Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat

Näiden suuntaviivojen avulla pyritään tehostamaan tukea ja suojelua, jota Euroopan unioni (EU) osoittaa EU:n ulkopuolisissa maissa toimiville ihmisoikeuksien puolustajille, jotta heillä olisi mahdollisuus toteuttaa toimintaansa vapaasti.

ASIAKIRJA

Suojelun takaaminen – Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat. Yleisten asioiden neuvosto, 8. joulukuuta 2008 [Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Ihmisoikeuksien puolustajilla * on tärkeä tehtävä perusoikeuksien puolustamisessa ja ihmisoikeusloukkausten uhrien puolustamisessa

 • tuomalla esiin ihmisoikeusloukkaukset
 • huolehtimalla ihmisoikeusloukkausten uhreista antamalla oikeudellista, psykologista, lääketieteellistä tai muuta apua
 • vastustamalla rankaisemattomuuden kulttuuria, josta näiden loukkausten tekijät hyötyvät
 • tiedottamalla ihmisoikeuksista ja niiden puolustajista paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ihmisoikeuksien puolustajista itsestään on kuitenkin usein tullut hyökkäysten ja uhkausten kohteita ja heidän oikeuksiaan loukataan. Siksi onkin tärkeää varmistaa ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuus ja suojelu. Tämä on aina ollut tärkeä osa Euroopan unionin (EU) ulkopolitiikkaa ihmisoikeuksien alalla. Näiden suuntaviivojen avulla Euroopan unioni pyrkii entisestään tehostamaan asiaan liittyvää toimintaansa osana yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa (YUTP).

Neuvoston ihmisoikeustyöryhmä (COHOM) ja muut toimivaltaiset ryhmät tunnistavat asiaan liittyvien raporttien perusteella tilanteet, joissa tarvitaan EU:n toimia. Raportteja ovat

 • EU:n ulkomaanedustustojen päälliköiden * säännölliset raportit asemamaansa ihmisoikeustilanteesta. Raporteissa on oltava tietoa myös ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta
 • ulkomaanedustustojen päälliköiden antamat suositukset, jotka perustuvat paikallisten ihmisoikeuksia käsittelevien työryhmien kanssa pidettyihin kokouksiin tai päälliköiden päätöksellä toteutettuihin kiireellisiin paikallistoimiin
 • Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien puolustajiin liittyvistä asioista vastaavan erityisraportoijan, muiden YK:n erityisraportoijien ja kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun sekä valtioista riippumattomien järjestöjen raportit ja suositukset.

EU:n ulkomaanedustustojen on erityisesti

 • laadittava paikallisia strategioita EU:n suuntaviivojen soveltamiseksi isäntämaassa
 • järjestettävä vähintään yksi vuosittainen ihmisoikeuksien puolustajien ja diplomaattien kokous, jossa keskustellaan ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja toimista, joita EU toteuttaa heidän työnsä tukemiseksi
 • nimitettävä ihmisoikeuksien puolustajiin liittyvistä asioista vastaava EU:n yhteyshenkilö, jotta ihmisoikeusyhteisöllä olisi selvästi tunnistettava neuvottelukumppani isäntämaassa
 • tehtävä tiivistä yhteistyötä ja jaettava tietoja ihmisoikeuksien puolustajista
 • ylläpidettävä tarkoituksenmukaisia yhteyksiä ihmisoikeuksien puolustajiin
 • annettava näkyvää tunnustusta ihmisoikeuksien puolustajille ja heidän työlleen tiedotusvälineiden kautta sekä vierailujen tai kutsujen esittämisen avulla
 • vierailtava tutkintavankeudessa olevien ihmisoikeuksien puolustajien luona ja osallistuttava heidän oikeudenkäynteihinsä.

