitenkin täysin huomioon urheilujärjestöjen itsemääräämisoikeuden ja toissijaisuusperiaatteen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14. huhtikuuta 2005, dopingin torjumisesta urheilussa [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Dopingtapausten määrä vuoden 2004 Ateenan olympiakisoissa osoitti jälleen, että dopingin käyttö urheilussa on edelleen yleistä. Näiden tietojen perusteella Euroopan parlamentti kehottaa komissiota muun muassa panemaan täytäntöön tehokkaan ja kokonaisvaltaisen politiikan kaikilla urheiluun liittyvillä aloilla dopingin ehkäisemiseksi, tukemaan jatkuvia tiedotustoimia sekä edistämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17. joulukuuta 1998, kiireellisesti toteutettavista toimenpiteistä dopingin torjumiseksi urheilussa [EYVL C 98, 9.4.1999].

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma käytännesäännöistä dopingin torjumisessa urheilussa [EYVL C 44, 19.2.1992].

Komissio on laatinut neuvoston pyynnöstä käytännesäännöt dopingista tiedottamisen ja valistamisen välineeksi. Tiedotus ja valistus suunnataan sekä suurelle yleisölle (erityisesti nuorille) että tahoille, joita doping koskee.

Neuvoston päätös 2013/304/EU Euroopan komission valtuuttamisesta osallistumaan Euroopan unionin puolesta neuvotteluihin urheilutulosten manipuloinnin torjumista koskevasta Euroopan neuvoston kansainvälisestä yleissopimuksesta, rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskevia asioita lukuun ottamatta [EUVL L 170, 22.6.2013].

Viimeisin päivitys 30.06.2014

Top