Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron väärennöksiltä suojaamista koskeva järjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Euron väärennöksiltä suojaamista koskeva järjestelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001 - euron suojaaminen väärennöksiltä

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on perustanut järjestelmän euron suojaamiseksi väärennöksiltä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan järjestelmä, jonka ansiosta EU-maat voivat kerätä ja jakaa tietoa väärennetyistä seteleistä ja kolikoista keskenään, Euroopan keskuspankin (EKP), Euroopan komission ja tarpeen vaatiessa myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1339/2001 laajennetaan asetuksen soveltamisalaa koskemaan niitä EU-maita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi.

Euron suojaamiseksi perustettavan järjestelmän pääpiirteet

EU-maiden viranomaisset (pääasiassa kansalliset keskuspankit) toimittavat systemaattisesti väärennettyjä euroseteleitä ja -kolikkoja koskevia teknisiä tietoja EKP:lle, joka vastaa niiden säilytyksestä ja käsittelystä.

EU-maiden viranomaisten on annettava kansallisten tutkimuskeskusten tutkia epäillyt seteliväärennökset ja metallirahojen tutkimuskeskusten tutkia epäillyt kolikot. Näiden elinten on lähetettävä kaikki uudentyyppiset epäillyt setelit EKP:lle ja kaikki uudentyyppiset epäillyt kolikot Euroopan teknis-tieteellinen keskukseen.

Luottolaitoksilla, muilla maksupalveluntarjoajilla ja muilla seteleitä ja kolikkoja yleisölle käsittelevillä ja jakelevilla laitoksilla on tiettyjä velvollisuuksia. EU-maiden on määrättävä tehokkaita, suhteellisia ja vakuuttavia seuraamuksia laitoksille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan

Yhteistyö asianosaisten EU-maiden viranomaisten (erityisesti kansallisten keskusvirastojen, jotka on perustettu yleissopimuksen väärän rahan valmistamisen vastustamisesta nojalla), EKP:n, komission ja Euroopan poliisiviraston (Europol) kanssa.

Euron väärennöstapauksia koskevien tietojen keskittäminen kansallisesti ja tietojen siirtäminen Europoliin.

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen (kuten Interpolin) kanssa.

EU-maiden on toimitettava komissiolle ja EKP:lle luettelo viranomaisista, jotka maat ovat nimenneet toimivaltaisiksi viranomaisiksi väärennettyjen setelien ja kolikoiden tunnistamisessa.

TAUSTAA

Ennen euron käyttöönottoa vuonna 2002 annetulla asetuksella (EY) N:o 1338/2001 pyritään suojaamaan euron seteleitä ja kolikkoja väärennöksiltä.

Se täydentää aikaisemmin tehtyjä päätöksiä:

perustaa kansallisia tutkimuskeskuksia,

kerätä euron väärentämistä koskevaa teknistä tietoa EKP:lle ja Euroopan teknis-tieteelliselle keskukselle, joka vastaa eurokolikoiden tutkimisesta,

ottaa käyttöön rikosoikeudellisia seuraamuksia euron väärentämisestä.

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1338/2001

4.7.2001

-

EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6-10

Asetus (EY) N:o 1339/2001 (laajentaa annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutukse koskemaan niitä EU-maita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi)

1.1.2002

-

EYVL L 181, 4.7.2001, s. 11Ks. konsolidoitu toisinto

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 44/2009

23.1.2009

-

EUVL L 17, 22.1.2009, s. 1-3

Asetus (EY) N:o 45/2009

09.2.2009

-

EUVL L 17, 22.1.2009, s. 4

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2001/887/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, euron suojaamisesta väärentämiseltä (EYVL L 329, 14.12.2001, s. 1-2)

2001/912/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2001, tietyistä rahanväärennösten seurantajärjestelmän (CMS) käyttöä koskevista ehdoista (EKP/2001/11) (EYVL L 337, 20.12.2001, s. 49-51)

Neuvoston päätös 2003/861/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 44)

2010/597/EU: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 2010, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EKP/2010/14) (EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1-20)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1210/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, eurometallirahojen aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä (EUVL L 339, 22.12.2010, s. 1-5)

2013/211/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2013/10) (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37-42)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 331/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) sekä neuvoston päätösten 2001/923/EY, 2001/924/EY, 2006/75/EY, 2006/76/EY, 2006/849/EY ja 2006/850/EY kumoamisesta (EUVL L 103, 5.4.2014, s. 1-9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta (EUVL L 151, 21.5.2014, s. 1-8)

Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Euroopan keskuspankin (EKP) välinen sopimus (EUVL C 123, 17.4.2015, s. 1-5)

Viimeisin päivitys: 06.10.2015

Top