Help Print this page 
Title and reference
Julkisesti noteerattujen yritysten osakkeenomistajien oikeudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Julkisesti noteerattujen yritysten osakkeenomistajien oikeudet

Julkisesti noteerattujen yritysten osakkeenomistajien on voitava käyttää oikeuksiaan tosiasiallisesti kaikkialla Euroopan unionissa. Tämän vuoksi tässä direktiivissä asetetaan julkisesti noteerattujen yritysten osakkeenomistajien oikeuksia koskevat yhteiset vaatimukset sellaisten osakkeiden osalta, jotka antavat äänioikeuden yhtiökokouksessa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä.

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä säädetään vähimmäisvaatimuksista, joilla helpotetaan osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä julkisesti noteerattujen yritysten yhtiökokouksissa erityisesti silloin, kun toimitaan jäsenvaltioiden rajojen yli. Siinä pyritään myös ottamaan huomioon nykyaikaisen teknologian tuomat mahdollisuudet.

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, joiden päätoimipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja jonka osakkeilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla *. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle yhteissijoitusyritykset eli yritykset, joiden ainoana tarkoituksena on sijoittaa yleisöltä ja osuuskunnilta saatuja varoja.

Ennalta yhtiökokoukselle annettavien tietojen osalta yritysten täytyy:

  • lähettää kutsut viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta;
  • sisällyttää kutsuun olennaiset tiedot (yhtiökokouksen päivämäärä, paikka, alustava asialista, osallistumis- ja äänestysmenettelyjen kuvaus jne.);
  • julkaista yrityksen internetsivulla kutsu, päätösehdotusten koko teksti ja olennaiset käytännön tiedot (osakkeiden ja äänten kokonaismäärä, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat tai kutakin asialistan kohtaa koskevat selitykset, mahdolliset äänestyslomakkeet).

Osakkeenomistajilla on oltava oikeus erikseen tai yhdessä saada asialistalle asioita ja siten muuttaa asialistaa sekä tehdä päätösehdotuksia. Tämä oikeus rajataan kuitenkin osakkeenomistajiin, joiden hallussa on vähintään viiden prosentin osuus osakepääomasta. Lisäksi jäsenvaltiot määräävät näiden oikeuksien käytölle asetettavasta määräajasta.

Osakkeenomistajat voivat tehdä asialistan asioita koskevia kysymyksiä ja yrityksen on vastattava esitettyihin kysymyksiin. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan estä ryhtymästä toimenpiteisiin osakkeenomistajan yksilöimiseksi tai yleiskokouksen sujuvuuden varmistamiseksi.

Tämän direktiivin nojalla ei saa asettaa osakkeenomistajien osallistumiselle eikä äänestämiselle yhtiökokouksessa muita erityisrajoituksia kuin määräpäivän. Yhtiökokouksessa voivat äänestää henkilöt, jotka ovat osakkeenomistajia määräpäivänä. Kukin jäsenvaltio päättää yhden ainoan määräpäivän, jota sovelletaan kaikkiin alueelleen sijoittautuneisiin julkisesti noteerattuihin yrityksiin; ne voivat kuitenkin sulkea tämän ulkopuolelle yritykset, jotka antavat rekisteröityjä osakkeita ja jotka näin ollen voivat yksilöidä osakkeenomistajat yhtiökokouspäivänä. Yhtiökokous on järjestettävä 30 päivän kuluessa määräpäivästä, ja yhtiökokouskutsu on lähetettävä vähintään 8 päivää ennen määräpäivää.

Äänestystä koskevat säännöt

Jäsenvaltioiden on poistettava kaikki rajoitukset sille, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen sähköisesti.

Kukin osakkeenomistaja voi äänestää valtakirjan välityksellä antamalla valtakirjan luonnolliselle tai oikeushenkilölle, joka osallistuu yhtiökokoukseen ja käyttää hänen oikeuksiaan hänen puolestaan. Jäsenvaltiot poistavat kaikki rajoitukset sille, kenet osakkeenomistaja voi valtuuttaa asiamiehekseen; asiamiehen on kuitenkin oltava oikeustoimikelpoinen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää tietyistä rajoituksista tai velvoitteista tapauksissa, joissa asiamiehen ja osakkeenomistajan välillä on mahdollisia eturistiriitoja. Asiamiesten määrää ja heidän nimittämiselleen varattua ajanjaksoa voidaan myös rajoittaa.

Jäsenvaltioiden on sallittava, että osakkeenomistajat nimeävät asiamiehen (tai peruuttavat asiamiehen nimeämisen) sähköisesti. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa valtakirjan hyväksyttävyydelle muita muotovaatimuksia kuin sen, että valtakirjan on oltava kirjallinen.

Jos kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan äänioikeuden käyttöä koskevien tiettyjen tietojen antamista etukäteen, tällaisten tietojen on kuitenkin ammattimaisesti asiakkaan nimissä toimivien osakkeenomistajien osalta rajoituttava tietoihin, joiden perusteella voidaan yksilöidä kyseinen asiakas sekä tämän hallussa olevien osakkeiden määrä ja niitä vastaava äänioikeus.

Jäsenvaltioiden on sallittava yhtiöiden tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus äänestää kirjeitse ennen yhtiökokousta.

Yritysten on tehtävä jokaisesta päätöksestä tarkka ääntenlaskenta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että äänet lasketaan vain päätöksen hyväksymiseen tarvittavan enemmistön saavuttamiseen saakka, jos yksikään osakkeenomistaja ei vaadi tarkkaa ääntenlaskentaa. Yritysten on julkistettava internetsivuillaan yleiskokouksen äänestystulokset 15 päivän kuluessa yleiskokouksesta.

Tausta

Vuonna 2003 antamassaan tiedonannossa "Yhtiöoikeuden uudistaminen ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantaminen Euroopan unionissa – etenemissuunnitelma" [KOM(2003) 284 lopullinen] komissio ehdotti aloitteita julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajien oikeuksien vahvistamiseksi ja rajat ylittävään äänestämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Direktiivillä 2004/109/EY ratkaistiin kysymys tiedoista, joita liikkeeseenlaskijoiden on julkaistava markkinoilla. Tällä direktiivillä pyritään vahvistamaan sijoittajansuojaa helpottamalla tiedonsaantia ja oikeuksien käyttöä erityisesti toimittaessa jäsenvaltioiden rajojen yli.

Asiakirjan avainkäsitteet

  • Säännellyt markkinat: markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämä ja/tai hallinnoima monenkeskinen järjestelmä, joka kyseisessä järjestelmässä kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressit tai helpottaa niiden yhteen kokoamista.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/36/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2005/0265]

3.8.2007

3.8.2009(10 artikla, 3 kohta: 3.8.2012)

EUVL L 184, 14.7.2007.

Viimeisin päivitys 14.04.2008

Top