Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akkreditointi ja markkinavalvonta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akkreditointi ja markkinavalvonta

Tässä käsitellyn asetuksen tarkoituksena on luoda yhteinen kehys akkreditoinnille Euroopan unionissa (EU) ja helpottaa sen myötä tavaroiden liikkumista jäsenvaltioiden välillä. Akkreditointi on julkisen valvonnan viimeinen vaihe vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmässä, ja sillä todistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tekninen pätevyys.

Asetuksessa määritetään myös puitteet tuotteiden valvonnalle Euroopan markkinoilla, jotta voidaan varmistaa, että tuotteet vastaavat vaatimuksia, joilla varmistetaan julkisten etujen suojaamisen korkea taso. Lisäksi asetuksessa esitetään CE-merkintää koskevia sääntöjä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa annetaan selkeät säännöt sellaisten jäsenvaltioissa sijaitsevien arviointilaitosten akkreditoinnin järjestämistä ja toimintaa varten, jotka vastaavat vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävistä sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

Yleisten etujen kuten yleisen terveyden ja turvallisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojelun, ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden suojaamisen vaatimuksiin vastaamiseksi on tärkeää taata korkea markkinavalvonnan taso.

Näillä säännöillä vahvistetaan jo voimassa olevaa järjestelmää heikentämättä nykyisiä säädöksiä kuten yleisestä tuoteturvallisuudesta annettua direktiiviä, joka on osoittautunut yleisesti toimivaksi.

Akkreditointi

Käsillä olevassa asetuksessa vahvistetaan EU:n akkreditointipolitiikan puitteet. Siinä säädetään ensimmäisen kerran akkreditointia koskeva yhteinen oikeusperusta ja luodaan siten kattava oikeudellinen kehys, jolla säännellään akkreditoinnin järjestämistä Euroopan talousalueella (ETA) 1. tammikuuta 2010 alkaen.

Akkreditointi määritellään julkisen valvonnan viimeiseksi tasoksi, jolla varmistetaan vapaaehtoisten tai pakollisten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten asianmukaisuus. Akkreditointia ei käytetä kaupallisiin tarkoitusperiin sikäli kuin se heikentää akkreditoinnin arvoa ja uskottavuutta.

Akkreditoinnin ominaispiirteet ovat seuraavat:

 • kussakin jäsenvaltiossa on vain yksi akkreditointielin
 • akkreditointielimet ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset eivät kilpaile keskenään
 • akkreditointi on viranomaistoimintaa
 • akkreditointielimet ovat voittoa tavoittelemattomia ja noudattavat puolueettomuuden ja objektiivisuuden periaatteita.

Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestö (European co-operation for Accreditation, EA) (EN) vastaa kansallisten akkreditointielinten pätevyyttä ja toimintaa koskevan vertaisarvioinnin hallinnoinnista. Vertaisarviointimekanismin avulla EA parantaa kansallisten akkreditointielinten palvelujen laatua ja edistää siten vaatimustenmukaisuustodistusten vastavuoroista hyväksyntää EU:n alueella ja muualla maailmassa.

Markkinavalvonta

Jäsenvaltiot vastaavat markkinoidensa tehokkaasta valvonnasta. Niillä on velvollisuus järjestää ja toteuttaa tarkkoja tarkastuksia, jotta yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tuotteet täyttävät yleisten etujen kuten terveyden ja turvallisuuden suojaan liittyvät vaatimukset.

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset markkinavalvontaviranomaiset varmistavat tuotteiden valvonnan yhteisön markkinoilla. Niiden tehtävänä on varmistaa seuraavat seikat:

 • tuoteturvallisuusvaatimusten noudattamisen valvonta
 • tuotteiden aiheuttamiin vaaroihin liittyvien valitusten tai raporttien jatkotoimet
 • kyseisten tuotteiden aiheuttamiksi epäiltyjen onnettomuuksien ja terveyshaittojen seuranta
 • korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
 • turvallisuuskysymyksiin liittyvän tieteellisen ja teknisen tietämyksen seuranta ja päivitys
 • tuoteturvallisuutta koskevaan EU:n nopeaan tiedonvaihtojärjestelmään (RAPEX) vaarallisista tuotteista tehtävien ilmoitusten seuranta.