Suuntaviivoihin on sisällytetty myös toimia, joita on tarkoitus toteuttaa suhteissa EU:n ulkopuolisiin maihin ja monenvälisissä yhteyksissä. Toteutettavia toimia ovat seuraavat:

 • komission varapuheenjohtaja/YUTP:n korkea edustaja, EU:n erityisedustajat ja erikoislähettiläät tai komission tai EU‑maiden edustajat osallistuvat ihmisoikeuksien puolustajien kanssa järjestettyihin tapaamisiin osana niiden toimintaa EU:n ulkopuolisissa maissa
 • EU:n ulkopuolisten maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa käydään vuoropuhelua, jossa ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsitellään heidän kanssaan tehdyn tiiviin yhteistyön pohjalta
 • EU:n ulkomaanedustustojen päälliköt muistuttavat EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia näiden velvollisuudesta suojella vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia
 • EU tekee yhteistyötä muiden ihmisoikeuksien puolustajia suojelevien maiden kanssa etenkin YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja YK:n yleiskokouksessa
 • EU kehottaa maita saattamaan ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkistuksen yhteydessä lainsäädäntönsä ihmisoikeuksien puolustajia koskevan YK:n julistuksen mukaisiksi
 • EU tukee ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun liittyvien nykyisten alueellisten mekanismien vahvistamista ja uusien mekanismien luomista.

Lisäksi EU ja siihen kuuluvat maat tukevat YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjä etenkin

 • kannustamalla maita hyväksymään erityismenettelyjen maavierailuja koskevat pyynnöt
 • edistämällä YK:n aihekohtaisten mekanismien hyödyntämistä paikallisten ihmisoikeusyhteisöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien keskuudessa
 • osallistumalla riittävien varojen osoittamiseen YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.

Suuntaviivoissa otetaan huomioon myös kehitysyhteistyöpolitiikan puitteissa toteutettavat ihmisoikeuksien puolustajien käytännön tukitoimet, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline. Erityisesti näiden tukitoimien avulla

 • tuetaan ihmisoikeuksien puolustajia ja heidän toimintaansa edistäviä kansalaisjärjestöjä EU:n ulkopuolisissa maissa toimintaedellytysten kehittämisen ja valistuskampanjoiden avulla
 • tuetaan kansallisia ihmisoikeusinstituutioita sekä ihmisoikeuksien puolustajien kansainvälisten verkostojen luomista
 • huolehditaan siitä, että EU:n ulkopuolisissa maissa olevat ihmisoikeuksien puolustajat voivat saada resursseja ulkomailta
 • huolehditaan siitä, että ihmisoikeusasioita käsittelevissä opetusohjelmissa tehdään tunnetuksi ihmisoikeuksien puolustajia koskevaa YK:n julistusta
 • toteutetaan lyhyen aikavälin toimenpiteitä EU:n ulkopuolisissa maissa olevien ihmisoikeuksien puolustajien auttamiseksi ja suojelemiseksi.

COHOM seuraa näiden suuntaviivojen soveltamista ja jatkotoimia yhteistyössä muiden neuvoston toimivaltaisten ryhmien kanssa etenkin:

 • edistämällä ihmisoikeuksien puolustajien toiminnan huomioon ottamista asiaan liittyvissä EU:n politiikoissa ja toimissa
 • arvioimalla säännöllisesti näiden suuntaviivojen soveltamista ja raportoimalla neuvostolle suuntaviivojen täytäntöönpanossa tapahtuneesta edistymisestä
 • harkitsemalla uusia yhteistyön muotoja YK:n ja muiden ihmisoikeuksien puolustajia tukevien kansainvälisten ja alueellisten mekanismien kanssa.

Keskeiset termit

 • Ihmisoikeuksien puolustajat: yksilöitä, ryhmiä ja yhteiskuntaelimiä, jotka edistävät ja suojelevat rauhanomaisin keinoin yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, kuten kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia, mukaan luettuna alkuperäiskansojen oikeudet.
 • EU: n ulkomaanedustustot: EU‑maiden suurlähetystöt ja konsulinvirastot ja EU:n lähetystöt.

Viimeisin päivitys 28.09.2010

Top