Help Print this page 
Title and reference
Puolustukseen liittyvät tuotteet: EU:ssa tapahtuvia siirtoja koskevat säännöt - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Puolustukseen liittyvät tuotteet: EU:ssa tapahtuvia siirtoja koskevat säännöt - EUR-Lex

Direktiivillä pyritään helpottamaan puolustukseen liittyvien tuotteiden liikkuvuutta Euroopan unionissa. Tätä varten kansallisia lupamenettelyjä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan edistämällä rationaalisempaa koonti- ja yleissiirtolupiin perustuvaa järjestelmää, jossa eniten rasitteita aiheuttavia lupia – yksittäislupia – myönnettäisiin vain poikkeuksellisesti.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tavoitteena on helpottaa puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja Euroopan unionissa (EU) sekä parantaa puolustusteollisuuden kilpailukykyä Euroopassa ja kehittää jäsenvaltioiden välistä teollista yhteistyötä.

Direktiivillä perustetaan EU:n lupajärjestelmä, joka perustuu tuotteiden toimittajille myönnettäviin siirtolupiin. Lupajärjestelmä lisää EU:ssa tapahtuvien siirtojen avoimuutta ja turvallisuutta. Siten se edistää myös eurooppalaisten puolustustuotteiden hankintoja, kunnossapitoa ja korjausta.

Direktiiviä sovelletaan puolustukseen liittyviin tuotteisiin, jotka on luetteloitu direktiivin liitteessä. Komissio saattaa luettelon säännöllisesti ajan tasalle, jotta se vastaisi tarkasti Euroopan unionin yhteistä puolustustarvikeluetteloa.

Siirtoluvat

Direktiivin mukaan puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoon on saatava ennakkolupa siltä jäsenvaltiolta, josta puolustukseen liittyviä tuotteita aiotaan siirtää.

Direktiivissä täsmennetään, että puolustukseen liittyvien tuotteiden kuljetukseen jäsenvaltioiden kautta tai niiden saapumiseen sen jäsenvaltion alueelle, johon vastaanottaja on sijoittautunut, ei vaadita muiden jäsenvaltioiden myöntämää siirtolupaa, paitsi yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä, kuten kuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi.

Siirtoluvat jaetaan kolmeen luokkaan:

 • yleisluvat
 • koontiluvat
 • yksittäisluvat.

Jäsenvaltiot julkaisevat yleislupia kaikille omalla alueellaan sijaitseville ja yleisluvan ehdot täyttäville toimittajille. Lupien ansiosta tuotteiden toimittajat voivat toteuttaa useita puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja yhdelle tai useammalle toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle vastaanottajalle tai vastaanottajaryhmälle.

Direktiivissä säädetään ne tapaukset, joissa yleissiirtolupaa on voitava joka tapauksessa käyttää: siirrot sertifioiduille yrityksille tai muiden jäsenvaltioiden puolustusvoimille, siirrot esittely-, arviointi- ja näyttelytarkoitusta varten sekä huoltoa ja korjausta varten.

Tämäntyyppiset luvat voivat kattaa myös hallitustenväliseen yhteistyöohjelmaan liittyvät siirrot.

Koontilupa myönnetään hakemuksesta yksittäiselle toimittajalle. Jäsenvaltiot päättävät toimittajan hakemuksen perusteella koontiluvan kattamat alat, luvan voimassaoloajan (kolme vuotta; lupa on uusittavissa) ja sallitut vastaanottajat.

Myös yksittäislupia myönnetään hakemuksesta toimittajille. Ne koskevat vain yhtä tuotteiden siirtoa ainoastaan yhdelle vastaanottajalle. Direktiivin mukaan yksittäislupia voidaan käyttää vain neljässä tapauksessa:

 • jos hakemus koskee vain yhtä siirtoa
 • jos jäsenvaltion keskeiset turvallisuusedut tai yleiseen järjestykseen liittyvät syyt sitä edellyttävät
 • jos lupa on välttämätön jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden ja sitoumusten noudattamiseksi
 • jos on painavia syitä uskoa, että toimittaja ei pysty täyttämään kaikkia koontisiirtoluvan myöntämiseen vaadittavia ehtoja.

Toimittajien tiedonantovelvoitteet

Jäsenvaltiot valvovat, että puolustukseen liittyvien tuotteiden toimittajat:

 • tiedottavat vastaanottajille tuotteen loppukäyttöön liittyvistä siirtoluvan ehdoista
 • ilmoittavat sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, josta ne haluavat siirtää tuotteita, aikomuksestaan käyttää yleislupaa ensimmäisen kerran
 • pitävät yksityiskohtaista kirjanpitoa siirroistaan.

