Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ennalta varautumisen periaate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ennalta varautumisen periaate

Ennalta varautumisen periaate mahdollistaa nopean reagoinnin ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ollessa uhattuna taikka ympäristön suojelemiseksi. Niissä tapauksissa, joissa tieteellinen näyttö ei salli riskin kokonaisarviointia, voidaan tätä periaatetta soveltamalla esimerkiksi estää vaarallisiksi epäiltyjen tuotteiden jakelu tai jopa poistaa ne markkinoilta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto ennalta varautumisen periaatteesta (KOM(2000) 1lopullinen, 2.2.2000)

TIIVISTELMÄ

Ennalta varautumisen periaate mainitaan Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklassa. Periaatteella pyritään varmistamaan ympäristön korkeatasoinen suojelu tekemällä riskitilanteissa ennalta ehkäiseviä päätöksiä. Periaatteen soveltamisala on kuitenkin käytännössä huomattavasti laajempi ja ulottuu myös kuluttajansuojapolitiikkaan, EU:n elintarvikelainsäädäntöön, ihmisten terveyteen sekä eläinten ja kasvien hyvinvointiin.

Käsillä olevassa tiedonannossa vahvistetaankin ennalta varautumisen periaatteen soveltamista koskevat yhteiset suuntaviivat.

Periaatteen määrittelyllä on oltava myönteinen vaikutus myös kansainvälisellä tasolla, jotta kansainvälisissä neuvotteluissa voidaan turvata ympäristön ja terveyden suojelun asianmukainen taso. Periaate onkin tunnustettu erilaisissa kansainvälisissä yleissopimuksissa, ja se sisältyy erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) tehtyyn terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevaan sopimukseen (SPS).

Turvautuminen ennalta varautumisen periaatteeseen

Komission mukaan ennalta varautumisen periaatteeseen voidaan vedota silloin, kun jostakin ilmiöstä, tuotteesta tai menettelystä voi tieteellisesti ja objektiivisesti arvioituna aiheutua vaarallisia vaikutuksia eikä riskiä voida tämän arvioinnin perusteella määritellä riittävän varmasti.

Siksi ennalta varautumisen periaatteeseen turvautumista olisi tarkasteltava yleisen riskianalyysin ja erityisesti päätöksentekovaihetta vastaavan riskinhallinnan mukaisesti. Riskianalyysiin kuuluu riskinarvioinnin lisäksi riskinhallinta ja riskistä tiedottaminen.

Komissio korostaa, että ennalta varautumisen periaatteeseen voidaan turvautua vain tilanteessa, jossa riski on mahdollinen, mutta se ei kuitenkaan milloinkaan oikeuta mielivaltaisten päätösten tekemiseen.

Ennalta varautumisen periaatteeseen turvautuminen on siis oikeutettua vain, kun täytetään kolme ennakkoedellytystä

mahdollisten kielteisten vaikutusten määrittäminen

käytössä olevien tieteellisten tietojen arviointi

tieteellisen epävarmuuden laajuuden arviointi.

Varotoimenpiteet

Riskinhallinnasta vastaavat viranomaiset voivat riskitason perusteella tehdä toimimista tai toimimatta jättämistä koskevan päätöksen. Jos riski on korkea, valittavana on useampiin luokkiin kuuluvia toimenpiteitä. Kyseeseen voivat tulla oikeasuhteiset oikeustoimet, tutkimusohjelman rahoitustoimet, yleisölle suunnatut tiedotustoimet jne.

Yhteiset suuntaviivat

Ennalta varautumisen periaatteeseen turvautumisen on perustuttava kolmeen erityiseen periaatteeseen, joita ovat

mahdollisimman kattava tieteellinen arviointi ja mahdollisuuksien mukaan tieteellisen epävarmuuden asteen määrittäminen

riskinarviointi ja toimimatta jättämisen mahdollisten vaikutusten arviointi

kaikkien asiaan liittyvien tahojen osallistuminen varotoimien selvittämiseen, kun tieteellisen arvioinnin ja/tai riskinarvioinnin tulokset ovat saatavilla.

Lisäksi ennalta varautumisen periaatteeseen vedottaessa sovelletaan riskinhallinnan yleisiä periaatteita. Kyse on seuraavista viidestä periaatteesta

toimenpiteiden ja halutun suojelun tason on oltava oikeassa suhteessa

toimenpiteiden soveltamisessa on noudatettava tasavertaisuutta

toimenpiteiden on oltava yhdenmukaisia niiden toimenpiteiden kanssa, joita on jo toteutettu samankaltaisissa tilanteissa tai sellaisissa tilanteissa, joissa on käytetty samankaltaista lähestymistapaa

toiminnasta tai toimimatta jättämisestä johtuvat edut ja haitat on tutkittava

toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen tieteellisen kehityksen valossa.

Todistustaakka

Useimmissa tapauksissa eurooppalaisten kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen tehtävänä on osoittaa johonkin prosessiin tai markkinoille saatettuun tuotteeseen liittyvän vaaran luonne, lääkkeitä, torjunta-aineita tai elintarvikelisäaineita lukuun ottamatta.

Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti toteutettavan toimen tapauksessa voidaan kuitenkin edellyttää, että tuottaja, valmistaja tai tuoja osoittaa tuotteen tai prosessin vaarattomuuden. Tätä mahdollisuutta on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Sitä ei voida ulottaa koskemaan yleisesti kaikkia markkinoille saatettuja tuotteita ja menettelyjä.

Viimeisin päivitys: 21.09.2015

Top