Help Print this page 
Title and reference
Palveludirektiivi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Palveludirektiivi

Palvelujen todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi annettiin ns. palveludirektiivi, jolla pyritään edistämään palveluntarjoajien vapautta sijoittautua toisiin jäsenvaltioihin ja palvelujen vapaata tarjoamista jäsenvaltioiden välillä. Direktiivin tarkoituksena on myös laajentaa palvelujen vastaanottajien saatavilla olevaa valikoimaa ja parantaa sekä kuluttajille että palveluja käyttäville yrityksille tarjottavien palvelujen laatua.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla [EUVL L 376, 27.12.2006].

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä 2006/123/EY luodaan yleinen oikeudellinen kehys, jonka avulla edistetään palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, että samalla taataan palvelujen korkea laatu.

Direktiivissä on neljä perusperiaatetta

 • edistetään sijoittautumisen ja palvelujen tarjoamisen vapautta EU:ssa
 • vahvistetaan palvelujen vastaanottajien oikeuksia palvelujen käyttäjinä
 • edistetään palvelujen laatua
 • luodaan jäsenvaltioiden välille toimiva hallinnollinen yhteistyö.

Soveltamisala

Direktiivillä luodaan yleinen oikeudellinen kehys kaikkia taloudellista vastiketta vastaan tarjottavia palveluja (lukuun ottamatta direktiivin ulkopuolelle jätettyjä palveluja) varten ottaen huomioon tiettyjen toimien tai ammattien erikoisluonne.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluu suuri joukko erilaisia palvelutoimintoja, joiden osuus EU:n BKT:stä ja työllisyydestä on noin 40 prosenttia. Se kattaa muun muassa seuraavat palvelut

 • rakennusala ja käsiteollisuus
 • vähittäiskauppa
 • useimmat säännellyt ammatit (esimerkiksi asianajajat, arkkitehdit, insinöörit ja kirjanpitäjät)
 • yritystoimintaan liittyvät palvelut (kiinteistöjen huolto, liikkeenjohdon konsultointi ja mainonta)
 • matkailu
 • kiinteistöalan palvelut
 • yksityiskoulutus.

Useantyyppiset palvelut jäävät tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Niitä ovat muun muassa

 • rahoituspalvelut
 • televerkot
 • kuljetusala
 • terveydenhuoltopalvelut
 • pelitoiminta
 • määrätyt sosiaalipalvelut.

Direktiiviä sovelletaan seuraavissa kahdessa tapauksessa

 • Kun kyseessä on pysyvän yritystoiminnan perustaminen, toisin sanoen kun yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yritys haluaa perustaa pysyvän toimipaikan (yrityksen tai tytäryhtiön) kotimaahansa tai toiseen EU-maahan
 • Kun kyseessä on rajatylittävä palvelujen tarjoaminen, toisin sanoen kun EU-maahan sijoittautunut yritys haluaa tarjota palveluja toisessa EU-maassa perustamatta sinne pysyvää toimipaikkaa tai kun EU-maassa oleskeleva kuluttaja haluaa käyttää toiseen EU-maahan sijoittautuneen palveluntarjoajan palveluja.

Lisäksi myös palvelujen vastaanottajilla, etenkin kuluttajilla ja yrityksillä, on direktiivin ansiosta paremmat mahdollisuudet käyttää suurempaa palveluvalikoimaa, koska

 • palvelujen vastaanottajille tiedotetaan paremmin palveluntarjoajista sekä kaupan jälkeisestä takuusta ja korjauksesta
 • direktiivissä kielletään kansalaisuuteen tai palvelun vastaanottajan asuinpaikkaan perustuva syrjintä.

Hallinnon yksinkertaistaminen

Direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot yksinkertaistamaan kaikkia palvelutoimintojen perustamisen ja suorittamisen yhteydessä käytettäviä menettelyjä. Muotovaatimukset kuten alkuperäisten asiakirjojen, virallisten käännösten tai oikeaksi todistettujen jäljennösten esittämistä koskevat velvoitteet on poistettava poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Joulukuusta 2009 lähtien yritysten ja yksityishenkilöiden on voitava suorittaa kaikki välttämättömät muodollisuudet verkossa, keskitetyissä asiointipisteissä.

Keskitetyt asiointipisteet ovat kunkin EU-maan kansallisten viranomaisten perustamia sähköiseen viranomaisasiointiin tarkoitettuja portaaleja. Palveluntarjoajat voivat käyttää asiointipisteitä

 • hankkiakseen yksityiskohtaista tietoa yrittäjyydestä ulkomailla tai alkuperämaassaan
 • yrityksen perustamiseen liittyvien muodollisuuksien hoitamiseen verkossa
 • rajatylittävään palvelujen tarjoamiseen liittyvien muodollisuuksien hoitamiseen verkossa.

Palvelutoiminnan kehittymistä haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen

Sijoittautumisvapauden edistämiseksi direktiivissä säädetään seuraavaa

 • lupasääntöjen yhteensopivuutta on arvioitava syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteen valossa ja palvelutoimintoihin sovellettavissa lupaehdoissa ja -menettelyissä on noudatettava tiettyjä periaatteita
 • kielletään tiettyjen jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevat tietyt oikeudelliset vaatimukset, joita ei voida perustella, kuten kansallisuutta koskevat vaatimukset
 • useiden muiden oikeudellisten vaatimusten yhteensopivuutta on arvioitava syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteen valossa.

