Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteiset tutkintaryhmät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteiset tutkintaryhmät

Yhteisiä tutkintaryhmiä koskevassa puitepäätöksessä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus muodostaa yhteisiä tutkintaryhmiä poliisiyhteistyön parantamiseksi. Yhteiset tutkintaryhmät koostuvat vähintään kahden jäsenvaltion oikeusviranomaisista tai poliisiviranomaisista. Ne hoitavat tutkimuksia tarkasti määritellyillä aloilla rajatun ajanjakson ajan.

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisistä tutkintaryhmistä

TIIVISTELMÄ

Tampereella vuonna 1999 kokoontuneet jäsenvaltiot sitoutuivat perustamaan välittömästi yhteisiä tutkintaryhmiä huumekaupan, ihmiskaupan ja terrorismin torjumiseksi. Yhteisten tutkintaryhmien perustamisesta määrätään myös toukokuussa 2000 hyväksytyssä yleissopimuksessa, joka koskee keskinäistä oikeusapua rikosasioissa.

Poliisiyhteistyön nopeuttaminen/edistäminen

Koska yleissopimuksen ratifioinnissa jäsenvaltioissa ilmeni viipeitä, neuvosto teki puitepäätöksen yhteisistä tutkintaryhmistä kesäkuussa 2002. Jäsenvaltioiden piti panna puitepäätös täytäntöön 1. tammikuuta 2003 mennessä.

Yhteisten tutkintaryhmien perustaminen

Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi perustaa yhteisen tutkintaryhmän koordinoitua ja yhteistä toimintaa edellyttävän rikostutkinnan suorittamiseksi jäsenvaltioissa. Kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät asiaa koskevan keskinäisen sopimuksen, jossa määritetään yhteisen tutkintaryhmän toiminnan yksityiskohtaiset säännöt. Yhteisen tutkintaryhmän perustamisen perusteena voi olla mikä tahansa rikos.

Tutkintaryhmälle on määrättävä

  • täsmällinen tavoite,
  • toimikauden kesto (jota voidaan pidentää kaikkien sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella).

Kyseiset jäsenvaltiot vastaavat tutkintaryhmän kokoonpanosta, tavoitteesta ja toimikauden kestosta. Lisäksi jäsenvaltiot voivat säätää, että Europol in, OLAF in tai kolmansien maiden edustajat osallistuvat yhteistyöhön yhteisissä tutkintaryhmissä.

Yhteiseen tutkintaryhmään "lähetetyillä" jäsenillä tarkoitetaan niitä jäseniä, jotka tulevat muista jäsenvaltioista kuin siitä jäsenvaltiosta, jossa ryhmä toimii. Lähetetyille jäsenille voidaan uskoa tehtäviä toimintajäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Lähettyjen virkamiesten rikosoikeudellisesta vastuusta voidaan todeta, että heidän katsotaan olevan toimintajäsenvaltion virkamiehiä sellaisten rikosten osalta, joiden kohteeksi he joutuvat tai joita he tekevät.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Puitepäätös 2002/465/YOS

20.6.2002

1.1.2003

EUVL L 162, 20.6.2002

ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Komission kertomus yhteisistä tutkintaryhmistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä [KOM(2004) 858 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Komission 7. tammikuuta 2005 hyväksymässä kertomuksessa arvioidaan, missä vaiheessa puitepäätöksen saattaminen kansallisen lainsäädännön osaksi on. Puitepäätöshän sitoo jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot.

Viimeisin päivitys 30.09.2005

Top