Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

Tällä päätöksellä annetaan neuvoston puheenjohtajavaltiolle valtuudet nimetä henkilöt, jotka valtuutetaan allekirjoittamaan korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus Euroopan yhteisön puolesta. Yleissopimuksen tavoitteena on tehostaa korruption vastaista taistelua, edistää julkisten asioiden asianmukaista hoitamista sekä kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja teknisen tuen antamiseen.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta

TIIVISTELMÄ

Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus avattiin allekirjoittamista varten Meksikon Meridassa 9.–11.12.2003 pidetyssä konferenssissa. Neuvosto hyväksyi 10.5.2005 pidetyssä 2658. kokouksessaan komission ehdotuksen yleissopimuksen allekirjoittamisesta.

Päätöksellä annetaan neuvoston puheenjohtajavaltiolle valtuudet nimetä henkilöt, jotka valtuutetaan allekirjoittamaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus Euroopan yhteisön puolesta. Euroopan komissio ja neuvoston puheenjohtajavaltio allekirjoittivat yleissopimuksen Euroopan yhteisön puolesta 15.9.2005. YK:n yleiskokous hyväksyi nykyään Meridan yleissopimuksena tunnetun sopimuksen 31.10.2003 (päätöslauselma 58/4), ja se oli avoinna allekirjoittamista varten 9.12.2005 saakka.

Tehokas korruption vastainen asiakirja

Joulukuussa 2000 YK:n yleiskokous päätti perustaa kaikille valtioille avoimen erityiskomitean, joka laatii tehokkaan korruption vastaisen kansainvälisen oikeudellisen asiakirjan (päätöslauselma 55/61). Komitea neuvotteli yleissopimuksesta tammikuusta 2002 lokakuuhun 2003. Euroopan yhteisön etujen edustajana oli komissio.

Komissio katsoo, että neuvoston neuvotteluohjeissaan asettamat tavoitteet on saavutettu. Yleissopimuksessa on korkeatasoisia ehkäiseviä toimenpiteitä ja teknistä apua koskevia määräyksiä yhteisön toimivaltaan kuuluvista asioista ja erityisesti sisämarkkinoista. Näihin kuuluvat toimenpiteet, jotka koskevat rahanpesun torjuntaa ja yksityisen sektorin tilinpäätössuosituksia sekä julkisten hankintojen ja palvelumarkkinoiden avoimuutta ja kaikkien hakijoiden yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Jäsenvaltiot ilmoittivat, että ne allekirjoittaisivat yleissopimuksen heti, kun se on avattu allekirjoittamista varten Meksikon Meridassa (Espanja oli ainoa EU15:een kuuluva jäsenmaa, joka ei tehnyt tällaista ilmoitusta), ja komissio toteaa, että myös Euroopan yhteisön olisi tehtävä samoin. Tämän vuoksi komissio esitti, että neuvoston puheenjohtajavaltio nimeää henkilöt, jotka valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus Euroopan yhteisön puolesta. Neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen ilman keskustelua.

Korruption torjuminen: YK:n yleissopimus

Yleissopimuksen tarkoituksena on

 • edistää ja vahvistaa toimenpiteitä, joilla torjutaan ja vastustetaan korruptiota tähänastista vaikuttavammin ja tehokkaammin
 • edistää, helpottaa ja tukea kansainvälistä yhteistyötä ja teknistä apua
 • edistää rehellisyyttä, vastuullisuutta sekä julkisten asioiden ja julkisen omaisuuden asianmukaista hoitoa.

Sopimusta sovelletaan korruption torjuntaan ja tutkintaan ja sitä koskeviin syytetoimiin sekä rikosten tuottaman hyödyn jäädyttämiseen, takavarikointiin, menetetyksi tuomitsemiseen ja palauttamiseen.

Yleissopimuksessa nimetään yksityiskohtaisia korruption ehkäisemiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, joita ovat muun muassa korruption torjuntaan tarkoitettujen toimintatapojen ja käytäntöjen omaksuminen, laitosten perustaminen tarkoitusta varten, virkamiesten toimintasääntöjen omaksuminen ja julkisen sektorin toimihenkilöiden työhönotossa ja ylentämisessä sekä julkisissa hankinnoissa käytettävien objektiivisten perusteiden soveltaminen. Sopimuksessa suositellaan avoimuuden ja vastuullisuuden edistämistä julkisten varojen hoidossa sekä yksityisellä sektorilla sekä parempien kirjanpito- ja tilintarkastusvaatimusten käyttöönottoa. Sopimuksessa mainitaan myös rahanpesun vastaisia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus. Ehkäisevinä toimenpiteinä suositellaan julkista raportointia sekä yhteiskunnan osallistumista.

Korruption havaitsemisen, rangaistavaksi säätämisen ja torjunnan osalta yleissopimuksessa suositellaan, että sopimusvaltiot toteuttavat tarvittavat lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet säätääkseen eräät teot rangaistaviksi. Tällaisia tekoja ovat:

 • kansallisten tai ulkomaisten virkamiesten sekä julkisten kansainvälisten järjestöjen toimihenkilöiden lahjonta
 • virkamiehen suorittama julkisen tai yksityisen omaisuuden kavaltaminen, oikeudeton käyttöönotto tai muu väärinkäyttö
 • vaikutusvallan väärinkäyttö
 • tehtävien väärinkäyttö ja laiton vaurastuminen.

Yleissopimuksessa katsotaan kaikissa tilanteissa korruptioksi oikeudettoman edun tarjoaminen tai hyväksyminen itselle tai toiselle henkilölle tai taholle.