Rajat ylittävän väliaikaisen palvelujen tarjoamisen vapauden edistäminen

Jotta palveluja voitaisiin tarjota vapaammin, direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on taattava vapaa pääsy palvelutoiminnan harjoittamiseen sekä sen vapaa harjoittaminen alueellaan. Se jäsenvaltio, jonne palveluntarjoaja sijoittautuu, voi määrätä palveluntarjoajan noudattamaan omia vaatimuksiaan ainoastaan, jos tällaiset vaatimukset ovat syrjimättömiä, oikeasuhteisia ja oikeutettuja yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien syiden vuoksi.

Direktiivissä säädetään myös useista merkittävistä poikkeuksista tähän periaatteeseen, kuten poikkeuksista, jotka liittyvät ammattipätevyyteen, työntekijöiden tilapäiseen lähettämiseen ja yleisen taloudellisen edun mukaisiin palveluihin.

Kuluttajien oikeuksien vahvistaminen palvelujen käyttäjinä

Palvelujen vastaanottajien oikeuksien suojelemiseksi direktiivissä

 • täsmennetään, että palvelujen vastaanottajilla on oikeus käyttää muiden jäsenvaltioiden palveluja
 • vahvistetaan palvelujen vastaanottajien oikeus saada tietoja säännöistä, joita sovelletaan palveluntarjoajiin riippumatta siitä, mikä on palveluntarjoajan sijoittautumispaikka, ja palveluntarjoajan tarjoamista palveluista.

Palvelujen laadun varmistaminen

Palvelujen laadun parantamiseksi direktiivissä

 • vahvistetaan palvelujen laatua rohkaisemalla esimerkiksi toimintojen vapaaehtoiseen sertifiointiin tai laatusopimusten laatimiseen
 • kannustetaan eurooppalaisten käytännesääntöjen laatimiseen erityisesti ammatillisten organisaatioiden tai liittojen keskuudessa.

Jäsenvaltioiden välisen toimivan hallinnollisen yhteistyön luominen

Sijoittautumisvapauden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa direktiivissä

 • säädetään jäsenvaltioita sitovasta oikeudellisesta velvoitteesta tehdä yhteistyötä toisten jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa palvelutoiminnan tehokkaan valvonnan varmistamiseksi EU:ssa siten, että samalla vältetään moninkertainen valvonta. Lisäksi siinä luodaan jäsenvaltioiden välinen varoitusjärjestelmä
 • annetaan pohja sellaisen jäsenvaltioiden välisen sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kehittämiselle, joka tarvitaan toimivan hallinnollisen yhteistyön toteuttamiseksi jäsenvaltioiden välillä.

Tausta

Palvelut ovat Euroopan talouden moottori. Niiden osuus EU:n työpaikoista ja BKT:sta on noin 70 prosenttia, ja palvelualalla syntyy lähes 90 prosenttia uusista työpaikoista. Komissio on Lissabonin strategiaan liittyen muotoillut Eurooppa-neuvoston pyynnöstä politiikan, jonka tavoitteena on poistaa palvelujen vapaan liikkuvuuden ja palveluntarjoajien sijoittautumisoikeuden esteet. Direktiivissä vahvistetaan toteamus, että palveluiden sisämarkkinoita ei hyödynnetä vielä parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä huolimatta, että palveluja tarjotaan kaikilla EU:n talouden sektoreilla, niiden osuus koko EU:n sisäisestä kaupasta on vain viidenneksen luokkaa. Parlamentti ja neuvosto antoivat palveludirektiivin joulukuussa 2006. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä kolmen vuoden määräajassa. Määräaika umpeutui 28. joulukuuta 2009.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2006/123/EY

28.12.2006

28.12.2009

EUVL L 376, 27.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2011/130/EU, tehty 25 päivänä helmikuuta 2011, palveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY nojalla toimivaltaisten viranomaisten sähköisesti allekirjoittamien asiakirjojen maiden rajat ylittävää käsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista [EUVL L 53, 26.2.2011].

Päätöksen tavoitteena on helpottaa sähköisten allekirjoitusten todentamista, kun niitä käytetään

 • alkuperäiskappaleissa
 • oikeaksi todistetuissa jäljennöksissä
 • virallisissa käännöksissä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat tekniset valmiudet käsitellä asiakirjoja, joita palveluntarjoajat toimittavat keskitetyn asiointipisteen kautta ja jotka on allekirjoitettu sähköisellä XML-, CMS- tai PDF-allekirjoituksella.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 27 päivänä tammikuuta 2011, Palvelujen sisämarkkinat toimivammiksi – palveludirektiivin mukaisen keskinäisen arvioinnin tulokset ja tarvittavat jatkotoimet [KOM(2011) 20 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/148/EU, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, palveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY nojalla toimivaltaisten viranomaisten sähköisesti allekirjoittamien asiakirjojen maiden rajat ylittävää käsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun päätöksen 2011/130/EU muuttamisesta [EUVL L 80, 19.3.2014].

Viimeisin päivitys 06.06.2014

Top