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja varmistettava keskinäinen tietojenvaihto sekä komission ja asiaankuuluvien yhteisön virastojen välinen yhteydenpito.

Markkinavalvontaviranomaiset suorittavat tuotteen ominaisuuksia koskevia asianmukaisia tarkastuksia asiakirjojen perusteella sekä fyysisillä ja laboratoriotarkastuksilla ja voivat vaatia talouden toimijoilta tarvittavat tiedot ja käydä niiden toimitiloissa hoitaakseen valvontatehtävänsä riippumattomasti ja paremmin.

Jos viranomaiset tunnistavat vaaraa aiheuttavan tuotteen, ne varoittavat käyttäjiä asianmukaisin toimenpitein. Kun tuote aiheuttaa vakavan vaaran, jäsenvaltioiden on varmistettava, että

 • tuotteen tietoja ilmoitetaan RAPEX-järjestelmään
 • tuote palautetaan tai vedetään pois markkinoilta
 • tuotetta muutetaan vaaran poistamiseksi.

Jos tuote aiheuttaa vaaraa, jäsenvaltiot ilmoittavat viipymättä päätöksestään ja sen täsmällisistä perusteista asianomaiselle talouden toimijalle ja komissiolle.

Jäsenvaltiot antavat tulliviranomaisille tarvittavat resurssit yhteisön markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa varten, jotta nämä voivat suorittaa asiaankuuluvat tuoteturvallisuustarkastukset ennen tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Jos on olemassa vakava vaara, oletettu tai todellinen, taikka jos tuotteen mukana ei ole vaadittuja asiakirjoja, tulliviranomaiset keskeyttävät kyseisen tuotteen luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen.

Markkinavalvontaviranomaiset ja tulliviranomaiset toimivat yhteistyössä varmistaakseen tuoteturvallisuuden tehokkaan valvonnan.

CE-merkintä on ainoa merkintä, jolla tuotteen vaatimustenmukaisuus Euroopan lainsäädännön mukaisesti voidaan osoittaa, kun tätä merkintää vaaditaan. Merkinnän kiinnittämisestä vastaa valmistaja, joka takaa näin toimiessaan lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamisen. Merkinnän vaatimustenvastaisesta käytöstä on säädetty seuraamuksia, mukaan luettuna rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Unioni voi rahoittaa joitakin tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten säädettyjä toimia.

Tässä käsitelty asetus kumoaa asetuksen (EY) N:o 339/93 1. tammikuuta 2010 alkaen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 765/2008

2.9.2008

-

EUVL L 218, 13.8.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EY) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta [KOM (2013) 75 lopullinen]: Komissio esittää tällä hetkellä voimassa olevien, yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 2001/95/EY, markkinavalvontaa koskevan asetuksen (EY) N:o 765/2008 ja alakohtaisen yhdenmukaistamislainsäädännön perusteella annettujen sääntöjen tarkastamista. Säädösten päällekkäisyydestä on aiheutunut epäselvyyttä taloudellisille toimijoille ja kansallisille viranomaisille. Tällä ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan muiden kuin elintarviketuotteiden nykyistä valvontajärjestelmää sisämarkkinoilla niin, että kaikkiin tuotteisiin sovellettavia sääntöjä yhdistetään mahdollisimman laajalti. Tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat:

 • markkinavalvontaan liittyvien sääntöjen yhdistäminen yhteen ainoaan oikeudelliseen välineeseen, jota sovelletaan kaikilla aloilla;
 • päällekkäisyyksien poistaminen tulevista säännöksistä;
 • yhden valvontajärjestelmän muotoileminen: ehdotuksessa suositellaan yhtä hälytysilmoitusta, joka annetaan unionin nopealla tiedonvaihtojärjestelmällä (RAPEX) vaarallisten tuotteiden osalta;
 • markkinavalvontamenettelyn määritteleminen selkeästi erottelemalla kronologisesti menettelyn eri vaiheet (tasapuolisuus, tietojen julkaiseminen, ilmoittaminen jne.).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008 , annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 218, 13.8.2008].

Viimeisin päivitys: 12.11.2013

Top