Help Print this page 
Title and reference
Terrorismiin liittyviä sieppauksia koskeva tietojenvaihto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Terrorismiin liittyviä sieppauksia koskeva tietojenvaihto

Tällä suosituksella pyritään lopettamaan terrorismiin liittyvät sieppaukset. Tätä varten neuvosto kehottaa keräämään taustatietoja, luomaan yhteyksiä ja käynnistämään keskusteluja, ja luettelee tiedot, joita jäsenvaltioiden tulisi vaihtaa.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus 2007/562/EY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2007, terrorismiin liittyviä sieppauksia koskevasta tietojenvaihdosta.

TIIVISTELMÄ

Terroristiryhmien tekemät sieppaukset ovat haaste, johon jäsenvaltioiden on vastattava. Sieppausten lopettamisen helpottamiseksi neuvosto suosittelee jäsenvaltioille tietojenvaihtoa.

Tällaisen tilanteen kokeneiden jäsenvaltioiden kokemuksia on hyödynnettävä kaikkien jäsenvaltioiden valmiuksien lisäämiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot toimittavat lomakkeen, johon kirjataan turvaluokittelemattomat tiedot sieppaustapauksista. Tiedot toimitetaan ainoastaan kansainväliseen terrorismiin liittyvistä tapauksista ja vasta tapauksen selvittämisen jälkeen.

Tietojen ilmoittaminen

Jäsenvaltiot toimittavat tiedot teosta, uhreista ja tekijöistä. Henkilötietoja toimitettaessa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä.

Teosta ilmoitetaan paikka, alkamis- ja päättymisajankohta, toimintatapa, teon tarkoitus ja käytettiinkö sovittelijaa.

Uhreista ilmoitetaan heidän kansalaisuutensa, sukupuolensa, maassa oleskelunsa syy ja kielitaitonsa.

Terroristeista ilmoitetaan heidän ideologiansa, teosta vastaava ryhmä, heidän kansalaisuutensa, kielitaitonsa, toimintatapansa ja keinot, joita he käyttivät julkisuuden saamiseksi.

Yhteystoimistot hoitavat terrorismia koskevan tietojenvaihdon Euroopan tasolla. Jäsenvaltiot ilmoittavat tiedot Europolille ja tarkastelevat tietojen määrän ja laadun perusteella, onko tietokannan perustaminen tarkoituksenmukaista.

Jäsenvaltiot laativat luettelon kaikista vuoden 2001 jälkeen tapahtuneista sieppauksista sekä yhteystietoluettelon tietojen toimittamista varten.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Suositus 2007/562/EY

-

-

EUVL L 214, 17.8.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä [EUVL L 253, 29.9.2005].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2004, lainvalvontaviranomaisten tiedonsaantioikeuksien parantamisesta [KOM(2004) 429 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 25.10.2007

Top