Help Print this page 
Title and reference
Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt: sovittelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt: sovittelu

Tämä direktiivi helpottaa sovittelun käyttöä rajatylittävien riitojen ratkaisumenetelmänä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä Euroopan unioni (EU) aikoo edistää riitojen sovinnollista ratkaisua erityisesti lisäämällä sovittelun käyttöä. Direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot sallivat tuomioistuinten ehdottaa osapuolille sovittelumenettelyä niitä siihen kuitenkaan pakottamatta.

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan rajatylittävissä riidoissa siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin lukuun ottamatta vero-, tulli- ja hallinto-oikeudellisia asioita sekä valtion vastuuta teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä. Direktiiviä ei sovelleta Tanskassa.

Sovittelulla aikaansaatujen sopimusten täytäntöönpano

Vaikka sovittelulla aikaansaatuja sopimuksia noudatetaan vapaaehtoisesti, direktiivillä halutaan varmistaa, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön menettelyn, jolla sovittelulla aikaansaatu sopimus voidaan osapuolten pyynnöstä vahvistaa tuomioistuimen tai jonkin viranomaisen antamalla tuomiolla, päätöksellä tai virallisella asiakirjalla.

Tämä menettely mahdollistaa sovittelulla aikaansaatujen sopimusten vastavuoroisen tunnustamisen ja täytäntöönpanon kaikkialla EU:ssa oikeudellisten päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa säädetyin edellytyksin.

Vanhentumisajan keskeyttäminen

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, ettei määrä- tai vanhentumisaikojen umpeutuminen estä osapuolia panemasta sovittelun pohjalta vireille oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä.

Sovittelun luottamuksellisuuden ja laadun varmistaminen

Sovittelijat tai sovittelumenettelyyn osallistuvat henkilöt eivät ole velvollisia todistamaan oikeudenkäynnissä sovittelumenettelyn yhteydessä esiin tulleista seikoista. Tämä on sallittua vain seuraavissa tapauksissa:

  • tarve syntyy yleiseen järjestykseen liittyvistä pakottavista syistä henkilön ruumiillisen koskemattomuuden loukkaamisen estämiseksi
  • sovittelulla aikaansaadun sopimuksen sisällön julkituominen on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi tai täytäntöön panemiseksi.

Jäsenvaltioiden on myös tuettava sovittelijoiden koulutusta sekä alan vapaaehtoisten menettelysääntöjen laatimista ja soveltamista.

Taustaa

Direktiivi on jatkoa vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä vuonna 2002 julkaistulle vihreälle kirjalle ja lokakuussa vuonna 2004 laadituille sovittelijoiden menettelysäännöille.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2008/52/EY

12.6.2008

21.5.2011 (10 artikla: 21.11.2010)

EUVL L 136, 24.5.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Kohti kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevaa EU:n horisontaalista kehystä [ COM(2013) 401 final - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Tässä tiedonannossa annetaan selonteko julkisen kuulemisen yhteydessä ilmaistuista keskeisistä mielipiteistä. Komissio toteutti vuonna 2011 julkisen kuulemisen otsikolla Kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeva johdonmukainen eurooppalainen lähestymistapa. Tiedonannossa esitetään myös komission kanta eräisiin olennaisiin kysymyksiin, ja sen ohella esitetään komission suositus, jonka mukaan kaikilla EU:n jäsenvaltioilla olisi oltava käytössään tiettyihin yhteisiin eurooppalaisiin periaatteisiin perustuva kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeva kansallinen järjestelmä.

Komission näkemyksen mukaan kollektiivisilla sovittelumenettelyillä, kuten sovittelulla, voi olla hyödyllinen täydentävä rooli oikeusjutuissa. Siksi komissio suosittelee, että jäsenvaltiot kehittävät näitä kollektiivisia sovittelumenettelyjä.

Viimeisin päivitys 27.03.2014

Top