Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Neuvosto on luonut siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen verkoston, jonka tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Kansalaiset voivat saada Internetin kautta tietoja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä (tuomioistuinkäsittelyn vireillepanomenettelystä, oikeusavusta ja niin edelleen). Verkosto koostuu jäsenvaltioiden yhteysviranomaisista.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2001/470/EY, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa on parannettava, selkiytettävä ja nopeutettava vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomiseksi vaiheittain sekä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

Tavoite pyritään panemaan täytäntöön tällä neuvoston päätöksellä siten, että perustetaan siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto. Tavoitteen merkitys on todettu joulukuussa 1998 hyväksytyssä neuvoston ja komission toimintasuunnitelmassa sekä Tampereella lokakuussa 1999 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa.

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto koostuu

 • jäsenvaltioiden nimeämistä yhteysviranomaisista ja mahdollisesti rajallisesta määrästä niitä tukevia muita yhteysviranomaisia
 • yhteystuomareista sekä muista (siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävästä yhteistyöstä vastaavista) viranomaisista, joiden kuulumista verkostoon jäsenvaltiot pitävät hyödyllisenä
 • ammattialajärjestöt, jotka edustavat oikeusalan ammattilaisia, jotka osallistuvat yksityisoikeuden alaa koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen.

Tässä päätöksessä "jäsenvaltiolla" tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta.

Tiedotetaan jäsenvaltioille ja yleisölle siviili- ja kauppaoikeudellisista asioista

Verkostolla on kaksi täsmällistä tehtävää:

 • helpottaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden alalla siten, että otetaan käyttöön verkoston jäsenille tarkoitettu tietojärjestelmä
 • helpotetaan oikeussuojan saatavuutta toimittamalla tietoa oikeudellista yhteistyötä koskevista yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista.

Lisäksi verkoston avulla edistetään

 • rajat ylittävien menettelyjen sujuvaa etenemistä
 • jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevien pyyntöjen käsittelyn helpottamista, erityisesti kysymyksissä, joissa ei ole käytettävissä yhteisön säädöstä tai kansainvälistä sopimusta
 • yhteisön säädösten tai jäsenvaltioiden välillä voimassa olevien sopimusten soveltamista.

Verkoston tehtäviä hoitavat yhteysviranomaiset

Yhteysviranomaiset ovat avainasemassa verkoston toiminnassa, ne toimittavat yleistä tietoa yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista sekä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhteistyön kannalta ja joiden avulla on helpompaa soveltaa toisen jäsenvaltion lakia, jota on sovellettava. Samoin ne helpottavat oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen käsittelyä, etsivät ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin ja koordinoivat verkoston kansallisten jäsenten välistä yhteistyötä.

Yhteysviranomaiset vastaavat oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviin pyyntöihin määräajassa (15 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, ellei määräaikaa pidennetä) käyttäen jäsenvaltioiden niiden käyttöön asettamia teknisiä välineitä. Komissio tallentaa yhteysviranomaisille esitetyt pyynnöt ja niihin annetut vastaukset rekisteriin.

Yhteysviranomaiset kokoontuvat vähintään kerran puolessa vuodessa vaihtaakseen tietoja ja kokemuksia, osoittaakseen ongelmia ja tunnistaakseen parhaita käytäntöjä sekä laatiakseen parametreja tietojärjestelmää varten.

Vaikka Tanska ei kuulu tämän päätöksen soveltamisalaan, sillä voi olla edustaja verkoston kokouksissa. Lisäksi liittymisneuvotteluja käyvät maat ja ehdokasmaat sekä tietyt kolmannet maat voivat kukin lähettää enintään kolme edustajaa osallistumaan tarkkailijoina verkoston kokouksiin.

Kokousten ulkopuolella yhteysviranomaiset voivat vaihtaa tietoja käyttämällä komission perustamaa suojattua järjestelmää, jonka käyttöoikeus on rajoitettu.

Verkosto luo suhteita muihin samanlaisiin verkostoihin ja kansainvälisiin järjestöihin, kuten rikosoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon, Euroopan juridiseen koulutusverkostoon (EN) (FR), Euroopan kuluttajaneuvontaverkostoon (ECC‑verkosto) sekä kolmansien maiden kesken perustettujen oikeudellista yhteistyötä edistävien verkostojen ja kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä edistävien kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Yleisön mahdollisuus saada tietoja

Internetissä toimivan tietojärjestelmän kautta on saatavilla tietoa voimassa olevista lainkäyttötoimenpiteistä, oikeuskäytännöstä, jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä ja oikeudenkäyntilainsäädännöstä sekä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Tietojärjestelmä sisältää myös yleisölle tarkoitetut käytännön tietosivut. Komissio hallinnoi tietojärjestelmää.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Päätös 2001/470/EY

1.12.2002

-

EYVL L 174, 27.6.2001

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 568/2009/EY

11.1.2011

-

EUVL L 168, 30.6.2009

Neuvoston Päätös 2001/470/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 16 päivänä toukokuuta 2006, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY soveltamisesta [KOM(2006) 203 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio on laatinut kertomuksen neuvoston päätöksen 2001/470/EY 19 artiklan mukaisesti. Siinä kerrotaan verkoston ominaispiirteistä ja toiminnasta nykyhetkeen asti. Komissio arvioi, että yleisesti ottaen verkosto on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, mutta toteaa, että se ei ole vielä läheskään käyttänyt koko toimintapotentiaaliaan. Tämän vuoksi verkostolle on ehdottomasti annettava tarvittavat resurssit, jotta se voi hoitaa tehtävänsä. Komissio toivookin seuraavaa:

 • jäsenvaltion pääyhteysviranomaisten olisi voitava päätoimisesti hoitaa verkoston asioita, ja jäsenvaltioiden olisi annettava niille tehtävien hoitamisen edellyttämät valtuudet ja resurssit
 • verkoston Internet-sivuston sisältöä ja kielivalikoimaa olisi kehitettävä nykyistä tarmokkaammin
 • olisi annettava käytännön ohjeistusta, järjestettävä tiedotuskampanjoita ja käytävä keskustelua konkreettisista tapauksista
 • olisi annettava yleisölle asteittain mahdollisuus asioida yhteysviranomaisten kanssa verkkoasiointivälineitä käyttäen.

See also

Viimeisin päivitys 09.06.2011

Top