Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lapset EU:n ulkoisissa toimissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lapset EU:n ulkoisissa toimissa

Euroopan unioni (EU) pyrkii tehokkaasti edistämään lasten oikeuksia, myös kansainvälisellä tasolla. Tällä tiedonannolla edistetään lapsia EU:n ulkoisissa toimissa koskevaa toimintasuunnitelmaa. Suunnitelma perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon ongelman eri näkökohdat käyttämällä humanitaarista apua koskevaa politiikkaa sekä kehitys-, turvallisuus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 5 helmikuuta 2008 – Lapsille erikoisasema EU:n ulkoisissa toimissa [KOM(2008) 55 lopullinen – Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Lapset ja nuoret muodostavat kolmasosan maailman väestöstä ja useimmissa kehitysmaissa jopa puolet väestöstä. Investoiminen lapsiin merkitsee siis investoimista tulevaisuuteen. Parantamalla lasten tilannetta voidaan torjua valtioiden horjuvuutta sekä varmistaa pitkän aikavälin kestävä kehitys, vakaus ja ihmisten turvallisuus kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Lapset ovat haavoittuvaisia. Siksi heidät on asetettava keskeiseen asemaan kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua ja ulkosuhteita koskevassa Euroopan unionin (EU) politiikassa.

Lapsia koskevat ongelmat liittyvät muun muassa terveyteen, koulutukseen ja sosiaaliseen osallisuuteen, rikosten, kuten ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön, torjuntaan sekä lapsityövoiman ja aseellisiin ryhmiin värväyksen torjuntaan. Uhat kohdistuvat varsinkin tiettyihin lapsiin ja erityisesti humanitaaristen kriisien tilanteissa. Erityishuomiota on kiinnitettävä tyttöihin, sillä heihin kohdistuu vielä useampia uhkia, kuten seksuaalista väkivaltaa ja perheväkivaltaa.

Normatiivinen kehys

EU on kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten mukaisesti sitoutunut kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja erityisesti lasten oikeuksia. EU onkin mukana lapsen oikeuksista tehdyssä YK:n yleissopimuksessa (EN) (ES) (FR). Sopimuksessa vahvistetaan kaikissa lapsiin vaikuttavissa toimissa sovellettavat neljä yleisperiaatetta, jotka ovat syrjimättömyys, lapsen etu, lapsen oikeus henkiinjäämiseen ja kehitykseen sekä lapsen näkemysten huomioon ottaminen.

Euroopan unioni yhtyy myös vuosituhatjulistukseen ja vuosituhannen kehitystavoitteisiin (MDG) sekä tukee YK:n toimintasuunnitelmaa lapsille sopivasta maailmasta ”A World Fit for Children”.

Lasten oikeuksien suojelu on tärkeällä sijalla myös EU:n kolmansiin maihin soveltamassa ihmisoikeuksia ja demokratisoitumista koskevassa toimintapolitiikassa, erityisesti kun pannaan täytäntöön EU:n suuntaviivoja lapsista aseellisten selkkausten yhteydessä sekä lasten oikeuksien edistämisestä ja suojaamisesta.

Myös laajentumisprosessi ja humanitaarinen apu luovat mahdollisuuksia edistää lasten oikeuksia.

EU:n toiminta

EU vastaa olemassa oleviin haasteisiin laatimalla kattavan toimintamallin, jota sovelletaan lasten oikeuksien suojeluun ja edistämiseen kolmansissa maissa. Tällaisen toimintamallin perustana on oltava yleismaailmallinen näkemys lasten oikeuksista. Sen on oltava osa laajempia kehittämisen ja köyhyyden vähentämisen strategioita.

EU koordinoi ulkoiset toimensa käyttämällä useita keinoja:

 • Kehitysyhteistyöllä puututaan köyhyyden perimmäisiin syihin.
 • Kauppapolitiikassa otetaan huomioon lasten oikeuksien suojelu ja edistäminen. Kahdenvälisissä sopimuksissa lasten oikeudet otetaan huomioon työnormeissa.
 • EU:n ja sen kumppanimaiden välisessä poliittisessa vuoropuhelussa tarkastellaan lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen perustuvien sitoumusten täyttämistä.
 • Kansallisia toimia täydennetään alueellisilla ja globaaleilla toimilla, jotka liittyvät monikansallisiin kysymyksiin.
 • Lasten ja nuorten omia vaikutusmahdollisuuksia lisätään, jotta he voivat olla aktiivisesti mukana asioissa, jotka koskettavat suoraan heitä itseään.
 • Luonnononnettomuuksien ja konfliktitilanteiden aiheuttamissa kriisitilanteissa tarjotaan humanitaarista apua, sillä lapset kärsivät niistä erityisesti. Humanitaarinen apu kohdennetaan erityisesti perheestään eroon joutuneisiin ja yksin jääneisiin lapsiin, asevoimiin tai aseellisiin ryhmiin yhteydessä oleviin lapsiin sekä lasten opetukseen hätätilanteissa.

Tausta

Tämä tiedonanto on jatkoa vuoden 2006 tiedonannolle, jonka tarkoituksena on luoda EU:lle lasten oikeuksia koskeva pitkän aikavälin strategia. Asiakirja täydentää neuvoston 10 joulukuuta 2007 hyväksymiä lapsen oikeuksien suojelun ja edistämisen EU:n suuntaviivoja, joihin EU perustaa lasten oikeuksien suojeluun ja edistämiseen liittyvät ulkopoliittiset toimensa.

Asiakirjan keskeiset luvut

 • Lapsia, jotka eivät käy koulua: 72 miljoonaa, joista 57 prosenttia on tyttöjä.
 • Lapsityövoimana käytettäviä lapsia: 110 miljoonaa.
 • Yli 50 prosentilla synnyttävistä naisista ei ole apuna koulutettua kätilöä.
 • Vuosittain yli 3 miljoonaa lasta kuolee synnytyksen aikaisiin tai siitä välittömästi johtuviin komplikaatioihin.
 • Vuosittain yli 300 000 lasta syntyy hiv-positiivisena.
 • Joka vuosi kymmenen miljoonaa lasta kuolee ennen viiden vuoden ikää syistä, jotka olisi voitu ehkäistä.

Viimeisin päivitys 20.05.2008

Top