Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmiskaupan torjuntaa koskeva pöytäkirja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ihmiskaupan torjuntaa koskeva pöytäkirja

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan, jonka tarkoituksena on ihmiskaupan torjunta ja sen rankaiseminen. Kyseisen pöytäkirjan tarkoituksena on erityisesti suojella naisia ja lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, orjuudelta ja pakkotyöltä.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätökset 2006/618/EY ja 2006/619/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta.

TIIVISTELMÄ

Kyseisillä päätöksillä neuvosto ratifioi Euroopan unionin puolesta kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (es de en fr) lisäpöytäkirjan, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi 15. marraskuuta 2000 ja joka koskee ihmiskauppaa. Päätösten liitteessä II määritellään Euroopan yhteisön toimivalta pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Pöytäkirjan tarkoituksena on

  • ehkäistä ja torjua kansainvälisten järjestäytyneiden rikollisryhmien harjoittamaa ihmiskauppaa *, erityisesti naisten ja lasten kauppaa *
  • suojella ja auttaa hyväksikäytön uhreja *
  • edistää alan kansainvälistä yhteistyötä.

Kunkin sopimusvaltion on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet, jotta ihmiskauppa ja siihen liittyvä avunanto säädetään rankaistaviksi teoiksi.

Sopimusvaltioiden väliset riidat, jotka koskevat tämän pöytäkirjan tulkintaa tai soveltamista, on ensin sovittava neuvotteluiden avulla tai tarvittaessa välimiesmenettelyllä. Jos riita viedään välimiesmenettelyyn ja ratkaisua ei ole saatu aikaan kuuden kuukauden kuluessa, toinen riidan osapuoli voi saattaa asian Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ihmiskaupan ehkäiseminen

Sopimusvaltioiden on otettava käyttöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhteistyössä toimivaltaisten kansalaisjärjestöjen kanssa ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Toimenpiteisiin voivat kuulua tiedotuskampanjat, mediakampanjat sekä sosiaaliset ja taloudelliset aloitteet.

Kahden- ja monenvälisessä yhteistyössä olisi myös kiinnitettävä huomiota niihin tekijöihin, jotka saattavat ihmiset alttiiksi ihmiskaupalle, kuten köyhyys, alikehittyneisyys ja epätasa-arvo.

Uhrien suojelu

Sopimusvaltioiden on suojeltava uhrien yksityiselämää ja henkilöllisyyttä ja annettava heille tietoa oikeudenkäynneistä ja hallinnollisista menettelyistä. Uhrien fyysinen, psykologinen ja sosiaalinen kuntoutus on myös varmistettava esimerkiksi tarjoamalla heille asunto, asianmukainen hoito, työpaikka tai koulutus.

Kunkin sopimusvaltion on annettava uhreille mahdollisuus jäädä alueelleen väliaikaisesti tai vakituisesti ottaen huomioon humanitaariset ja henkilökohtaiset tekijät. Lisäksi uhreja on autettava palaamaan turvallisesti alkuperämaahansa tai siirtymään toiseen maahan.

Yhteistyö

Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja ihmiskaupassa käytetyistä matkustusasiakirjoista sekä järjestäytyneiden rikollisryhmien ihmiskaupassa käyttämistä keinoista. Sopimusvaltioiden on myös vahvistettava rajavalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Taustaa

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus, joka hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa 15. marraskuuta 2000, tuli voimaan 23. syyskuuta 2003.

Siihen on lisätty kolme pöytäkirjaa: ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja, joka tuli voimaan 25. joulukuuta 2003, maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskeva lisäpöytäkirja, joka tuli voimaan 28. tammikuuta 2004, ja ampuma-aseiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumisesta tehty lisäpöytäkirja, joka tuli voimaan 3. heinäkuuta 2005.

Keskeiset termit

  • Ihmiskauppa: hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva henkilöiden värväys, kuljetus, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen väkivallalla uhkaamalla tai väkivalloin taikka muulla tavoin pakottamalla, kaappaamalla, petoksen avulla tai harhaanjohtamalla, valta-asemaa väärinkäyttämällä tai heikossa asemassa olevaa hyväksi käyttämällä tai tarjoamalla tai vastaanottamalla maksuja tai etuisuuksia sellaisen henkilön suostumuksen saamiseksi, jolla on määräysvalta toiseen henkilöön nähden.
  • Hyväksikäyttö: prostituution harjoittamisesta hyötyminen tai muunlainen seksuaalinen hyväksikäyttö, pakkotyö tai pakottaminen palveluksiin, orjuus tai orjuuden kaltainen toiminta tai elinten poistaminen.
  • Lapsi: kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätökset 2006/618/EY ja 2006/619/EY [hyväksyminen: kuuleminen CNS/2003/0197]

24.7.2007

-

EUVL L 262, 22.9.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2004/579/EY ( es de en fr), tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta [EUVL L 261, 6.8.2004].

Neuvoston päätökset 2006/616/EY ja 2006/617/EY , tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä [EUVL L 262, 22.9.2006].

Neuvoston päätös 2001/748/EY, tehty 16 päivänä lokakuuta 2001, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta [EYVL L 280, 24.10.2001].

Viimeisin päivitys 17.03.2008

Top