Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilapäinen suojelu henkilöille, jotka ovat joutuneet siirtymään joukoittain pois kotimaistaan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Tilapäinen suojelu henkilöille, jotka ovat joutuneet siirtymään joukoittain pois kotimaistaan

Euroopan unioni (EU) on antanut lainsäädäntöä, jossa asetetaan kaikille jäsenvaltioille yhteiset vaatimukset tilapäisen suojelun antamisesta unioniin joukoittain tuleville kotimaastaan siirtymään joutuneille henkilöille.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi.

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä otetaan käyttöön poikkeusjärjestely, johon turvaudutaan silloin, kun Euroopan unioniin (EU) saapuu joukoittain EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka eivät voi palata kotimaahansa esimerkiksi sodan, väkivaltaisuuksien tai ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Lainsäädännöllä otetaan käyttöön kotimaastaan siirtymään joutuneiden henkilöiden välitön ja tilapäinen suojelu ja taataan, että heidän vastaanottamisensa ja siitä aiheutuvat rasitukset jakautuvat tasapuolisesti jäsenvaltioiden kesken.

Tanska ei osallistu direktiivin soveltamiseen.

Tilapäisen suojelun toteuttaminen

Tilapäiseen suojeluun ryhdytään kaikissa jäsenvaltioissa, kun neuvosto tekee komission ehdotuksesta päätöksen, jossa todetaan EU:hun saapuvan joukoittain kotimaastaan siirtymään joutuneita henkilöitä ja täsmennetään, millaisille henkilöryhmille suojelua annetaan.

Tilapäistä suojelua annetaan vuoden ajan, ja sen kestoa voidaan pidentää enintään kahteen vuoteen. Suojelu voidaan myös lopettaa, jos neuvosto katsoo komission ehdotuksen saatuaan, että henkilön lähtömaan tilanne on muuttunut siten, että siirtymään joutuneet henkilöt voivat palata sinne turvallisesti ja pysyvästi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava siirtymään joutuneiden henkilöiden halu tulla vastaanotetuksi niiden alueelle.

Tilapäinen suojelu voidaan evätä henkilöiltä, joiden epäillään syyllistyneen rikokseen rauhaa vastaan, sotarikokseen, rikokseen ihmisyyttä vastaan, vakavaan ei-poliittiseen rikokseen tai Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin. Suojelu voidaan evätä myös henkilöiltä, jotka ovat vaaraksi vastaanottavan jäsenvaltion turvallisuudelle.

Tilapäisen suojelun vaikutukset

Jäsenvaltion on annettava tilapäistä suojelua saavalle henkilölle oleskelulupa, joka on voimassa koko suojelun ajan. Mikäli tilanne niin vaatii, kotimaastaan siirtymään joutuneille henkilöille on tarjottava myös mahdollisuus saada heidän tarvitsemansa viisumit mahdollisimman pienin muodollisuuksin ja kustannuksin.

Tilapäistä suojelua saavilla henkilöillä on

  • oikeus työskennellä toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ja oikeus osallistua aikuiskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja yritysharjoitteluun
  • oikeus saada asianmukainen asunto
  • oikeus saada tarvittavat sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva, ellei heillä ole riittävästi varoja, sekä sairaanhoitoa
  • alle 18-vuotiaana oikeus päästä koulutusjärjestelmän piirin samoin edellytyksin kuin asianomaisen jäsenvaltion kansalaiset.

Toisistaan eroon joutuneille saman perheen jäsenille, jotka saavat tilapäistä suojelua eri jäsenvaltioissa tai joista osa ei ole vielä saapunut EU:n alueelle, on tarjottava mahdollisuus perheenyhdistämiseen samassa jäsenvaltiossa.

Yksin maahan tuleva alaikäinen sijoitetaan täysi-ikäisten sukulaistensa luokse, sijoitusperheeseen, alaikäisille tarkoitettuihin vastaanottokeskuksiin tai hänestä maastapaon aikana huolehtineen henkilön luokse. Hänelle järjestetään joko laillinen huoltaja tai hänen edustajakseen nimetään jokin järjestö tai yhteisö.

Tilapäistä suojelua saaville henkilöille on tarjottava mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Turvapaikkahakemus käsitellään siinä jäsenvaltiossa, joka henkilön on vastaanottanut. Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää, ettei tilapäisen suojelun saaja voi olla samanaikaisesti turvapaikanhakijan asemassa. Jäsenvaltiot voivat siis keventää turvapaikkajärjestelmäänsä kohdistuvaa rasitusta tilapäisen suojelun aikana siirtämällä hakemusten käsittelyn myöhäisempään ajankohtaan.

Ellei jäsenvaltio toisin päätä, sen on otettava takaisin sellainen alueellaan tilapäistä suojelua saava henkilö, joka oleskelee luvatta toisen jäsenvaltion alueella.

Tilapäisen suojelun päättyminen

Jäsenvaltion on tilapäisen suojelun päättyessä tai sen aikana ryhdyttävä tarvittaessa toimiin, jotta tilapäistä suojelua saavat henkilö voi palata vapaaehtoisesti kotimaahansa.

Jos jäsenvaltio päättää palauttaa henkilön kotimaahansa, sen on huolehdittava myös siitä, ettei palauttamisen yhteydessä loukata kyseisen henkilön ihmisarvoa ja etteivät pakottavat humanitaariset syyt tee palauttamista mahdottomaksi.

Henkilöitä, joiden matkustaminen on estynyt terveydellisistä syistä, ei saa palauttaa pakolla kotimaahansa ennen kuin heidän terveydentilansa on parantunut. Perheet, joiden alaikäiset lapset käyvät koulua, voivat saada luvan jäädä jäsenvaltioon lukuvuoden loppuun saakka.

Hallinnollinen yhteistyö

Direktiivillä säädettyjä toimenpiteitä tuetaan Euroopan pakolaisrahastosta. Jos kotimaastaan siirtymään joutuneiden henkilöiden määrä ylittää jäsenvaltioiden vastaanottovalmiudet, neuvosto ryhtyy asianmukaisiin toimiin ja voi esimerkiksi suositella, että asianomaisille jäsenvaltioille myönnetään lisää tukea.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 2001/55/EY

7.8.2001

31.12.2002

EYVL L 212, 7.8.2001

Viimeisin päivitys 14.02.2012

Top