Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Asetuksella otetaan käyttöön riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste. Vähimmäisvaatimusten määrittelyn ansiosta asetuksella taataan riitauttamattomia vaatimuksia koskevien tuomioiden, tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (EU).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella luodaan velallisten riitauttamatta jättämiä vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste. Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste on todistus, jonka nojalla riitauttamattomia vaatimuksia koskevien tuomioiden, tuomioistuimissa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen automaattinen tunnustaminen ja täytäntöönpano toisessa jäsenvaltiossa on mahdollista ilman välivaiheen menettelyä.

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetus ei kuitenkaan kata vero-, tulli- ja hallinto-oikeudellisia asioita. Asetus on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Vaatimusta pidetään riitauttamattomana, jos

  • velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt sen myöntämällä tai tuomioistuimen hyväksymällä tai tuomioistuinmenettelyn kuluessa tehdyllä sovinnolla; tai
  • velallinen ei ole missään vaiheessa tuomioistuinmenettelyn kuluessa vastustanut sitä; tai
  • velallinen, joka on tuomioistuinmenettelyn kuluessa aluksi vastustanut vaatimusta, ei ole ollut läsnä tai edustettuna vaatimusta käsittelevässä oikeuden istunnossa; tai
  • velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt sen virallisessa asiakirjassa.

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Tuomion antaneen jäsenvaltion (tuomiojäsenvaltio) on vahvistettava riitauttamatonta vaatimusta koskeva tuomio eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi. Vahvistaminen tapahtuu käyttämällä vakiolomaketta. Se voi koskea vain tuomion osaa, jolloin kyseessä on "osittainen eurooppalainen täytäntöönpanoperuste".

Vähimmäisvaatimukset

Jotta riitauttamattomia vaatimuksia koskeva tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, on tuomioistuinmenettelyn tuomiojäsenvaltiossa täytettävä tietyt ehdot.

Näin ollen ainoastaan asetuksessa luetellut tiedoksiantotavat voidaan hyväksyä, jotta tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi.

Lisäksi haastehakemuksessa on ilmoitettava tarkasti tiedot, jotka koskevat

  • vaatimusta (asianosaisten yhteystiedot, vaatimuksen määrä, mikäli vaatimukselle vaaditaan korkoa ja miltä ajalta, jne.)
  • menettelytapoja vaatimuksen kiistämistä varten (määräaika kiistämiselle, seuraukset mikäli vaatimusta ei vastusteta, jne.).

Tuomiojäsenvaltioiden on lisäksi ehdottomasti mahdollistettava oikeus tuomioiden uudelleen tutkimiseen poikkeustapauksissa.

Täytäntöönpano

Täytäntöönpanomenettelyyn sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa täytäntöönpanoa haetaan (täytäntöönpaneva jäsenvaltio). Velkojan on toimitettava toimivaltaisille täytäntöönpanoviranomaisille:

  • jäljennös tuomiosta
  • jäljennös eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta
  • tarvittaessa transkriptio eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta tai sen käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai jollekin muulle kielelle, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä.

Velkojalta ei saa vaatia minkäänlaista vakuutta, takuuta tai ylimääräistä talletusta sillä perusteella, että hän on ulkomaan kansalainen tai että hänellä ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin voi tietyin ehdoin kieltäytyä panemasta täytäntöön tuomiota, joka on ristiriidassa jossain toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa aikaisemmin annetun tuomion kanssa. Tietyissä tapauksissa toimivaltainen tuomioistuin voi keskeyttää täytäntöönpanon tai rajoittaa sitä.

Yleiset säännökset ja loppusäännökset

Parantaakseen mahdollisuuksia käyttää täytäntöönpanomenettelyjä jäsenvaltioiden on asetettava yleisön ja asiantuntijoiden saataville tarvittavat tiedot muun muassa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä.

Mikään ei estä velkojaa hakemasta tuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa Bryssel I -asetuksen perusteella. Asetus täytäntöönpanoperusteiden käyttöönotosta ei myöskään estä oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta annetun asetuksen soveltamista.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltiossa

EUVL

Asetus (EY) N:o 805/2004

21.1.2005

-

EUVL L 143, 30.4.2004

Muutossäädökset

Voimaantulopäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltiossa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1869/2005

24.11.2005

-

EUVL L 300, 17.11.2005

See also

  • Oikeusasioiden pääosaston sivusto: tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano (EN)

Viimeisin päivitys 01.12.2011

Top