Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvallisuus kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvallisuus kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2002/348/JHA – turvallisuus kansainvälisissä jalkapallo-otteluissa

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä pyritään estämään ja torjumaan jalkapalloon liittyvää väkivaltaa vahvistamalla keinot jalkapallo-otteluja koskevien poliisitoimien kansainväliseen koordinointiin EU:n kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Siinä säädetään myös kansallisten jalkapalloalan tietopisteiden perustamisesta tietojen jakamisen, rajat ylittävän yhteistyön ja kansainvälisiä jalkapallo-otteluja koskevien poliisitoimien helpottamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on perustettava kansainvälisiä jalkapallo-otteluja koskeviin poliisitoimiin liittyvä kansallinen jalkapalloalan tietopiste. Tietopisteiden tehtävänä on:

 • kansainvälisen poliisiyhteistyön ja tietojenvaihdon yhteensovittaminen ja edistäminen
 • riskikannattajia koskevien tietojen jakaminen
 • kansallisten viranomaisten tukeminen tarvittaessa
 • maan omia seuroja ja maajoukkuetta koskevan riskianalyysin tekeminen ja sen antaminen muiden EU-maiden käyttöön.

Ennen jalkapallotapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen vaihdetaan seuraavia tietoja:

 • strategiset tiedot, jotka kuvaavat tapahtumaa sen kaikilta osin kiinnittäen erityistä huomiota tapahtumaan liittyviin turvallisuusriskeihin
 • operatiiviset tiedot, joiden perusteella tapahtuman kulusta saadaan kuva
 • taktiset tiedot, joiden perusteella voidaan toimia asianmukaisella tavalla järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi, sekä palaute tapahtuman jälkeen.

Tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne on toimitettava ajoissa. Henkilötietojen vaihdossa on noudatettava kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä.

Vuonna 2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa EU-maita pyydetään tarkastelemaan mahdollisuutta kieltää väkivallantekoihin jalkapallo-otteluissa aiemmin syyllistyneiltä henkilöiltä pääsy jalkapallostadioneille ja määrätä seuraamuksia kiellon noudattamatta jättämisestä. Neuvoston mukaan kielto voitaisiin laajentaa koskemaan myös muita EU-maita.

Kansainvälistä poliisiyhteistyötä koskeva käsikirja laadittiin alun perin vuonna 1999. Sitä päivitettiin vuonna 2006 annetulla neuvoston päätöslauselmalla. Käsikirjassa annetaan malli tietojenvaihtoon ja käsitellään seuraavia toimia koskevia käytäntöjä:

 • tiedustelu
 • tunnustelu
 • tarkkailu
 • väkijoukkojen hallinta
 • yhteydenpito kannattajiin ja tiedotusvälineisiin.

Käsikirjassa käsitellään myös ehtoja, joiden puitteissa poliisit voivat suoraan avustaa poliisiviranomaisia toisessa maassa.

Euroopan komissio ja Euroopan jalkapalloliitto sopivat vuonna 2014 tehdyssä päätöksessä lisäävänsä yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä tehostavansa väkivallan torjumista jalkapallostadioneilla. Osapuolet seuraavat edistymistä pitämällä kahdenvälisiä korkean tason kokouksia vähintään kerran vuodessa.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 9. toukokuuta 2002 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavilla reilua peliä ja urheilun alalla tehtävää yhteistyötä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivulta.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2002/348/YOS, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, turvallisuudesta kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä (EYVL L 121, 8.5.2002, s. 1–3)

Päätökseen 2002/348/YOS tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätöslauselma, annettu 17. marraskuuta 2003, pääsyn kieltämisestä jäsenvaltioissa kentille, joilla pelataan kansainvälisiä jalkapallo-otteluita (EUVL C 281, 22.11.2003, s. 1–2)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, sellaisten kansainvälisten jalkapallo-ottelujen, joissa on mukana ainakin yksi jäsenvaltio, yhteydessä esiintyvien väkivaltaisuuksien ja levottomuuksien ehkäisemistä ja torjuntaa ja siihen liittyvää kansainvälistä poliisiyhteistyötä koskevia suosituksia sisältävästä ajantasaistetusta käsikirjasta (EUVL C 322, 29.12.2006, s. 1–39)

Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) kanssa tehtävää yhteistyötä koskevasta järjestelystä (C(2014) 7378 final, 14.10.2014)

Viimeisin päivitys: 25.05.2016

Top