Vastaanottajien luotettavuustodistukset

Direktiivillä otetaan käyttöön järjestelmä luotettavuustodistusten myöntämiseksi tuotteiden vastaanottajille. Järjestelmän tarkoituksena on varmistua vastaanottajien kyvystä noudattaa puolustusalan tuotteiden erityisluonteeseen liittyviä turvallisuusmääräyksiä.

Jäsenvaltiot nimittävät viranomaisen, jonka tehtävä on sertifioida alueellaan sijaitsevat vastaanottajat. Sertifiointi perustuu seuraaviin kriteereihin:

 • osoitettu kokemus puolustukseen liittyvässä toiminnassa
 • asian kannalta merkityksellinen, puolustukseen liittyviä tuotteita koskeva teollinen toiminta
 • yrityksen ylemmän tason vastuuhenkilön nimittäminen siirtoja ja vientiä varten
 • yrityksen kirjallinen sitoumus siitä, että vastaanotetun komponentin tai tuotteen loppukäyttöä ja vientiä koskevia erityisehtoja noudatetaan
 • kirjallinen sitoumus siitä, että yritys toimittaa viranomaisille pyydetyt tiedot, jotka koskevat sellaisten tuotteitten loppukäyttäjiä tai loppukäyttöä, jotka yritys on vienyt, siirtänyt tai vastaanottanut toisen jäsenvaltion myöntämän luvan nojalla
 • kuvaus yrityksessä toteutettavasta sisäisestä vaatimustenmukaisuusohjelmasta tai vienninhallintajärjestelmästä.

Sertifikaatti myönnetään enintään viideksi vuodeksi ja siinä ilmoitetaan sen myöntäneen viranomaisen nimi, vastaanottajan nimi ja osoite, sertifikaatin antamispäivä ja voimassaoloaika sekä lausuma siitä, että vastaanottaja täyttää vaatimukset. Jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan toisessa jäsenvaltiossa tämän direktiivin mukaisesti annetut luotettavuustodistukset.

Jäsenvaltiot julkaisevat ja pitävät säännöllisesti ajan tasalla luetteloa sertifioiduista yrityksistä ja antavat sen tiedoksi muille jäsenvaltioille ja komissiolle, joka julkaisee sen yleisölle internetsivustollaan.

Jos jäsenvaltio katsoo, että on olemassa vakava vaara, että sertifioitu vastaanottaja toisessa jäsenvaltiossa ei noudata jotakin yleissiirtolupaan liitettyä ehtoa, se ilmoittaa asiasta luvan myöntäneelle jäsenvaltiolle ja pyytää sitä arvioimaan tilanteen. Jos syytä epäilyyn on edelleen, se voi väliaikaisesti peruuttaa siirtoluvan ilmoitettuaan tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Lisäksi komission suosituksessa 2011/24/EU luotettavuustodistusten antamisesta puolustusalan yrityksille annetaan jäsenvaltioille käytännön neuvoja luotettavuustodistusten antamista koskevan järjestelmän toteuttamisesta.

Taustaa

Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoon sovellettiin EU:ssa 27 jäsenvaltion kansallisia lupajärjestelmiä, joissa menettelyt ja soveltamisalat sekä luvansaannin kesto poikkesivat toisistaan suuresti. Järjestelmien epäyhtenäisyys haittasi sekä eurooppalaisten puolustusalan yritysten kilpailukykyä että aidosti eurooppalaisten Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden perustamista. Lisäksi lupien saantiin liittyvät rajoitukset EU:ssa osoittautuivat kohtuuttomiksi valvonnan todelliseen tarpeeseen nähden sikäli, että vuosittain jätetyistä tuhansia lupahakemuksia kaikki hyväksyttiin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2009/43/EY

30.6.2009

30.6.2011

EUVL L146, 10.6.2009

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2010/80/EU

14.12.2010

30.6.2011

EUVL L 308, 24.11.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission direktiivi 2012/10/EU , annettu 22 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelosta [EUVL L 85, 24.3.2012] : direktiivi päivittää direktiivin 2009/43/EY yhteisön sisällä tapahtuvien puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevista ehdoista, neuvoston hyväksyttyä 21 päivänä helmikuuta 2011 ajantasaistetun Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi lainsäädäntöä 24. kesäkuuta 2012 mennessä.

12.11.2013

Top