Yksityisellä sektorilla yleissopimuksessa esitetään kavaltamisen ja korruption rangaistavaksi tekemistä. Rangaistavaa olisi myös rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu, varastetun omaisuuden käsittely, oikeuden käytön haittaaminen sekä osallisuus kavallukseen tai korruptioon tai kavalluksen tai korruption yritys.

Sopimusvaltioita suositellaan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta

 • oikeushenkilöt saatetaan vastuuseen
 • jäädyttäminen, takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen sallitaan
 • todistajia, asiantuntijoita ja uhreja suojellaan
 • ilmoituksen tekijöitä suojellaan
 • korruption seuraukset käsitellään
 • varmistetaan, että yhteisöillä tai henkilöillä, jotka ovat kärsineet vahinkoa korruption johdosta, on oikeus vahingonkorvausta saadakseen panna vireille oikeudenkäynti
 • perustetaan korruption vastustamiseen lainvalvonnan keinoin erikoistunut laitos tai nimetään asiasta vastaavat henkilöt
 • kannustetaan yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten kanssa
 • tuetaan kansallisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä
 • poistetaan esteitä, jotka johtuvat pankkisalaisuuslainsäädännön soveltamisesta
 • otetaan rikosoikeudenkäynnissä huomioon rikoksesta epäillylle toisessa valtiossa aiemmin annetut tuomiot
 • sopimusvaltiot ulottavat tuomiovaltansa myös niiden alueella tai niitä vastaan tehtyihin tai niiden kansalaisten tekemiin rikoksiin jne.

Sopimusvaltiot toteuttavat tarvittavat virkamiehiä vastaan nostettuihin kanteisiin ja rangaistuksiin liittyvät toimenpiteet siten, että näille virkamiehille myönnetyt vapaudet ja heidän tekemänsä rikokset sekä myös seuraamukset ovat asianmukaisesti tasapainossa keskenään.

Yleissopimuksessa on kokonainen luku kansainvälisestä yhteistyöstä. Sopimusosapuolet toimivat yhteistyössä rikosasioissa sekä tuomittujen siirtämistä ja luovuttamista koskevissa asioissa kaikissa yleissopimuksessa kuvatuissa tilanteissa. Tämän luvun keskeinen asia on keskinäinen oikeusapu, ja yleissopimuksessa otetaan huomioon useita erilaisia mahdollisia tilanteita, jotta avunantomahdollisuudet ovat mahdollisimman kattavat.

Sopimusosapuolet voivat tarvittaessa myös siirtää rikosasioiden käsittelyä, tehdä yhteisiä tutkintoja ja käyttää erityisiä tutkintamenetelmiä, kuten elektronista valvontaa. Valvontaviranomaisia kehotetaan tutkintaa tehdessään keskinäiseen yhteistyöhön entistä tehokkaampien viestintä- ja yhteistyökanavien kautta.

V luvussa käsitellään varallisuuden takaisin hankkimista. Varallisuuden palauttaminen tämän luvun mukaisesti kuuluu yleissopimuksen perusperiaatteisiin. Rahoituslaitoksia kehotetaan todentamaan asiakkaiden ja korkeakorkoisille tileille talletettujen varojen edunsaajien henkilöllisyys sekä varomaan pankkeja, joita ei ole olemassa fyysisesti ja jotka eivät ole sidoksissa säänneltyyn rahoituskonserniin. Luvussa määritellään lisäksi toimenpiteitä omaisuuden välittömäksi takaisin hankkimiseksi sekä järjestelmät omaisuuden takaisin hankkimiseksi kansainvälisellä yhteistyöllä menetetyksi tuomitsemista koskevissa kysymyksissä. Tällainen omaisuus olisi palautettava yleissopimuksen määräysten mukaisesti. Sopimuksessa esitetään myös rahanpesun selvityskeskuksen perustamista sekä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä kansainvälisen yhteistyön tehostamiseksi.

Sopimusvaltioiden on kehitettävä erityisiä koulutusohjelmia ja annettava toisilleen mahdollisimman laajaa teknistä apua. Sopimuksessa on määräyksiä korruptiota koskevan tiedon keräämisestä, analysoinnista ja vaihtamisesta samoin kuin eri tasoilla tapahtuvaa yhteistyön edistämistä koskevista käytännön toimista sekä taloudellisesta ja aineellisesta avusta, jolla tuetaan kehitysmaiden ja siirtymätalousmaiden pyrkimyksiä torjua ja vastustaa korruptiota tehokkaasti.

Perustamalla sopimusvaltioiden konferenssi, jonka tarkoituksena on parantaa sopimusvaltioiden toimintakykyä ja keskinäistä yhteistyötä, pyritään saavuttamaan yleissopimuksen tavoitteet sekä edistämään sen täytäntöönpanoa ja seuraamista.

Yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten alueellisille talouden yhdentymisen järjestöille, jos vähintään yksi niiden jäsenvaltio on allekirjoittanut yleissopimuksen. Yleissopimus tulee voimaan 90. päivänä sen päivän jälkeen, jona 30. ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2008/801/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2008 korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 287, 29.10.2008). Tällä päätöksellä korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta. Päätöksellä annetaan neuvoston puheenjohtajavaltiolle valtuudet nimetä henkilöt, jotka valtuutetaan tallettamaan virallista vahvistamista koskeva yhteisön asiakirja. Asiakirja sitoo yhteisöä. Siihen sisältyy ilmoitus yhteisön toimivallasta yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa (liite II) sekä lausuma yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevien riita-asioiden ratkaisemisesta (liite III).

See also

Lisätietoja on seuraavilla verkkosivuilla:

Viimeisin päivitys 12.12.2008

Top