Help Print this page 
Title and reference
Pöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä

Pöytäkirjan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua tämäntyyppistä salakuljetusta sekä edistää allekirjoittajavaltioiden yhteistyötä ja suojella uhrien oikeuksia. Se on lisätty kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen, jotta saataisiin käyttöön maahanmuuttajien salakuljetuksen vastainen kansainvälinen asiakirja.

SÄÄDÖKSET

Neuvoston päätökset 2006/616/EY ja 2006/617/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tarkoituksena on maahanmuuttajien salakuljetuksen ehkäiseminen ja torjunta sekä valtioiden välisen yhteistyön edistäminen tällä alalla.

Allekirjoittajavaltioiden on säädettävä rangaistaviksi teoiksi seuraavat toimet, kun niillä tavoitellaan taloudellista tai aineellista hyötyä:

  • maahanmuuttajien salakuljetus eli henkilön salakuljetus valtioon, jonka asukas tai kansalainen hän ei ole
  • väärennetyn matkustus- tai henkilöllisyysasiakirjan valmistus
  • henkilöllisyysasiakirjojen käyttö muun henkilön kuin niiden haltijan toimesta
  • väärennettyjen asiakirjojen hankkiminen ja antaminen
  • maassa oleskelun mahdollistaminen sellaiselle henkilölle, joka ei täytä lailliselle maassa oleskelulle asetettuja edellytyksiä.

Maahanmuuttajien turvallisuuden tai hengen vaarantaminen sekä epäinhimillinen tai halventava kohtelu on katsottava raskauttaviksi asianhaaroiksi. Salakuljetuksen uhreiksi joutuneita maahanmuuttajia vastaan ei myöskään voida nostaa rikossyytettä.

Pöytäkirjaa sovelletaan näiden rikosten ehkäisyyn sekä niitä koskevaan tutkintaan ja syytteeseenpanoon, kun kyse on kansainvälisestä rikollisuudesta, johon on osallisena järjestäytynyt rikollisryhmä. Pöytäkirjan tarkoituksena on myös näiden rikosten uhrien suojelu.

Meritse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen torjuntatoimenpiteet

Kun valtio epäilee kansallisuudettoman aluksen syyllistyvän maahanmuuttajien salakuljetukseen, alukseen voidaan nousta ja se voidaan tarkastaa.

Kun valtio epäilee ulkomailla rekisteröidyn aluksen syyllistyvän maahanmuuttajien salakuljetukseen, se ilmoittaa siitä lippuvaltiolle ja pyytää siltä rekisteröintivahvistusta. Kyseinen pyyntö on käsiteltävä mahdollisimman pian. Jos epäilyt osoittautuvat perustelluiksi, pyynnön esittänyt valtio voi nousta alukseen ja tarkastaa sen ja toteuttaa sen jälkeen alusta sekä aluksella olevia henkilöitä ja lastia koskevat aiheelliset toimenpiteet. Sen on myös huolehdittava aluksella olevien henkilöiden turvallisuudesta ja inhimillisestä kohtelusta. Näitä päätöksiä ei kuitenkaan voida tehdä ilman lippuvaltion antamaa lupaa, ellei kyseessä ole välitön vaaratilanne.

Ainoastaan valtion aluksilla on valtuudet toteuttaa alukseen nousua ja sen tarkastamista koskevia toimenpiteitä.

Kansainvälinen yhteistyö

Sopimusvaltiot huolehtivat rajavalvonnan vahvistamisesta, ja niillä on oikeus evätä maahanmuuttajien salakuljetukseen osallistuvien henkilöiden maahanpääsy.

Maiden, joilla on yhteisiä rajoja tai jotka sijaitsevat salakuljetusreiteillä, on vaihdettava tiettyjä tietoja, kuten tietoja salakuljettajien käyttämistä maahantulopaikoista ja määränpäistä, käytettävistä kuljetusreiteistä ja ‑välineistä, maahanmuuttajien kätkentämenetelmistä jne.

Maahanmuuttoviranomaisille ja muille toimivaltaisille viranomaisille on järjestettävä koulutusta ihmiskaupan torjunnasta, maahanmuuttajien inhimillisestä kohtelusta ja heidän oikeuksiensa kunnioittamisesta. Valtiot tekevät yhteistyötä keskenään ja kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen sekä muiden asiaan liittyvien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa varmistaakseen koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden.

Lisäksi valtiot, joilla on alan asiantuntemusta ja riittävästi teknisiä resursseja, avustavat maahanmuuttajien lähtö- tai kauttakulkumaita.

Torjunta-, suojelu-, avustus- ja palauttamistoimenpiteet

Kukin valtio järjestää tiedotuskampanjoita yleisen tietoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi valtiot tukevat kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla järjestettäviä kehitys- ja yhteistyöohjelmia tämäntyyppisen kaupan perimmäisten sosiaalis-taloudellisten syiden, erityisesti alikehittyneisyyden ja köyhyyden, poistamiseksi.

Lisäksi valtioiden on tehtävä tarvittavat järjestelyt suojatakseen salakuljetuksen uhreiksi joutuneiden maahanmuuttajien oikeuksia ja otettava samalla huomioon naisten ja lasten erityistarpeet. Niiden on tarjottava maahanmuuttajille riittävä suoja kaikenlaista väkivaltaa vastaan sekä asianmukaista apua niille salakuljetuksen kohteeksi joutuneille maahanmuuttajille, joiden turvallisuus ja terveys ovat sen takia vaarantuneet.

Pöytäkirjan osapuolina olevat valtiot sitoutuvat helpottamaan sellaisten salakuljetuksen kohteeksi joutuneiden henkilöiden paluuta, jotka ovat niiden kansalaisia tai joilla on oikeus oleskella niiden alueella, rajoittamatta kuitenkaan kyseisten henkilöiden vastaanottajavaltion lainsäädännön mukaisten oikeuksien soveltamista. Valtioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimet paluun järjestämiseksi hallitusti ja siten, että henkilön turvallisuus ja ihmisarvo otetaan asianmukaisesti huomioon.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätökset 2006/616/EY ja 2006/617/EY

24.7.2006

-

EUVL L 262, 22.9.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätökset 2006/618/EY ja 2006/619/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä, torjumista ja rankaisemista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä [EUVL L 262, 22.9.2006]. Pöytäkirjan tarkoituksena on ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäiseminen ja torjunta sekä ihmiskaupan uhrien suojelu ja auttaminen. Sillä edistetään kansainvälistä yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Neuvoston direktiivi 2004/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi [EUVL L 261, 6.8.2004].

Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä [EYVL L 328, 5.12.2002].

Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten [EYVL L 328, 5.12.2002].

See also

  • Euroopan komission sisäasioiden pääosaston sivusto:
  • Euroopan unionin ihmiskaupan torjuntaa käsittelevä sivusto (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 22.12.2011

Top