Help Print this page 
Title and reference
Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen strategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen strategia

Euroopan unionin (EU) joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen strategia on EU:n ulkopolitiikan keskeinen elementti. Se pyrkii rajoittamaan, ja jopa estämään, näiden aseiden ja niitä kuljettavien ohjusten kehittämistä.

SÄÄDÖS

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia, 12. joulukuuta 2003 (asiakirja 15708/03) (Ei julkaistu EUVL:ssä)

TIIVISTELMÄ

Joukkotuhoaseiden, erityisesti ydinaseiden sekä kemiallisten ja biologisten aseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien (keskipitkän ja pitkän matkan ohjukset, risteilyohjukset ja miehittämättömät ilma-alukset (UAV)) leviäminen on kasvava maailmanlaajuinen uhka. Se kasvattaa erityisesti riskiä, että jotkut valtiot käyttävät näitä aseita tai että terroristiryhmät saavat niitä haltuunsa.

Siksi joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen on yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) perustavoite, erityisesti sen jälkeen, kun EU:n joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategia hyväksyttiin vuonna 2003.

Neuvosto on päivittänyt useita kertoja tätä strategiaa, jonka tavoite on ennaltaehkäistä, estää, pysäyttää ja mahdollisuuksien mukaan lopettaa joukkotuhoaseiden leviämisohjelmat kaikkialla maailmassa. EU:n politiikan laajat suuntaviivat ovat kuitenkin säilyneet muuttumattomina:

  • vahvistaa monenvälisen toiminnan tehokkuutta: monenvälinen sopimusjärjestelmä on kaikkien EU:n joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevien pyrkimysten laillinen perusta, samoin kuin niiden mekanismien parantaminen, joilla valvotaan sen vahvistamien sääntöjen rikkomuksia,
  • edistää alueellisesti ja kansainvälisesti vakaata ympäristöä: erityisesti se käsittelee sellaisten ohjelmien vahvistamista, jotka on suunnattu auttamaan aseistariisunnassa ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevan tavoitteen huomioon ottamisessa kaikissa EU:n poliittisissa, diplomaattisissa ja taloudellisissa toimissa ja ohjelmissa,
  • tehdä tiivistä yhteistyötä keskeisten kumppanien, kuten Yhdysvaltain, Venäjän, Yhdistyneen kuningaskunnan tai NATOn kanssa seikoissa, jotka liittyvät sellaisiin maihin tai kansainvälisiin organisaatioihin, joilla on keskeinen asema joukkotuhoaseiden leviämisen estämisessä.

YUTP:n alaan on sisällytetty lukuisia toimia vuonna 2003 hyväksyttyyn strategiaan sisältyvän toimintasuunnitelman soveltamiseksi. Ulkosuhteiden neuvosto järjestää puolivuosittain keskustelun EU:n joukkotuhoaseita koskevan strategian täytäntöönpanosta ja raportoi sen kehityksestä puolen vuoden välein.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät ja Euroopan unionin uudet toimintalinjat joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen torjumiseksi. Bryssel, 17 joulukuuta 2008 (asiakirja 17172/08) (Ei julkaistu EUVL:ssä)

Neuvoston päätös 2008/974/YUTP, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, ballististen ohjusten leviämisen estävän Haagin käytännesäännöstön tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 345, 23.12.2008)

Neuvoston päätös 2010/430/YUTP, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2010, joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanoa tukevien aseiden leviämistä vastustavien riippumattomien ajatushautomoiden eurooppalaisen verkoston perustamisesta (EUVL L 202, 4.8.2010)

Neuvoston päätös 2012/423/YUTP, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2012, ballististen ohjusten leviämisen estämisen tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian sekä neuvoston yhteisen kannan 2003/805/YUTP täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 196, 24.7.2012)

Neuvoston päätelmät joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen asettamia uusia haasteita koskevan tehokkaan EU:n politiikanjatkamisen varmistamisesta. 21. lokakuuta 2013 (asiakirja 15104/13) (Ei julkaistu EUVL:ssä)

Neuvoston päätös 2013/668/YUTP, tehty 18 päivänä marraskuuta 2013, Maailman terveysjärjestön toimien tukemiseksi bioturvallisuuden ja biomateriaalien suojaamisen alalla joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian puitteissa (EUVL L 310, 20.11.2013)

Puolivuosittainen tilanneselvitys 2013/II joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanosta (EUVL C 54, 25.2.2014)

Neuvoston päätös 2014/129/YUTP, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2010, joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanoa tukevan, aseiden leviämistä vastustavien riippumattomien ajatushautomoiden eurooppalaisen verkoston edistämisestä (EUVL L 71, 12.3.2014)

Viimeisin päivitys 30.05.2014

Top